بررسی رابطۀ مخارج بودجۀ عمومی بر روی عملکرد دولت، با استفاده از دادۀ تابلویی (1368-1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ علوم اقتصادی، گرایش توسعۀ اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استان مرکزی، ایران.

2 استادیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه اقتصاد، استان مرکزی، ایران.

3 دانشیار دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

یکی از سؤالات مهم سیاست‌گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع‌آوری داده‌های میزان اختصاص و هزینه‌کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه‌کرد هستیم. با لحاظ وقفۀ خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش‌های آرلانوـ‌‌باند و بلاندل‌ـ‌باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می‌شوند. درعین‌حال، همچنان میزان اثرگذاری هم‌زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می‌دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه‌های میان‌مدت و برنامه‌ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامۀ میان‌مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به‌صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between on Public Expenditures on Government Performance – Panel Data Method, 1989-2019

نویسندگان [English]

  • Ali Heydar Noori 1
  • Ahmad Sarlak 2
  • Mohammad Hossein Rahmati 3
1 Ph.D. Student in Economics-Economic Development, Faculty of Management, Department of Economics, Economic Development, Islamic Azad University, Arak Branch, Markazi Province, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Arak Branch of Azad University, economy group, Markazi Province, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most problematic issues in policymaking is the impact of government spending on its outcome. This paper collects extensive and unique data on government outlays and outcomes for various affairs for the period 1989-2019. Then this unique dataset is put to use to study the relationship between spending and outcome in panel data analyses. The fixed effect regression reveals that a one percent increase in spending on a chapter improves associated outcomes by 0,06 percent, however, the impact of two years lag is significant and about double the spontaneous effects. Nevertheless, the dynamic panel regression, by both Arrellano-Bond and Blundell-Bond approaches, shows that the lag in outcome is large, and it explains a large portion of dynamics. Moreover, the spontaneous impact of spending on the outcome is 0.01-0,03 percent. Therefore, to improve the outcome of spending, the government must plan for long-term expenditure instead of discretionary outlays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Spending
  • Public Outcomes
  • Midterm Plan
  • Allocation of public budget

فارسی

آذر، عادل؛ «طراحی مدل ریاضی برنامه‌‎ریزی هزینه در سازمان‌های دولتی کشور - رویکرد قطعی و فازی»، دانش مدیریت، زمستان 1375 و بهار 1376 - شمارۀ 35 و 36 ISC.
پاشایی، میثم؛ «بررسی وضعیت اقتصاد ایران و تغییرات بودجۀ کل کشور در سال 1397 و 1398»، مجلۀ اقتصادی، بهمن 1398، سال نوزدهم - شمارۀ 11 و 12.
نوبخت، محمدباقر؛ «مدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور»، فصلنامۀ راهبرد اقتصادی، پاییز 1391.

انگلیسی

Ageli, M. (2013). Does education expenditure promote economic growth in Saudi rabia? An econometric analysis. International Journal of Social Science Research, 1(1), 1-10.
Albassam, Bassam A. "A model for assessing the efficiency of government expenditure." Cogent Economics & Finance 8.1 (2020): 1823065.
Borge, Lars-Erik, Torberg Falch, and Per Tovmo. "Public sector efficiency: the roles of political and budgetary institutions, fiscal capacity, and democratic participation." Public Choice 136.3 (2008): 475-495.
Da Cruz, Nuno Ferreira, and Rui Cunha Marques. "Revisiting the determinants of local government performance." Omega 44 (2014): 91-103.
De Simone, Elina, et al. "The effect of fiscal transparency on government spending efficiency." Journal of Economic Studies (2019).
Dilrukshini, W. A. (2009). Public expenditure and economic growth in Sri Lanka: Cointegration analysis and causality testing. Staff Studies, 34(1), 51–68.
Doumpos, Michael, and Sandra Cohen. "Applying data envelopment analysis on accounting data to assess and optimize the efficiency of Greek local governments." Omega 46 (2014): 74-85.
Geys, Benny, Friedrich Heinemann, and Alexander Kalb. "Voter involvement, fiscal autonomy and public sector efficiency: Evidence from German municipalities." European journal of political economy 26.2 (2010): 265-278.
Ho, Alfred Tat‐Kei. "From performance budgeting to performance budget management: theory and practice." Public Administration Review 78.5 (2018): 748-758.
Mauro, Sara Giovanna, Lino Cinquini, and Daniela Pianezzi. "New Public Management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting." The British Accounting Review 53.6 (2021): 100825.
Montes, Gabriel Caldas, Júlio Cesar Albuquerque Bastos, and Ana Jordânia de Oliveira. "Fiscal transparency, government effectiveness and government spending efficiency: Some international evidence based on panel data approach." Economic Modelling 79 (2019): 211-225.
Saliterer, Iris, et al. "How politicians use performance information in a budgetary context: New insights from the central government level." Public Administration 97.4 (2019): 829-844.
World Bank. (2019b). International labor organization, ILOSTAT database. https://data.worldbank.org/indica tor/SL.UEM.TOTL.ZS.