تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر مخارج مصرفیِ خصوصیِ کالاهای بادوام و بی‏دوام در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه قم، ایران .

2 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژی، پردیس ارس دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه قم، ایران.

چکیده

بروز شوک ناشی از درآمدهای نفتی، ازطریقِ تغییر در انتظارات خانوارها، منجر به اثرگذاری متفاوت بر مخارج مصرفی در بخش کالاهای بادوام و بی‏‌دوام می‏‌شود. براین‌اساس، هدف این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای نفتی، بر روی مخارج مصرفیِ خصوصیِ کالاهای بادوام و بی‏‌دوام، در ایران است. به منظور آزمون این رابطه، از دو مدل خطی و غیرخطی در دورۀ زمانی 1357-1399 شمسی استفاده شد. الگوی مورد استفاده در این مطالعه، روش ARDL و NARDL بوده است. نتایج به‌دست‌آمده در مدل خطی برآوردشده، نشان داد که شدت اثرگذاری درآمد قابل‌تصرف، بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام و بی‌دوام، به‌ترتیب، برابر با 0.61 و 0.68 بوده است. همچنین، تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام و بی‏‌دوام، در مدل غیرخطی، به‌ترتیب برابر با 0.68 و 0.53 بوده است. همچنین، نتایج به‌دست‌آمده از تجزیۀ شوک‏‌های مثبت و منفی، نشان‌دهندۀ این بود که تأثیر شوک مثبت درآمدهای نفتی بر مصرف کالاهای بادوام و بی‌دوام، به‌ترتیب، برابر با 0.47 و 0.21 بوده و تأثیر شوک منفی درآمدهای نفتی بر مصرف کالاهای بادوام و بی‌دوام، به‌ترتیب، برابر با 0.35- و 0.14- بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Oil Revenue Fluctuations on Private Consumption Expenditures of Non-Durable and Durable Goods in Iran

نویسندگان [English]

