اثر پویای مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ردّپای اکولوژیک در کشورهای درحال‌توسعۀ منتخب (رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این مقاله تحلیل اثر پویای مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر (شامل انرژی‌های فسیلی) و تجدیدپذیر (شامل انرژی‌های پاک) بر محیط‌زیست کشورهای منتخب درحال‌توسعه طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۰ است. به‌منظور تحلیل اثرات زیست‌محیطی از شاخص ردّپای اکولوژیک استفاده شد و علاوه بر انرژی، متغیرهای باز بودن تجاری، رشد اقتصادی و نرخ باروری نیز به‌عنوان سایر متغیرهای اثرگذار در الگو در نظر گرفته شد. برای تحلیل اثرات پویای مصرف انرژی بر ردّپای اکولوژیکی روش پویای پانلی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به کار گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر بر ردّپای اکولوژیکی کشورهای منتخب درحال‌توسعه به ترتیب اثر مثبت و منفی داشته‌اند. بدین ترتیب مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر منجر به تخریب بیشتر محیط‌زیست شده، اما مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر موجبات بهبود محیط‌زیست را فراهم آورده است. از طرفی درجه باز بودن تجاری اثر منفی و رشد اقتصادی و نرخ باروری اثر مثبت بر ردّپای اکولوژیک داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Effect of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption on Ecological Footprint in Selected Developing Countries (Generalized Method of Moments Approach)

نویسندگان [English]

  • Azam Esfahani 1
  • Sara Ghobadi 2
  • Karim Azarbaiejani 3
1 Ph.D. student in Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
3 Professor of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This paper aims to analyze the dynamic effect of non-renewable energy consumption (including fossil energy) and renewable energy (including clean energy) on the environment of selected developing countries for the period 2000-2017. The ecological footprint index was used to analyze the environmental effects. The variables of trade openness, economic growth and fertility rate were also considered as other variables affecting the ecological footprint. To analyze the dynamic effects of energy consumption on the ecological footprint, the Generalized Dynamic Method of Moments (GMM) panel method has been applied. The results show that the consumption of non-renewable and renewable energy had a positive and negative effect on the ecological footprint of selected developing countries, respectively. Accordingly, the consumption of non-renewable energy has led to further degradation of the environment, but the consumption of renewable energy has resulted in the improvement of the environment. On the other hand, the degree of trade openness had a negative effect, and economic growth and fertility rate had a positive effect on the ecological footprint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Footprint
  • Ecosystem
  • Renewable Energy
  • Non-Renewable Energy
  • Economic Growth
آرین مهر، ش، یحیی‌آبادی، ا، هرتمنی، ا. (۱۳۹۲). «بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 با استفاده از مدل پانل پویای برآوردشده به روش  GMM». فصلنامۀ علمی‌-پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، ۴، ۱۳، ۲۸-۱۱.
بلالی، ح، زمانی، ا، یوسفی، ع. (۱۳۹۲). «رابطۀ رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی در بخش نفت با تأکید بر نوسانات قیمت آن (مطالعۀ موردی اقتصاد ایران)». فصلنامۀ برنامه‌ریزی و بودجه، ۱۸(۳) , ۶۶-۴۹.
پارسا شریف، ح، امیر نژاد، ح، تسلیمی، م. (۱۴۰۰). «بررسی عوامل مؤثر بر ردّپای اکولوژیکی کشورهای منتخب آسیا و اروپا». فصلنامۀ علمی - پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ۱۳(۲)، ۱۷۲-۱۵۵ .
شارکیان، ع و لطفعلی‌پور، د. م. (۱۳۹۵). «نقش کارایی انرژی در بهبود محیط‌زیست در کشورهای منتخب صادرکنندۀ نفت (به روش داده‌های تابلویی)». پژوهش‌های اقتصاد و توسعۀ منطقه‌ای، (۱۱)۲۳. ۱۴۵-۱۲۱ .
شهنیا، ف، اصولی، م. (۱۳۸۹). «انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگاه آن در سبد انرژی کشورها». مدیریت بهینه‌سازی انرژی. ۱۱-۱.
صادقی، س ک، سجودی، س، احمدزاده دلجوان، ف. (۱۳۹۶). «تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و کیفیت محیط‌زیست در ایران»، پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، ۳، ۶، ۲۰۲-۱۷۱.
طرازکار، م، کارگر ده بیدی، ن، اسفنجاری کناری، ر، قربانیان، ع. (۱۳۹۹). «اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط‌زیست در منطقۀ خاورمیانه: کاربرد ردّپای اکولوژیکی بر محیط‌زیست طبیعی»، منابع طبیعی ایران، ۳۷، ۱، ۹۰-۷۷.
طرازکار، م، قربانیان، ع، بخشوده، م. (۱۳۹۶). «اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط‌زیست در ایران: کاربرد شاخص ردّپای بوم‌شناختی». فصلنامۀ اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی، ۲، ۳، ۷۰-۵۱.
