انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران: عوامل و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مرتبط‌ با تطابق برنامه و بودجه در شهرداری تهران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت ایجاد همسویی و انطباق برنامه و بودجه با استفاده از نظریه داده‌بنیاد است. گردآوری داده ­ها با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 خبره انجام شد. جامعه آماری سه گروه از مصاحبه ­شوندگان شامل: مدیران شهرداری، خبرگان دانشگاهی و اعضای سابق شورای شهر تهران را در بر می­ گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده برخی از مهم­ ترین اقداماتی که باید در راستای انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران انجام شوند عبارتند از: اصلاح برنامه به همراه شاخص ­ها و سنجه ­ها، مدیریت بدهی­ ها، مدیریت هزینه ­ها، اصلاح فرایندها و رویه ­ها، اصلاح قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، پیاده ­سازی بودجه­ ریزی مبتنی بر عملکرد، انظباط برنامه­ ای و بودجه ­ای، تفکر سیستمی، رعایت الزامات مربوط به تدوین برنامه، رعایت الزامات مربوط به اجرای برنامه، بودجه ­بندی سرمایه ­ای . هم چنین عواملی از جمله: اصلاح فرآیندها، آگاه ­سازی و آموزش، قابلیت ­های سازمانی، شفافیت، رهبری، اصلاح قوانین و تقویت بسترهای فناوری اطلاعات زمینه لازم را جهت شکل­ گیری انطباق برنامه و بودجه فراهم می­ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning and budgeting Alignment in Tehran Municipality; Factors and Solutions

نویسندگان [English]

  • Salar Daneshfar 1
  • Reza GHanbarian 2
  • Amir Shahrabi Farahani, 3
1 Master of International Business, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 PhD in Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 PhD in Public Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research papers seeks to identify alignment factors between planning and budgeting practices in Tehran municipality and also provide solutions on how to establish and enhance this alignment, using the grounded theory method based on Strauss and Corbin framework. The data collection was made by purposive sampling strategy implemented through the semi structured interviews of 21 participants. The participants were grouped in tree categories via, managers of Tehran Municipality, University Experts and Former members of Tehran City Council (3 persons).  For each category ,21 semi-structured interviews were conducted. Based on the results derived from interviews, actions need to be taken for the strengthening the alignments between planning and budgeting are as follow:   reform in plans and indicators therein, debt management, cost management, reform in processes and procedures, reform in laws and regulations, control and supervision, implementation of performance-based budgeting, fiscal discipline in planning and budgeting, systemic thinking, plan requirements, requirements related to the implementation of the plan), capital budgeting. Also, factors such as process reform, awareness and training, organizational capabilities, transparency, leadership, law reform and the promotion of information technology platforms, pave the way for aligning budgeting with planning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Municipality
  • Strategic planning
  • plan and budget Alignment
  • budgeting
اسماعیلی، محمدرضا؛ حبیبی، مرضیه. 1396. طراحی مدل بازاریابی راهبردی صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده­بنیاد، تحقیقات بازاریابی نوین اطلاعات، دوره 7، شماره 2 (پیاپی 25); 113.93.
اکبری، نعمت الله؛ اسماعیلیان، مجید؛ قربانی، معصومه. 1394. تحلیل تخصیص کارای بودجه شهرداری تبریز با تأکید بر هزینه‌های عمرانی (رهیافت تحلیل پوششی متمرکز داده‌ها -   CDEA). فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(14), 27-48.
باباجانی، جعفر. 1394. حسابداری پیشرفته بخش عمومی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
شیره­پز آرانی، علی اصغر؛ رسولی­منش، سید مصطفی. 1389. ارتقای کارایی نظام بودجه­بندی شهرداری­ها بر اساس برنامه استراتژیک شهری (تجربه­ای در شهرداری نیاسر). سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها.
قنبریان، رضا.1400. «الگویی برای نظارت مالی و عملکردی در شهرداری تهران»، دانشگاه علامه طباطبایی. رساله دکتری.
مالکی، جواد؛ مزده، محمد مهدی؛ سرور، رحیم. 1389. «مدل یکپارچه برنامه­ریزی راهبردی شهرها و شهرداری­های ایران (با تأکید بر شهر و شهرداری تهران)» جغرافیا، دوره 8، شماره 26؛ صص 61.81.
مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1383) «مقدمه­ای بر ارتباط برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و بودجه­ریزی» دفتر مطالعات برنامه و بودجه.
یاسینی، علی؛ عباسی نیکو، محمد؛ تابان، محمد؛ پوراشرف، یاسان اله. 1396.«طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران، مدلی برآمده از نظریه داده­بنیاد»، مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت) اطلاعات، دوره 9, شماره 2; صص 438.415.
