شناسایی و تحلیل پیش‌ران‌های اثرگذار بر آیندۀ منابعِ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: تحقیق حاضر به‌دنبال شناسایی و تحلیل پیش‌ران‌های اثرگذار بر آیندۀ منابعِ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است.
روش: پژوهش حاضر، از نظر جهت‌گیری، کاربردی بوده و از منظر روش‌شناسی، آمیخته است. جامعۀ نظری پژوهش، مدیران سازمان تأمین اجتماعی و خبرگان این حوزه‌اند. نمونه‌گیری به‌صورت قضاوتی انجام شده و حجم نمونه، برابر با 15 نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش‌نامه بود.
یافته‌ها: 35 پیش‌ران فرعی، در قالب هشت پیش‌ران اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، ساختاری، مالی و سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری، بازاریابی، محیطی و قانونی، طبقه‌بندی شدند. پیش‌ران‌های فرعی، با توزیع پرسش‌نامه‌های خبره‌سنجی و به‌کارگیری آزمون بینم (دو جمله‌ای) غربال شدند. 13 پیش‌ران دارای ضریب معناداری کمتر از پنج درصد بوده و برای اولویت‌بندی نهایی انتخاب شدند. این پیش‌ران‌ها با روش کوپراس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، قطعیت و اهمیت ارزیابی شدند. پیش‌ران‌ میزان استفاده از ظرفیت فین‌تک‌ها و نوآور‌ی‌های آنها برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، از بیشترین اولویت برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: استفاده از فناوری‌های مالی دیجیتال و هوش مصنوعی در افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری روش‌های نوین تأمین مالی مثل تأمین مالی جمعی، اجتناب از واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به سازمان تأمین اجتماعی و تقویت حکمرانی خوب و کارآمد در هلدینگ‌های سازمان تأمین اجتماعی از مهم‌ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Influencing Drivers on the Future of Income Resources of Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Seyed Hadi Arabi 1
  • Mohammad Hasan Maleki 2
  • Hamed Ansari 3
1 Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran.
3 Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

This research seeks to identify and analyze the drivers affecting the future of the income sources of social security organization. The theoretical population was the managers of the social security organization and experts in this field. The sampling was done judgmentally, and the sample size amounts to 15 people. Data collection tools were interviews and questionnaires. As for the findings, 35 sub-drivers were classified as economic, socio-cultural, structural, financial and investment, policy, marketing, environmental and legal drivers. These drivers were screened by distributing expert questionnaires and using Binominal's test. 13 drivers have significance coefficient of less than five percent and were selected for final prioritization. These drivers were evaluated by the Copras method and account for three criteria of experts' expertise, certainty, and importance. The driver of using the capacity of FinTechs and their innovations for financing and investment had the highest priority. Accordingly, the concluding suggestions were: using digital financial technologies and artificial intelligence to increase investment efficiency, using new financing methods such as crowd-funding, avoiding divesting loss-making companies to the organization, and strengthening good and efficient governance in the holdings of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Sources
  • Social Security
  • Social Security Organization
  • Driver
  • Future
بهرامیان، امیرحسین؛ رنجبر، محمدحسین؛ احمدی، فائق؛ عابدینی، بیژن (1400). «آینده‌پژوهی حرفه حسابرسی با تاکید بر الزامات IFRS و چرخه‌های تجاری»، فصلنامۀ تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 13(49)، 133-154.
پاینده، رضا؛ شهبازی، میثم؛ منطقی، منوچهر (1400). «سناریونگاری آینده بانک‌های ایران در مواجهه با فین‌تک»، نشریۀ تحقیقات مالی، 23(62)، 294-328.
جعفری‌نیا، سعید؛ حسن پور، اکبر؛ وکیلی، یوسف؛ کیوانفر، جواد(1399). «ارائۀ الگوی جبران خدمات استراتژیک مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی رویکرد تحلیل تم»، فصلنامۀ مدیریت سازمان‌های دولتی، 8(4)، 105-124.
سلیمانی، عباس؛ پور عزت، علی‌اصغر؛ اسماعیلی گیوی، محمدرضا (1399). «تصویرپردازی از آیندۀ سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق سناریوپردازی»، نشریۀ آینده‌پژوهی دفاعی، 5(17)، 93-117.
