نظام مالیۀ عمومی در کشورهای آسیایی: مطالعۀ موردی ایران، چین، روسیه و اندونزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران .

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی سیر تحول بودجه‏‌ریزی و سیستم گزارشگریِ مالیِ حسابداریِ بخش عمومی در چهار کشور آسیایی ایران، چین، روسیه و اندونزی است. این تحقیق، با جمع‏‌آوری داده‏‌های کیفی به روش کتابخانه‌‏ای، نشان می‌دهد که هر چهار کشور، تصمیم به تغییر کامل سیستم گزارشگریِ حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی داشتند و به‌مرور، به این سیستم گزارشگری دست یافتند. همچنین، این کشورها تصمیم به تغییر جزئی و ماندن در بودجه‌ریزی نقدی گرفتند؛ با این استدلال که بودجۀ نقدی ابهام کمتری دارد و تصمیم‌گیرندگان سیاسی، بودجۀ مبتنی بر تعهدی را نمی‌پذیرند. فرآیند تغییر، در هر چهار کشور، تحت‌ تأثیر عوامل زمینه‌ای متعددی مانند ارزش‌های حسابداری نقدی و اصلاحات مدیریت عمومی نوین قرار گرفت. درکل، نتایج تحلیل نشان داد که ذی‌نفعان در دولت، هنگام تصمیم‌گیری دربارۀ مفهوم بودجه‌ریزی، نسبت به تغییر گزارشگری مالی، بی‌میلی بیشتری نشان می‌دهند. همچنین، براساس نتایج این تحقیق، کل فرآیند پیاده‌‏سازی سیستم گزارشگری حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی در کشورهای چین و اندونزی، با سرعت بیشتری، نسبت به دو کشور ایران و روسیه، انجام گرفت و فرآیند اصلاحات جزئی در بودجه‌ریزی، زمان بسیار زیادی را در هر چهار کشور به خود اختصاص داده‏است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Finance System in Asian Countries: A Case Study of Iran, China, Russia, and Indonesia

نویسندگان [English]

  • Elahe Parvari 1
  • Parisa Saadat Behbahaninia 2
1 MSC in Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper investigates the evolution of budgeting and public sector accounting financial reporting systems in four Asian countries: Iran, China, Russia, and Indonesia. This study shows that all four countries decided to completely change the accounting system based on accruals and eventually achieved this reporting system by collecting qualitative data in the library research method. They also decided for a partial change and for staying with cash budgeting arguing that the cash budget is less ambiguous and that political decision-makers would not accept an accrual-based budget. The change process in all four countries was influenced by several contextual factors, such as cash-accounting legacies and previous NPM reforms. Overall, the results of the analysis showed that stakeholders in the government are more reluctant towards change when it is to budgeting concepts than when it is to financial reporting. Also, according to the results of this study, the whole process of implementing an accrual-based accounting reporting system in China and Indonesia was faster than in Iran and Russia, also the process of minor reforms in budgeting has taken a lot of time in all four countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget Management
  • Public Sector Accounting
  • system
  • budgeting system
  • Government accounting and financial reporting management
  • public sector accounting standards
اکرمی، سید رحمت الله؛ فعال قیومی، علی؛ قدیریان آرانی، محمد حسین. (۱۳۹۶). "تبیین نقش حسابداری تعهدی در تحقق اقتصاد مقاومتی". فصلنامۀ سیاست های مالی و اقتصادی. ۵ (۱)، ۷۳-۹۶ .
آذر، آ؛ خدیور، آ. (1393). "رویکرد انتقادی و پسامدرن به بودجهریزی بر مبنای عملکرد". تهران: انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
حسن آبادی، محمد؛ نجار صراف، علیرضا. (1389). "مسیر بودجه‌ریزی عملیاتی نوین". مجلۀ برنامه و بودجه، سال 11، شمارۀ 101.
حسن آبادی،م؛ نجار صراف، ع. (1387). "مدل مفهومی سیستم بودجه‏‌ریزی عملکرد". تهران: انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش صنعتی ایران.
جعفرنیا، ز؛ جاهد، ح. (1394). "شناسایی موانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی". مجلۀ اقتصادی، 165(16)، 25-40.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه. (1394)."بودجه‏ریزی در ایران". تهران: انتشارات مرکز پژوهش‏‌های مجلس شورای اسلامی.
طالب نیا، قدرت اله؛ البرزی، محمود؛ زارعی، بتول. (۱۳۹۰). "ارائۀ الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران"، دانش حسابداری، ۲ (۲)، 51-73 .
فدراسیون بین‌‏المللی حسابداران (2020).
فدراسیون بین‏‌المللی حسابداران (2021).
کردستانی، غلامرضا؛ رحیمیان، نظام الدین؛ ایرانشاهی، علی اکبر. (۱۳۹۳). "رویکردها و عوامل مؤثر بر تدوین برنامه‌گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی"، دوفصلنامۀ حسابداری دولتی، 1(۱)، ۹-۲۰.
وزارت دارایی اندونزی (2019).     https://kemenkeu.go.id/hasil-pencarian/?query=budgeting
 