Acharya, M. R. (2021). Planning and Budgeting in the Provinces of Federal Nepal.
Ackoff, R. L. (1981). On the use of models in corporate planning. Strategic Management Journal, 2(4), 353-359.
Anderes, T. K. (2010). Connecting Academic Plans to Budgeting: Key Conditions for Success. In Doing Academic Planning: Effective Tools for Decision Making, ed. M. Beede and D. Burnett, 129–34. Digital ed. Ann Arbor, MI: Society for College and University Planning.
Auer, M. R. (2016). The Hardest Part of Integrated Planning. Planning for Higher Education 44 (2): 3–8.
Bishop-Edkins, C., & Birkland, T. A. (1991). Linking Strategic Planning and Budgeting: A Case Study of the New Jersey Department of Transportation. Transportation Research Record, (1305).
Bovens, M.A.P. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework, European Law Journal, 13(4). 447 – 468.
Çiçek, H. G., & Dikmen, S. (2020). Strategic Planning and Budgeting in Local Governments. In Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2 (pp. 89-104). Springer, Singapore.
Daymon, Christine and Immy Holloway(2002); Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications; Routledge, London
Gosseries. A. (2004). Historical emissions and free-riding. Ethical Perspect 11(1), 36–60.
Inman, M. E. (1995). Linking Planning and Budgeting through Business Process Redesign.
Johanson, J. E., Johnsen, Å, Pekkola, E., & Reid, S. A. (2019). Strategic Management in Finnish and Norwegian Government Agencies. Administrative Sciences, 9(4), 80.
Kenno, S., Lau, M., Sainty, B., & Boles, B. (2021). Budgeting, strategic planning and institutional diversity in higher education. Studies in Higher Education, 46(9), 1919-1933.
Kharisma, B., & Wibowo, K. (2019). Consistency of Planning and Budgeting of Basic infrastructure in West Java Province. Economics Development Analysis Journal, 8(1), 65-80.
Korschgen, A., R. Fuller, and L. Lambert. (2000). Institutional Planning That Makes a Difference: What Works, What Doesn’t, and Why. AAHE Bulletin 52 (8). Accessed July 21, 2017: http://aahea.org/articles/aprilf2.htm.
Lambe, I., & Dadu, G. A. (2020). Impact of Medium-Term Expenditure Framework on Budget Implementation in Nigeria.
Leithe, J. L. (1995). National Advisory Council on State and Local Budgeting. School Business Affairs, 61(10), 4-8.
Molaeijam, E., Habibzadeh, T., & Feshari, M. (2018). The Impact of the World Bank's Economic Model; The Medium Term Expenditure Framework on Economic and Social Rights Looking at its implementation experiences in South Korea and Vietnam and adopting an approach for Iran. Economic Strategy, 7(27), 213-244.
Richards, A. W. (1995). Strategic planning and budgeting in the “new texas”: putting service efforts and accomplishments to work. International Journal of Public Administration, 18(2-3), 409-441.
Sakin, U. (2018). Implementation of strategic management in the public sector: Ten problems in Turkey. Strategic Public Management Journal, 4(7), 83–97. In Turkey.
Songür, N. (2008). A research on the fulfillment of the requirements in the strategic planning process of municipalities. Contemporary Local Governments, 17(4), 63-86. In Turkey.
Songür, N. (2015). A General Evaluation of Strategic Planning and Applications in Turkish Public Administration. Strategic Public Management Journal. 1. 56-56. 10.25069/spmj.289939.
Stack, P., and A. Leitch. (2011). Chapter 3: Integrated Budgeting and Planning. In Integrated Resource and Budget Planning at Colleges and Universities, ed. C. Rylee, 17–31. Ann Arbor, MI: Society for College and University Planning.
Stojanović, I., Ateljević, J., Stević R.S. (2016). Good Governance as a Tool of Sustainable Development, European Journal of Sustainable Development, 5(4), 558-573.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Taha, A., & Rodríguez-Vega, G. (2020). Planning and Budgeting. Critical Care Administration, 21–41. doi:10.1007/978-3-030-33808-4_2
Usui, N., & Alisjahbana, A. (2003, September). Local development planning and budgeting in decentralized indonesia: Update.In international symposium on Indonesia’s Decentralization Policy: problems and policy Directions.
Yılmaz, H. H., Emil, M. F., & Kerimoğlu, B. (2012). Local Government Finance – Financial Management and Resource Utilization System in Turkish Local Government Structure in terms of Basic Principles and Legislation and Implementation. Financial Services Association Publication, (10). In Turkey.