ارائۀ مدلی برای تعیین راهبردها و روش‏‌های توسعۀ همکاری‏‌های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی آبادان، آبادان، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق کاربردی حاضر، ارائۀ مدلی برای تعیین راهبردها و روش‏‌های توسعۀ همکاری‏‌های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها است. پرسش این تحقیق، درموردِ ویژگی مؤلفه‌‏های اصلی این مدل و مسئلۀ تحقیق، آن است که وضعیت گمرک ایران، از نظر مؤلفه‌‏های ارائه‌‏شده در مدل، چگونه است؟ باتوجه‌‏به هدف و ماهیت این پژوهش، که از نظر روش‌‏شناسی، پژوهشی آمیخته است، جمع‌‏آوری اطلاعات، ازطریقِ مصاحبه با خبرگان انجام شد. رویکرد بخش کیفی، گراندد تئوری بوده است. جامعۀ آماری، در بخش کیفی، شامل 12 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل 127 نفر از کارشناسان و مدیران گمرکی بود. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبۀ نیمه‌‏ساختاریافته بود که به روش کدگذاری، باتوجه‌‏به نظریۀ داده‌‏بنیاد تحلیل شد و در بخش کمّی، پرسش‌‏نامۀ بسته بود. برای پایایی پرسش‌‏نامۀ بخش کمّی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، شامل آزمون t و معادلات ساختاری بود که توسط نرم‌‏افزار SPSS و Smart PLS موردِ تحلیل قرار گرفت. یافته‏‌های تحقیق نشان داد، در مدل موردِنظر، آمارۀ t محاسبه‌‏شده در سطح 0.001 معنادار است. مقوله‏‌های اصلی مدلِ راهبردیِ همکاری‌‏های حمل‏‌ونقل، گمرک و ترانزیت با سایر کشورها، شامل عوامل درون‏‌سازمانی، ویژگی‏‌های دانشی و فناوری، استانداردهای بین‌‏المللی، ارتباطات، مدیریت، کسب تجربه و آموزش، نوآوری، استراتژی‌‏ها و قانون‏‌گذاری و سیاست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Determining the Strategies and Methods of Developing Iran's Transit and Customs Cooperation with Other Countries

نویسندگان [English]

