نقش آفرینی کنشگران در تحولات سازمان فضایی مناطق مرزی موردکاوی: شهر و نواحی پیراشهری بانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتری شهرسازی- برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه برنامه ­ریزی شهری و منطقه­ ای وارد فرآیند پیچیده ­ای شده است که در آن، مجموعه ­ای از کنشگران و تصمیم ­سازان اقدام به تصمیم ­گیری برای وضعیت موجود و آینده شهر و منطقه می کنند. لذا جایگاه برنامه­ ریز از یک تکنسین فن­ مدار و تصمیم ­گیر در برنامه، به یک تسهیل­گر در کنش متقابل کنشگران و مدیریت تعارض میان آن ها تغییر یافته است. برنامه ­ریزی در مناطق مرزی نیز بواسطه نقش کنشگران در تصمیم ­سازی و تصمیم­ گیری، وارد عرصه جدیدی شده است که تحولات سازمان فضایی در این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه در استان کردستان، به دلیل وجود فرصت­ های تعاملات میان­ مرزی از یک سو و اعمال نفوذ شبکه کنشگران حکمروایی اقتصاد مرزی از سوی دیگر، طی چند سال اخیر دچار تحولات گسترده ­ای در مقیاس­ های خرد و کلان فضا شده است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کنشگران در تحولات سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر راهبرد موردکاوی است. دو دور تکنیک دلفی برای انتخاب شاخص ­های سنجش سازمان فضایی استفاده شد. روابط میان شبکه کنشگران با روش تحلیل شبکه کنشگران (Actors Network Theory: ANT) و استفاده از نرم افزار UciNet مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می­ دهد که کنشگران می­ توانند بنا به قدرت و نفوذی که دارند، به کرات منجر به تحول در سازمان فضایی یک منطقه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Changes evolved in the Spatial Organization at Border Regions: With special emphasis on the role played by acting agents A Case Study on: Baneh and its peripheries

نویسنده [English]

  • Mehdi Razpour
Ph.D. in Urban & Regional Planning at Iran University of Science & Technology(IUST), Researcher in Development and Foresight Research Center (DFRC), Planning and Budget Organization of Iran
چکیده [English]

