دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1401 
واکاوی اثرات کووید-19 در حوزه پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده‌‏پژوهی

صفحه 147-180

10.22034/pbr.2022.331821.1205

فاطمه کنعانی؛ سعیده السادات آهنگری؛ سید محمدحسین شجاعی؛ علیرضا کفایی آهنی فر؛ احد رضایان قیه‌باشی


مسئله شناسی توسعه دانش‌بنیان

صفحه 181-205

10.22034/pbr.2022.336912.1211

کریم حنفی نیری؛ ربابه پورجبلی؛ محبوبه بابائی