علی‌پور، عباس؛ بشکوه، مهدی؛ کردستانی، غلامرضا (1400). «شناسایی و ارائۀ الگوی چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی در حوزۀ منابع و مصارف»، فصلنامۀ دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(37)، 315-324.
عنایتی، انور؛ کردستانی، غلامرضا؛ محمدی ملقرنی، عطاالله(1401). «ارائه الگوی ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی»، نشریۀ حسابداری و منافع اجتماعی، 12(1)، 1-20.
کریم نژاد، شهرام؛ نجف بیگی، رضا؛ دانشفرد، کرم‌الله؛ عالم تبریز، اکبر (1398). «ارائۀ مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تأمین اجتماعی (مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی)»، نشریۀ آینده‌پژوهی مدیریت، 30(3)، 143-158.
کوشش کردشولی، رضا؛ غلامی جمکرانی، رضا؛ ملکی، محمدحسن؛ فلاح شمس، میرفیض (1400). «آینده پژوهی فناوری مالی در ایران با رویکرد سناریونگاری»، فصلنامۀ برنامه‌ریزی و بودجه، 25(150)، 33-63.
مدیری، ناصر؛ حدادی نیاسر، حمیدرضا (1394). «ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزۀ فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی»، نشریۀ پدافند غیر عامل و امنیت، 4(12)، 125-148.
ملکی، محمدحسن؛ خاشعی ورنامخواستی، وحید؛ فتحی، محمدرضا؛ صفاری نیا، مهدی (1398). «آینده‌پژوهی گردشگری مذهبی استان قم با رویکرد سناریونگاری»، نشریۀ گردشگری و توسعه، 8(3)، 184-205.
 
Abas, N., Kalair, A., & Khan, N. (2015). Review of fossil fuels and future energy technologies. Futures, 69, 31-49.
Belsky, E. (2009). Demographics, markets, and the future of housing demand. Journal of Housing Research, 18(2), 99-119.
Bondarouk, T., & Brewster, C. (2016). Conceptualising the future of HRM and technology research. The International Journal of Human Resource Management, 27(21), 2652-2671.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Burmaoglu, S., & Sarıtas, O. (2017). Changing characteristics of warfare and the future of Military R&D. Technological Forecasting and Social Change, 116, 151-161.
Burns, L. S., & Grebler, L. (2012). The future of housing markets: a new appraisal. Springer Science & Business Media.
Coates, J. F. (1985). Foresight in federal government policy making. Futures Research Quarterly, 1(2), 29-53.
Croucher, S. (2015). The future of lifestyle migration: Challenges and opportunities. Journal of Latin American Geography, 14(1), 161-172.
Cuhls, K. E. (2020). Horizon Scanning in Foresight–Why Horizon Scanning is only a part of the game. Futures & Foresight Science, 2(1), e23.
Das, S. R. (2019). The future of fintech. Financial Management, 48(4), 981-1007.
De Jong, M., & Ho, A. T. (2020). Emerging fiscal health and governance concerns resulting from COVID-19 challenges. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.
Delbridge, R., & Keenoy, T. (2010). Beyond managerialism? The international journal of human resource management, 21(6), 799-817.
Diamond, P. A., & Orszag, P. R. (2006). Saving social security: A balanced approach. Brookings Institution Press.
Fitzpatrick, C., & O'Sullivan, C. (2021). Comparing social security provision North and South of Ireland: past developments and future challenges. Irish Studies in International Affairs, 32(2), 283-313.
Heer, B., Polito, V., & Wickens, M. R. (2020). Population aging, social security and fiscal limits. Journal of Economic Dynamics and Control, 116, 103913.
Holzmann, R., Palmer, E., Palacios, R. J., & Sacchi, S. (2019). Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes: Addressing Marginalization, Polarization, and the Labor Market.
Iqbal, S., Hussain, M., Munir, M. U., Hussain, Z., Mehrban, S., & Ashraf, M. A. (2021). Crypto-Currency: Future of FinTech. In Research Anthology on Blockchain Technology in Business, Healthcare, Education, and Government (pp. 1915-1924). IGI Global.