  • Behzad Jafari 1
  • Fereydoun Omidi 1
  • Ghasem Rekabdar 2
1 Department of Business Management, Khoramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran.
2 Department of Mathematics , Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this applied research is to present a model for determining the strategies and methods of developing Iran's transit and customs cooperation with other countries. Based on the purpose and nature of this research, a mixed research method was conducted by interviewing research experts; accordingly, the qualitative aspect of the research is based on a grounded theory approach. The statistical population and its data collection method in qualitative and quantitative sections include semi-structured interviews for 12 experts and closed questionnaires for 127 experts and customs managers respectively. Cronbach's alpha was used to test the reliability of the quantitative part of the questionnaire. The data analysis method included a t-test and structural equations, which were analyzed by SPSS and Smart PLS software. According to the findings, the t-statistics calculated is at the level of 0.001. The main categories of the strategic model of transportation, customs, and transit cooperation with other countries include internal organizational factors, knowledge and technology features, international standards, communication, management, gaining experience and training, innovation, strategies, and legislation and policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation Cooperation
  • Customs
  • Transit
  • International Standards
  • Legislation and Policy and Strategies
ابوبکری ماکویی،زکریا (1398) «شناسایی و رتبه‌‏بندی موانع توسعۀ حمل‌‏ونقل جاده‌‏ای (ترانزیت) منطقۀ خراسان رضوی،https://www.itca-kh.com/?id=27843
ایزدی، سهیلا و جوادزاده امینی، سمانه (۱۳۹۸). «بررسی گمرک الکترونیکی (تجارت الکترونیک) و فناوری اطلاعات در صادرات و واردات». چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی، تهران - دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانۀ دائمی کنفرانس.
بازدار اردبیلی، پریسا، گنجی زهرایی، هادی و پژمان زاد، پیمان (1398). «بررسی سهم ترانزیت در بخش حمل و نقل ریلی کشور از بازارهای منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی». فصلنامۀ علمی جاده، سال هفدهم، شمارۀ 100: 9-16.
پاپری، محیا.، سیدی، مسعود.، حسین پور، محمد. (1399). «ارائۀ مدل برنامه‌‏ریزی استراتژیک دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شمارۀ 41، صص 247-282.
جندقی، کیوان و روانشادنیا، مهدی (1400). «ارائۀ الگوهای توسعه ریلی بر مبنای یک مدل تصمیم‌‏گیری چندمعیارۀ اولویت‏‌بندی طرح های حمل‏‌ونقل ریلی». فصلنامۀ علمی جاده، سال نوزدهم، شمارۀ 107: 1-11.
خودسیانی، مرتضی و صادقیان، رامین (۱۳۹۷). «ارائۀ یک مدل کاربردی برای تعریف شاخص‌های عملیاتی و انتخاب فعالان اقتصادی مجاز (AEO) بااستفاده‌‏از تکنیک سلسله‏‌مراتبی تصمیم‏‌گیری چندمعیاره (AHP)». کنفرانس بین المللی مطالعات بین‏‌رشته ای در مدیریت و مهندسی، تهران-دانشگاه تهران، مؤسسۀ پژوهشی مدیریت.
رازانی، رامین و جمیلی، امین. (1400). «رتبه‌‏بندی شرکت‏‌های حمل‏‌ونقل ریلی باری از دیدگاه بخش حاکمیتی و با ترکیب روش‏‌های BWM و VIKOR». فصلنامۀ مهندسی حمل و نقل، دورۀ 12، شمارۀ 4، صص 1021-1040.
رهبر، فرهاد، نادران، الیاس، سام دلیری، سیدکاظم، آل اسحاق، یحیی، مقدسی، علیرضا، نادری، مجتبی (1397). «شناسایی نظام گمرکی مطلوب ایران مبتنی بر سیاست‌‏های کلی اقتصاد مقاومتی (با تأکید بر بهبود محیط کسب‏‌وکار)». فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال دوم، شمارۀ 8: 57-82.
زنگانه، مهدی، محمدی آرزوچی، خدیجه، کاظمی، سیدحسین، مهرانی، هرمز (1395). «شناسایی و اولویت‌‏بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران بااستفاده‌‏از تحلیل سلسله‌‏مراتبی (AHP)»، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مجلۀ مدیریت بازاریابی، شمارۀ 33: 41-64.
عسگری مقدم، عباس، هژبرکیانی، کامبیز و معمارنژاد، عباس (1399). «بررسی رابطۀ علیت کوتاه‌‏مدت و بلندمدت میان حمل‌‏ونقل هوایی و رشد اقتصادی (مطالعۀ موردی: استان های ایران)». فصلنامۀ مهندسی حمل‏‌ونقل، دورۀ دوازدهم، شمارۀ 2: 331-356.
عسگری مقدم، عباس، هژبرکیانی، کامبیز و معمارنژاد، عباس. (1399). بررسی رابطۀ علیت کوتاه‌‏مدت و بلندمدت میان حمل‏‌ونقل هوایی و رشد اقتصادی (مطالعۀ موردی: استان های ایران). فصلنامۀ مهندسی حمل‌و نقل، دورۀ 12، شمارۀ 2، صص 331-356.
فلاح تفتی، مهدی و قدوسی، آرمان (1400). «توسعه مدل های پیش بینی ظرفیت بزرگراه های چهار خطه بین‏‌شهری ایران». فصلنامۀ مهندسی حمل و نقل، دورۀ دوازدهم، شمارۀ 3: 493-511.
گال،مردیت، والتر بروک،و جویس گال (1383)، روش‏‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمۀ احمد رضا نصر و همکاران، تهران سمت و دانشگاه شهید بهشتی
محسنی، مریم، عبدالهی، رضا و شیرخدایی، میثم (1398). «بررسی الگوی ترانزیتی بنادر در کریدورهای بین المللی و نقش بنادر در جذب کالاهای ترانزیتی». کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزارۀ سوم.
معمارنژاد، ع.؛ شیری، ب.؛ کاخکی، ح. (1392). «نظام گمرکی و ضرورت‏‌های تحول آن: مبانی، برنامه‏‌ها و اقدامات انجام شده»، فصلنامۀ سیاست‌های مالی و اقتصادی، ویژه‌‏نامۀ کارنامۀ اقتصادی دولت، دورۀ 1، شمارۀ 2، صص 121-142.
معمارنژاد، مسعود، مؤیدپور، علی(1399)، «شناسایی و اولویت‏‌بندی معیارهای توسعۀ حمل‏‌ونقل لجستیک برای جمهوری اسلامی ایران».
میرسپاسی، نیلوفر (1400). «تحلیل تأثیر حمل‏‌ونقل هوشمند در حوزۀ اینترنت اشیاء بر بهبود شاخص‏‌های ملی توسعۀ پایدار». فصلنامۀ علمی جاده، سال نوزدهم، شمارۀ 108: 143-159.
میرمحمدی، سیدمحمد و احمدی ملایری، حسین (۱۳۹۶). «نقش گمرک الکترونیک در توسعۀ صادرات و تسهیل تجارت». دومین کنگرۀ بین‏المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
 
Abesadze, N. & Daushvili, M. (2016). Improvement of customs statistics in Georgia. Intellectual Economics, Vol. 10, No. 1, PP. 13-17.
Corbin, J. M., & Strauss, A. L. (2015). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage publications.
Diaz, F., Abbasi, S., Fuller, D., & Diab, E. (2021). Canadian transit agencies response to COVID-19: Understanding strategies, information accessibility and the use of social media. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol. 12, PP. 47-62.
Elliot, D., & Bonsignori, C. (2018). The influence of customs capabilities and express delivery on trade flows. Journal of Air Transport Management. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2018.09.007.
Gillham, B. (2000), The Research Interview, London, Rautledge
Meredith D. Gall , Walter R. Borg , Joyce P.Gall.(2004)
Strauss, A.L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory: Procedures and Technique. (2nd Edition); Sage, Newbury Park, London.
Zhamaladen, I., Kairat., K., & Saule, K. (2019). Problems of organizational-tactical activity of customs authorities in combating economic smuggling on transport. Procedia Computer Science, Vol. 149, PP. 491-499.