  • Yazdan Gudarzi Farahani 1
  • Mojtaba Akbari 2
  • Omidali Adeli 3
1 Assistant Professor, Department of Economics, Qom University, Qom, Iran.
2 PhD student in Strategy Management, Aras Campus, University of Tehran, Iran.
3 Associated Professor, Department of Economics, Qom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The shock of oil revenues, through changes in household expectations, leads to different effects on consumer spending in the durable and non-durable goods sector. Accordingly, the purpose of this article was to investigate the impact of oil revenues on private consumption expenditures of durable and non-durable goods in Iran. To test this relationship, two linear and nonlinear models in the period 1978-2020 were used. The model used in this study was of ARDL and NARDL methods. The results obtained in the estimated linear model showed that the intensity of the effect of disposable income on the consumption expenditure of durable and non-durable goods was equal to 0.61 and 0.68, respectively. Also, the effect of oil revenues on consumption expenditures of durable and non-durable goods in the nonlinear model was equal to 0.68 and 0.53, respectively. Moreover, the results obtained from the analysis of positive and negative shocks showed that the effect of positive shock of oil revenues on the consumption of durable and non-durable goods is 0.47 and 0.21, respectively, and the effect of negative shock of oil revenues on the consumption of goods Durable and non-durable were -0.35 and -0.14, in turn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Revenues
  • Consumer Expenditures
  • Durable Goods
  • Exchange Rates
  • Nonlinear Autoregressive Distributed lags (NARDL)
امامی، کریم، شهریاری، سمانه و دربانی سمن (1390). « اثر شوک‏‌های نفتی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت»، فصلنامۀ علوم اقتصادی، شمارۀ 5 (16):27-62.
امامی، کریم، دربانی، سمن (1390). «عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی کالاهای بی‌دوام در اقتصاد ایران». فصلنامۀ مدل‌سازی اقتصادی، شمارۀ 5(14)، 91-110.
بانک مرکزی ایران (1400). خلاصۀ تحولات اقتصادی، تهران، بانک مرکزی ایران: 15-16.
بهرامی، جاوید؛ نصیری، سمیرا (1390). «شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران»، فصلنامۀ پژوهش‏‌های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شمارۀ 48، 25-54.
تفضلی، فریدون (1376)، اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، نشر نی، تهران.
دولت‏‌آبادی، عبدالله؛ جنگ، عباس (1397)، «مفهوم‏سازی بومی: روشن‌فکران و بیماری هلندی در ایران»، مطالعات مدیریت راهبردی، شمارۀ 34، 185-210.
صادقی، حسین و شهاب لواسانی، کیوان و باغجری، محمود (1389). «اثرات تعدیل قیمت حامل‏‌های انرژی بر متغیّر‏های کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خودرگرسیون ساختاری (SVAR)». 1، 50-76.
کمیجانی، اکبر و اسدی مهمان‌دوستی. (1390). «سنجشی از تأثیر شوک‎‌های نفتی و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران». تحقیقات اقتصادی، 45(3).
مولود، احمد؛ تشکینی، احمد؛ سوری، امیررضا (1387). «تخمین تابع مصرف بخش خصوصی در ایران»، فصلنامۀ پژوهشنامۀ اقتصادی، دورۀ 8، شمارۀ 28، 15-39.
مهرگان، نادر؛ دانش‏خواه، علیرضا؛ چترآبگون، امید؛ احمدی، روح‏‌الله، تیشه‏کنی، فریبرز (1393). «بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‏‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی»، فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی، دورۀ 49، شمارۀ 2، 428-411.
Akanni, O. P. (2007). Oil wealth and economic growth in oil exporting African countries.‏
Caballero, R. J. (1994). Notes on the theory and evidence on aggregate purchases of durable goods. Oxford Review of Economic Policy, 10(2), 107-117.
Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and de-industrialisation in a small open economy. The economic journal, 92(368), 825-848.‏
Darby, M. R. (1972). The allocation of transitory income among consumers' assets. The American Economic Review, 62(5), 928-941.‏
De Michelis, Andrea, Thiago Ferreira, and Matteo Iacoviello (2020), Oil Prices and Consumption across Countries and U.S. States, International Journal of Central Banking, 16 (2), 1-41.
Filis, G., Degiannakis, S., & Floros, C. (2011). Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries. International Review of Financial Analysis, 20(3), 152-164.‏
Increase, C.O., Chukwubudom, C.J. & Matim, O. (2018). Oil shocks, Household Income and Expenditure: Evidence from Nigeria. Journal of Research in Business and Management, 6(2):13-27.
Kilian, L. (2008). The Economic Effects of Energy Price Shocks. J. Econ. Lit. 4(6): 71–909.
Kriskkumar, K., Naseem, N. A. M., & Azman-Saini, W. N. W. (2022). Investigating the Asymmetric Effect of Oil Price on the Economic Growth in Malaysia: Applying Augmented ARDL and Nonlinear ARDL Techniques. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/21582440221079936.
Mehra, Y. P., & Petersen, J. D. (2005). Oil Prices and Consumer Spending. FRB Richmond, Economic Quarterly, 91(3): 53-72.
Mory, J. F. (1993). Oil prices and economic activity: is the relationship symmetric?. The Energy Journal, 151-161.‏
Vizek, M., Lee, J. and Payne, J.E. (2020), Oil prices and European household consumption expenditures. OPEC Energy Rev, 44: 59-90. https://doi.org/10.1111/opec.12170.
Wales, T. J. (1971). A generalized linear expenditure model of the demand for non-durable goods in Canada. The Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'Economique, 4(4), 471-484.‏
Wang, Y. S. (2013). Oil Price Effects on Personal Consumption Expenditures. Energy Economics, 40(36): 198-204.
Zhang, D., Broadstock, D. C., & Cao, H. (2014). International Oil Shocks and Household Consumption in China. Energy Policy, 75(1): 146-156.