 فاخر، ح، عابدی، ز، شایگانی، ب. (۱۳۹۶). «بررسی رابطۀ باز بودن تجاری و مالی با ردّپای اکولوژیکی». فصلنامۀ علمی - پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی، ۱۱(۴۰) , ۶۷-۴۹٫
فتاحی، آ، مهروان، ع، عراقچیان، م. (۱۳۹۷). «کاربرد پوسته‌های هوشمند در کاهش مصرف انرژی و ردّپای اکولوژیکی در معماری ساختمان‌های اداری - تجاری در شهر کرمانشاه». همایش بین‌المللی علوم مهندسی و توسعۀ شهری پایدار. ۸-۱ .
فطروس، م، آقازاده، ا، جبرائیلی، س، (۱۳۹۱)، «بررسی میزان تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب درحال‌توسعه (شامل ایران)، دورۀ زمانی ۲۰۰۹-۱۹۸۰». مطالعات اقتصاد انرژی، ۹، ۳۲، ۷۲-۵۱.
فیلسوف کاخکی، م، (۱۳۹۴). «بررسی رابطۀ بین مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی: مطالعۀ موردی ایران». دومین همایش بین‌المللی اقتصاد سبز.
گل خندان، ا، خوانساری، م، و گل خندان، د. (۱۳۹۴). «نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقۀ منا در قالب الگوی پانل پویا». فصلنامۀ علمی-‌پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، ۵، ۱۸، ۵۰-۳۱ .
محمدی، ح، ظریف، ش. (۱۳۹۷). «بررسی تأثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط‌زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی». پژوهش‌نامۀ اقتصاد انرژی ایران. (۲۸)۷. ۱۵۶-۱۳۳ .
محمدی خیاره، م، رستمی، ن. (۱۳۹۹). «تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر کارآفرینی: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته». پژوهش‌نامۀ اقتصاد کلان، ۱۵(۳۰)، ۵۵-۳۰.
Akadiri, S., Bekun, F. V., & Sarkodie, S. A. (2019). Contemporaneous interaction between energy consumption, economic growth and environmental sustainability in South Africa: what drives what?. Science of the total environment, 686, 468-475.
Alola, A. A., Bekun, F. V., & Sarkodie, S. A. (2019). The dynamic impact of trade policy, economic growth, fertility rate, renewable and non-renewable energy consumption on the ecological footprint in Europe. Science of the Total Environment, 685, 702-709.
Baltagi, BH. (2005). "Econometric Analysis of Panel Data," Third Edition.
Baltagi, BH. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.
Bicknell, K .B., Ball, R. J., Cullen, R., & Bigsby, H. R. (1998). The new methodology for the ecological footprint with an application to the New Zealand economy. Ecological Economics, Vol. 27(2), pp. 149-160
Barro, R. J. & W. Lee (1993), "International Comparisons of Educational Attainment," Journal of monetary economics, Vol. 32, P.P. 361–394.
Charfeddine, L., and Mrabet, Z. (2017). The impact of economic development and social-political factors on ecological footprint: A panel data analysis for 15 MENA countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76:138–154.
Daily, G. & Ehrlich, P.(1992).Population, Sustainability and the Earth's Carrying Capacity. Bioscience. Vol. 42 No. 10.pp: 761-771.
De Hoyos, R. E., & Sarafidis, V. (2006). Testing for cross-sectional dependence in panel-data models. The stata journal, 6(4), 482-496.
Ewing, B.D., Moore, S., Goldfinger, A., Oursler, A., Reed A., and Wackernagel, M. The Ecological Footprint Atlas 2010. 2010.Oakland: Global Footprint Network. 113p.
Grossman, M. G. and B. Alan Krueger. (1991). "Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreements," Working Paper, No. 3914.
Lin, D., Galli, A., Borucke, M., Lazarus, E., Grunewald, N., Jon Martindill, David Zimmerman, Serena Mancini, Katsunori Iha, Mathis Wackernagel
Tracking supply and demand of biocapacity through ecological footprint accounting Sustainability Assessment of Renewables-Based Products: Methods and Case Studies (2015), pp. 179-200.
Lambert, M. E. (2013). The SJSU ecological footprint challenge and its impacts on pro-environmental behavior.
Monfreda, C., Wackernagel, M., & Deumling, D. (2004). Establishing national natural capital accounts based on detailed ecological footprint and biological capacity assessments. Land use policy, 21(3), 231-246
Neagu, O. (2020). Economic Complexity and Ecological Footprint: Evidence from the Most Complex Economies in the World. Sustainability, 12(21), 9031.
Nathaniel, S. P., Murshed, M., & Bassim, M. (2021). The nexus between economic growth, energy use, international trade and ecological footprints: the role of environmental regulations in N11 countries. Energy, Ecology and Environment, 1-17.