Kudrin, A., & Gurvich, E. (2012). Population aging and risks of budget crisis. Voprosy Economiki, 3.
Lankauskienė, T., & Tvaronavičienė, M. (2012). Security and sustainable development: approaches and dimensions in the globalization context. Journal of Security and Sustainability Issues, 1, 287-297.
Lee, R., & Yamagata, H. (2003). Sustainable social security: what would it cost?. National Tax Journal, 56(1), 27-43.
Li, S., & Lin, S. (2016). Population aging and China's social security reforms. Journal of Policy Modeling, 38(1), 65-95.
Lux, M., & Sunega, P. (2010). The future of housing systems after the transition–The case of the Czech Republic. Communist and Post-Communist Studies, 43(2), 221-231.
McKiernan, K. (2021). Social Security reform in the presence of informality. Review of Economic Dynamics, 40, 228-251.
Mention, A. L. (2019). The future of fintech. Research-Technology Management, 62(4), 59-63.
Mitrus, L. (2021). Social security in Poland in times of corona.
Musto, J. N. (1994). High-tech future: A scenario for higher education. Technology, 1.
Nagarkar, A. (2020). Challenges and concerns for older adults in India regarding the COVID-19 pandemic. Journal of Gerontological Social Work, 63(4), 259-261.
Nicoletti, B., & Nicoletti, W. (2017). Weis. Future of FinTech.
Pennings, F., Devetzi, S., & Bakirtzi, E. (2021). Social security in the Netherlands in times of corona.
Piachaud, D. (2020). Social security: past, present and future. LSE Public Policy Review, 1(2).
Pulsiri, N., & Vatananan-Thesenvitz, R. (2021). Triangle relationship: A Review of dynamic capabilities, strategic foresight, and organizational learning. International Journal of Business Environment, 5(3), 1-18.
Ratten, V. (2010). The future of sports management: A social responsibility, philanthropy and entrepreneurship perspective. Journal of Management & Organization, 16(4), 488-494.
Stančin, H., Mikulčić, H., Wang, X., & Duić, N. (2020). A review on alternative fuels in future energy system. Renewable and sustainable energy reviews, 128, 109927.
Stefano, N. M., Casarotto Filho, N., Vergara, L. G. L., & da Rocha, R. U. G. (2015). COPRAS (Complex Proportional Assessment): state of the art research and its applications. IEEE Latin America Transactions, 13(12), 3899-3906.
Stephens, M., Whitehead, C., & Munro, M. (2005). Lessons from the past, challenges for the future for housing policy. London: Office of the Deputy Prime Minister.
Stuart, M., Spencer, D. A., McLachlan, C. J., & Forde, C. (2021). COVID‐19 and the uncertain future of HRM: Furlough, job retention and reform. Human Resource Management Journal, 31(4), 904-917.
Szpilko, D. (2020). Foresight as a tool for the planning and implementation of visions for smart city development. Energies, 13(7), 1782.
Taleb, N. N. (2012). Antifragile: how to live in a world we don't understand (Vol. 3). London: Allen Lane.
Tri, N. M., Hau, D. T., & Duyen, N. T. T. (2021). The role of social security in social progress in Vietnam. Linguistics and Culture Review, 5(S1), 11-27.
Veghte, B. W. (2015). Social Inequality, Retirement Security, and the Future of Social Security. Poverty & Public Policy, 7(2), 97-122.
Walker, E., Bethell, T. N., & Reno, V. P. (2012). Implications of the Payroll Tax Holiday for Social Security: Social Security Now Has Four Dedicated Income Sources the Tax Holiday Needs an Exit Strategy. National Academy of Social Insurance, Social Security Fact Sheet, (4).
YU, L. R., & LI, X. Y. (2021). The effects of social security expenditure on reducing income inequality and rural poverty in China. Journal of Integrative Agriculture, 20(4), 1060-1067.
Zhu, M., Liu, X. Y., Tang, F., Qiu, M., Shen, R., Shu, W., & Wu, M. Y. (2016). Public vehicles for future urban transportation. IEEE transactions on intelligent transportation systems, 17(12), 3344-3353.
Züttel, A., Remhof, A., Borgschulte, A., & Friedrichs, O. (2010). Hydrogen: the future energy carrier. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 368(1923), 3329-3342.