ACCA. (2017). IPSAS implementation: Current status and challenges.
Adhikari, P., & Gårseth-Nesbakk, L. (2016, June). Implementing public sector accruals in OECD member states: Major issues and challenges. In Accounting Forum (Vol. 40, No. 2, pp. 125-142). No longer published by Elsevier.
Antipova, T., & Bourmistrov, A. (2013). Is Russian public sector accounting in the process of modernization? An analysis of accounting reforms in Russia. Financial Accountability & Management, 29(4), 442-478.
Biondi, L., & Lapsley, I. (2014). Accounting, transparency and governance: the heritage assets problem. Qualitative Research in Accounting & Management.
Blöndal, J. R., Hawkesworth, I., & Choi, H. D. (2009). Budgeting in Indonesia. OECD Journal on Budgeting, 9(2), 1-31.
Bourmistrov, A. (2006). Reforming central government accounting: A comparative study of Norway and Russia. In E. Lande, & J.-C. Scheid (Eds.), Accounting Reform in The Public Sector: Mimicry, Fad or Necessity. Coimbra: La Revue Du Trésor and Ecm (Expert-Compatible Media).
Brusca, I., Caperchione, E., Cohen, S., & Rossi, F. M. (2015). Comparing accounting systems in Europe. In Public sector accounting and auditing in Europe (pp. 235-251). Palgrave Macmillan, London.
Cangiano, M. M. (1996). Accountability and transparency in the public sector: The New Zealand experience. International Monetary Fund.
Chan, J. L. (2006) ‘IPSAS and Government Accounting in Reform Developing Countries’, http://jameslchan.com/papers/ Chan2006IPSAS&GAFDC.pdf>, accessed 29 October 2017.
Deng, S., & Peng, J. (2011). Reforming the budgeting process in China. OECD Journal on Budgeting, 11(1), 75-89.
Dewi, Y. (2001). Prospek dan kendala penerapan sistem akuntansi pemerintah [Prospects and obstacles to the application of a government accounting system]. Majalah Pemeriksa, 82, 28-31.
Diamond, J. (2002). The new Russian budget system: a critical assessment and future reform agenda.
Flynn, M. S., Moretti, D., & Cavanagh, J. (2016). Implementing accrual accounting in the public sector. International Monetary Fund.
Funnell W, Cooper K and Lee J (2012) Public Sector Accounting and Accountability in Australia Sydney. Sydney, NSW, Australia: UNSW Publishing.
Guohua Huang, Rashodha Bukzia, International Monetary Fund, 2019.
Harun. (2007). Obstacles to public sector accounting reform in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 43(3), 365-376.
Ian Carruthers, Chairman of the International Accounting Standards Committee, 2020- https://www.ipsasb.org/news-events/2020-09/ian-carruthers-continue-leading-ipsasb-through-2024.
International Federation of Accountants (IFAC). (2011). Transition to the accrual basis of accounting: Guidance for public sector entities (3rd ed).
International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), Study14.
Ivanova, N. G., & Pilipenko, V. I. (2016, December). Historical milestones within public sector accounting in modern Russia. In Proceedings of 2016 International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016) (pp. 146-154).
Jiwei, L. (2002). Government budgeting and accounting reform in China. Models of public budgeting and accounting reform, 2, 51.
Johansson, T., & Siverbo, S. (2009). Why is research on management accounting change not explicitly evolutionary? Taking the next step in the conceptualisation of management accounting change. Management accounting research, 20(2), 146-162.
Khodachek, I., & Timoshenko, K. (2018). Russian central government budgeting and public sector reform discourses: Paradigms, hybrids, and a “third way”. International Journal of Public Administration, 41(5-6), 460-477.
Kudryashova, E. V. (2014). State Planning and Budgeting in the Russian Federation. In Developments in Strategic and Public Management (pp. 149-160). Palgrave Macmillan, London.
Magdalene L. Reiss, International Monetary Fund, 2019.
Martí, C. (2013). Performance budgeting and accrual budgeting: A study of the United Kingdom, Australia, and New Zealand. Public Performance & Management Review, 37(1), 33-58.
Mauro, S. G. (2019). Public Sector Performance-Based Budgeting in Italy. In Performance-Based Budgeting in the Public Sector (pp. 125-140). Palgrave Macmillan, Cham.
Ministry of Finance (2001) Accrual accounting and budgeting: Indonesian experience, Paper presented at the OECD–ASEAN Senior Budget Offi cials Meeting, Singapore, 19–20 November.
Prabowo, T. J. W., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): confusions in implementation. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.
Saich T (2015) Governance and Politics of China. London; New York: Palgrave.
Schell O and Shambaugh D (1999) The China Reader: The Reform Era. New York: Vintage Books.
Shah, A. (Ed.). (2007). Budgeting and budgetary institutions. World Bank Publications.
South Asian Federation of Accountants. (2006). A study on accrual-based accounting for government and PSEs in SAARC countries.
Timoshenko, K. (2006). Russian government accounting: Changes at the central level and at a university. Graduate School of Business.
Timoshenko, K. (2008). Tracing changes in central government accounting: A case of Russia. Parte: http://hdl. handle. net/10316.2/2733.
Timoshenko, K., & Adhikari, P. (2009). Exploring Russian central government accounting in its context. Journal of Accounting & Organizational Change.
van Helden, J., & Reichard, C. (2018). Cash or accruals for budgeting? Why some governments in Europe changed their budgeting mode and others not. OECD Journal on Budgeting, 18(1), 91-113.
Vela, J. M., & Fuertes, I. (2000). Local government accounting in Europe: a comparative approach. In Comparative Issues in Local Government Accounting (pp. 87-102). Springer, Boston, MA.
Wong, C. (2007). Budget reform in China. OECD Journal on Budgeting, 7(1), 1-24.
Yang J (1988) The Contemporary China Accounting Handbook. Beijing: China Financial and Economic Publishing House.
Zhang G (2008) Construction of government accounting system in China. Accounting Research (3): 11–18 (in Chinese).
Zhang Q (2006) To establish a performance-assessment oriented governmental accounting system. Accounting Research (4): 3–8 (in Chinese).
Zhang, E. (2020). Discourses on public sector accounting reforms in China: A brief history (1949–2019). Accounting History, 1032373220948627.