Oosthoek, J., & Gills, B. K., 2005. Humanity at the crossroads: The globalization of environmental crisis. Globalizations, 2(3): 283-291.
Pesaran, M.H. A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. J. Appl. Econom. 2007, 22, 265–312. [CrossRef]
Pata, U.K. Renewable and non-renewable energy consumption, economic complexity, CO2 emissions, and ecological footprint in the USA: Testing the EKC hypothesis with a structural break. Environ. Sci. Pollut. Res.2020, 1–16.
Reiche, D. 2003. Handbook of renewable energies in the European Union, vol. II. Frankfurt, Germany.
Stern, D.I. (2004). Energy and Economic Growth, Rensselaer working paper, No. 0410.
Uddin, G. A., Salahuddin, M., Alam, K., & Gow, J. (2017). Ecological footprint and real income: panel data evidence from the 27 highest emitting countries. Ecological Indicators, 77, 166-175.
Wackernagel, M., & Rees, W. (1996). Our Ecological Footprint. Canada: New Society Publisher.
Zhang Y. The Change of Ecological Footprint and Its Effect on Sustainable  Development in Beijing of China, Chinese Business Review, 4(10), 2005: 1-13.
Arian Mehr, Sh., Yahya Abadi, A. and Hertamani, A. (2013). Investigating the Impact of Privatization on Economic Growth in Group D8 Countries Using the Dynamic Panel Model Estimated by the GMM Method. Journal of Economic Growth and Development Research, 4, 13, 28-11. (In Persian)
Balali, H., Zamani, A., Yousefi, A. (2013). The Relationship between Economic Growth and Environmental Pollution in the Oil Sector with Emphasis on Price Fluctuations (Case Study of Iranian Economy). Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 18 (3), 66-49. (In Persian)
Parsashrif, H., Amirnejad, H., Taslimi, M. (2021). Investigating the factors affecting the ecological footprint of selected countries in Asia and Europe. Journal of Agricultural Economics Research, 13 (2), 172-155. (In Persian)
Sharkian, A. and Lotfalipour, d. (2016). The role of energy efficiency in improving the environment in selected oil-exporting countries (using panel data method). Regional Economics and Development Research, (11) 23. 145-121. (In Persian)
Shahnia, F, Osuli, M. (2010). Renewable energy and its place in the energy basket of countries. Energy optimization management. 11-1. (In Persian)
Sadeghi, SK, Sojudi, S, Ahmadzadeh Deljavan, F. (2017). The Impact of Renewable Energy on Economic Growth and Environmental Quality in Iran, Energy Policy and Planning Research, 3, 6, 202-171. (In Persian)
Tarazkar, M, Kargar Deh Bedi, N, Side Sponge, R, Victims, A. (2020). The effect of economic growth on environmental degradation in the Middle East: Application of ecological footprint. Natural Environment, Natural Resources of Iran, 37, 1, 90-77. (In Persian)
Tarazkar, M., victims, A., forgive, M. (2017). Economic growth on environmental sustainability in Iran: Application of ecological footprint index. Journal of Environmental Economics and Natural Resources, 2, 3, 70-51. (In Persian)
Fakher, H, Abedi, Z, Shaygani, b. (2017). Investigating the relationship between commercial and financial openness and ecological footprint. Journal of Economic Modeling, 11 (40), 67-49. (In Persian)
 Fattahi, A., Mehravan, A., Araqchian, M. (2018). Application of smart shells in reducing energy consumption and ecological footprint in the architecture of office-commercial buildings in Kermanshah. International Congress of Engineering Sciences and Sustainable Urban Development. 8-1. (In Persian)
Fatros, M., Aghazadeh, A., Jabraili, S., (2012), The effect of renewable and non-renewable energy consumption on the economic growth of selected developing countries (including Iran), 1980-1980. Energy Economics Studies, 9, 32, 72-51. (In Persian)
Philosopher Kakhki, M., (2015). Investigating the Relationship between Renewable and Non-Renewable Energy Consumption on Economic Growth: A Case Study of Iran. The Second International Conference on Green Economy. (In Persian)
Gol Khandan, A, Khansari, M, and Gol Khandan, d. (2015). Militarism and economic growth: Empirical evidence from countries in the Mena region in the form of a dynamic panel model. Journal of Economic Growth and Development Research, 5, 18, 50-31. (In Persian)
Mohammadi, H., Zarif, Sh. (2018). Investigating the effect of energy efficiency on environmental performance index in selected OPEC countries and the Organization for Economic Cooperation and Development. Iranian Journal of Energy Economics. (28) 7. 156-133. (In Persian)
Mohammadi Khayareh, M., Rostami, N. (2020). The Impact of Macroeconomic Variables on Entrepreneurship: A Generalized Torque Approach. Journal of Macroeconomics, 15 (30), 55-30. (In Persian)