دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، آذر 1401 
تدوین راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای سواحل اقیانوسی ایران

صفحه 7-35

10.22034/pbr.2022.353804.1251

سید عباس احمدی؛ علی حسینی؛ محمد میره‌ای؛ راضیه‌سادات مجیدی