Today, urban and regional planning has evolved into a complex process in which a group of acting agents and decision-makers decide about the current and future status qua of the city and region. Due to this change in the planning system, the position of a planner has changed from a skilled technician and decision maker to a facilitator who play a coordinating role between different acting agents in regard to their conflicting interests. Planning practices in border regions are undergoing a different course due to dominance of different acting agents initiating and implementing the decisions on the status quo of the city and its periphery. As such it has affected the developments of the spatial organization in these regions. cross-border interactions opportunities and the governance influenced by a network of actors over the border economy has undergone extensive changes in the case of Border County space organization (Baneh, Kurdistan province) both at micro and macro spaces in the past years. These changes seem to be untenable because of many internal and external influencing factors and the role played by local, regional and national actors in this regard. As such many changes has emerged in the spatial organization of the city Baneh and its periphery. This paper has aimed to explain how the acting agents have had influencing effects on the changes in Baneh Border County space organization. This case study is qualitative in nature. Two rounds of Delphi technique were used to select indicators for the measurement of the changes in the space organization. Relationships between the actors network were assessed using Actors Network Theory (ANT) and UciNet software. The results of this study show that actors can change the organizations in a region many times due to their power and influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actors
  • Cross-Border Economic Relations
  • Spatial Organization Changes
  • Baneh Border County
احمدی، فرانک (1391). شناسایی اثرات رشد اقتصادی در شهرهای مرزی، پایان­نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس.
بنی طالبی دهکردی، بهاره؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ طالب نیا، قدرت الله (1394) تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 4، شماره 16، زمستان، صص: 119-130.
تیلور، نایجل (1394). نظریه­های برنامه­ریزی شهری از آغاز تاکنون، ترجمه محمود شورچه: انتشارات مدیران امروز
جواهری، حسن (1393). تحلیل فضایی نابرابری اقتصادی ناشی از چرخه انباشت سرمایه در شهرهای میانی، نمونه‌های موردی: شهرهای بانه و کامیاران، رساله دکتری تحت راهنمایی حسین حاتمی­نژاد و مشاوره احمد پوراحمد و کرامت­اله زیاری، گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
حاتمی نژاد، حسین و شورچه، محمد (1393). شهر و نظریه انتقادی، با تأکید بر آرا و آثار دیوید هاروی. تهران: پرهام نقش.
فکوهی، ناصر (1390). انسان­شناسی شهری. تهران: نشر نی.
فنی، زهره، (1392)، فضا، مقیاس و جهانی شدن با تحلیل تئوری شبکه کنشگران (ANT)، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره 4، شماره 12، پاییز، صص 93 – 106
خیرالدین، رضا، دانشپور، سید عبدالهادی، رازپور، مهدی (1395) بررسی و تحلیل چالش‌های پایداری توسعه فضایی در شهر مرزی بانه، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 7، شماره 25: 63-84.
خیرالدین، رضا، رازپور، مهدی (1393: الف). پایش تحولات فضایی سکونتگاه‌های روستایی مناطق مرزی؛ چالش‌ها و ظرفیت‌ها در کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه، مجله روستا و توسعه، 17 (4): 48-25.
خیرالدین، رضا، رازپور، مهدی (1393: ب). بررسی پیامدهای اقتصاد غیررسمی و توریسم تجاری بر تحولات کالبدی فضایی شهرستان مرزی بانه رویکرد تحلیل استراتژیک فضایی چند مقیاسی، مجله مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، 5 (20): 84-63.
خیرالدین، رضا، رازپور، مهدی (1392). تحلیل استراتژیک فرصت­ها و چالش‌ها در توسعه پایدار منطقه مرزی بانه؛ با تأکید بر تأثیر متقابل امنیت و توسعه مناطق مرزی، فصلنامه علمی- ترویجی دانش انتظامی کردستان، شماره 4، دوره چهارم، تابستان 1392.
ذکاوت، کامران (1390). جایگاه سازمان فضایی در طراحی شهری، مجله صفه، شماره 1354، دانشگاه شهید بهشتی.
رازپور، مهدی (1398). تبیین نظام و نقش شبکه کنشگران در تحولات سازمان فضایی مناطق مرزی؛ (شهرستان مرزی بانه)، رساله دکتری به راهنمایی رضا خیرالدین و سید عبدالهادی دانشپور، دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تابستان 1398.
رازپور، مهدی؛ خیرالدین، رضا؛ دانشپور، سید عبدالهادی (1396). تبیین گونه­ای متفاوت از تولید فضای غیررسمی در شهرستان مرزی بانه؛ انباشت سرمایه و تعمیق فقر، هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 22، شماره 4، زمستان 1396.
رفیعیان، مجتبی و معروفی، سکینه (1390). نقش و کاربرد رویکرد برنامه­ریزی ارتباطی در نظریه­های نوین شهرسازی، آرمان شهر، شماره 7: 120-113.
لوفور، هانری (1393). ماتریالیسم دیالکتیکی، ترجمه‌ آیدین ترکمه. تهران: نشر تیسا.
مدنی­پور، علی (1387). طراحی فضاهای شهری، نگرشی بر فرآیند اجتماعی و محیطی، شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری.
هیلیر، جین (1388). سایه­های قدرت، حکایت دوراندیشی برنامه­ریزی کاربری اراضی، ترجمه کمال پولادی. تهران: جامعه مهندسان مشاور ایران.
Behzadfar, Mostafa (2013). Design & Plans in Urban Development, Tehran. Shahr Press.
Donaldson, T, and L E Preston (2005). The Stakeholder theory of the Corporation, Academy of Management Review: 65-91.
Freeman, R E, A C Wicks, and B Parmar (2004). Stakeholder theory and the corporate objective revisited, Organization Science: 364-69.
Hsu Ch, Sandford BA. The Delphi technique: making sense of consensus. [cite 2008 Oct 19]. Available from: http://pareonline.net/pdf/v12n10.pdf
Kheyroddin, R., Daneshpour, S. A., Razpour, M. (2017). How border trade contributes to the development of Baneh and helps to fight the economic crisis of the peripheral region. A case study from the Iranian-Iraqi border, Cross-Border Review Yearbook 2016 entitled; European Crisis and its Consequences for Borders and Cooperation: European Institute of cross-border studies, February, 2017.
Kladivo P., Ptacek P., Roubinek P., Ziener K. (2012). The Czech-Polish and Austrian-Slovenian borderlands – similarities and differences in the development and typology of regions. Moravian Geographical Reports, vol. 20, no. 3, pp. 22-37.
Knippschild, R. (2011). Cross-border spatial planning: Understanding, designing and managing cooperation processes in the German–Polish–Czech Borderland. European Planning Studies, 19: 629-645.
Lefebvre, Henri (2009). State, Space, World, Selected Essays, Edited by Neil Brenner and Stuart Elden, Translated by Gerald Moore, Neil Brenner, and Stuart Elden, University of Minnesota Press.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space, Oxford, Blackwell
Okoli C, Pawlowski SD. The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information and Managment 2004; 42(1): 15-29
Razpour, M. & Kheyroddin, R. (2016). Informal economy and urban spatial changes in the border town Baneh, A case study from the Iranian - Iraqian border, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Science. Special Issue, Vol. VI, No. 1. ISSN: 1925-4423. IJCEAS is listed in Thomson Reuters master journal list (ISI) Download link: http://www.ijceas.com/index.php/ijceas/article/view/104
Razpour, M.; Kheyroddin, R. & Daneshpour, S. A. (2018). Multi-Scale Informal Space Production in Iraqi-Iranian Border Region; How Border Marketing Can Effect on Informal Space Production in Baneh County?, Association for Borderlands Studies, 2nd World Conference 2018, 10th -14th of July, Vienna & Budapest.
Rietveld, P. (2012). Barrier Effects of Borders: Implications for Border- Crossing Infrastructures. European Journal of Transport and Infrastructure Research (EJTIR) 12(2): 150-166. ISSN: 1567-7141.
Scherer, R & Zumbusch, K. (2011). Limits for Successful Cross-border Governance of Environmental (and spatial) Development: the Lake Constance Region. Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.14, pp. 101–120.
Tykvova, T & Schertler, A. (2011). Cross-border Venture Capital Flows and Local Ties: Evidence from Developed Countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 51, pp. 36–48.
Wasti-Walter, D. (2009). Borderlands. International encyclopedia of human geography, editors-in-chief: Kitchin, R and Thrift, N., Volume 1, pp. 332-339, Elsevier Ltd.