ریشه‌یابی آسیب‌‌های نظام برنامه‌ریزی ایران: تکنیک پنج چرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران

2 دکتری علوم اقتصادی، متخصص حوزۀ اقتصاد توسعه و آموزش

چکیده

مسئلۀ اساسی در مقالۀ حاضر این است که چرا نظام‌ برنامه‌ریزی ایران، با بیش از هفت دهه تجربۀ برنامه‌ریزی، نتوانسته است موانع شتاب بخشیدن به توسعه را رفع نماید. برای پاسخ به این مهم، در این مقاله، آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی از دو بُعد، مراحل آن [تهیه و تدوین (پیش‌نیاز، ساختار، فرآیند و محصول)، تصویب، پیش از اجرا، اجرا و نظارت و ارزیابی] و منشأ آن (درون و برون‌سازمانی) موردِبررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک پنج چرا، آسیب‌های ریشه‌ای استخراج شده است. نتایج حاصل نشان‌دهندۀ آن است که «نبود درک مشترک برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مجریان از مفاهیم»، «حاکمیت روش‌های متمرکز و غیرمشارکتی در برنامه‌ریزی»، «نبود سازوکار حل تعارضات منافع بین نخبگان برنامه‌ای»، «باثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم‌توجه به سناریوهای احتمالی در آینده»، «آماده نکردن برنامۀ عملیاتی و پیوند آن با برنامۀ مصوب»، «وجود جهت‌گیری‌های بخشی- منطقه‌ای و محلی در تصویب برنامه‌ها»، «تکیه بر منابع دولتی و عدم‌توجه به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی»، «عدم‌توجه نظام برنامه‌ریزی به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی» و «ضعف شدید سازوکارهای نظارتی» آسیب‌های ریشه‌‌ای نظام برنامه‌ریزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding the Root of the Pathos in the Planning System of Iran: 5-why Technique

نویسندگان [English]

  • Elham Vafaei 1
  • Gholamreza Geraeinejad 2
1 Assistant Professor, Development and Foresight Research Center, Plan and Budget Organization, Tehran, Iran.
2 PhD in Economics, Specialist in Development Economics and Education
چکیده [English]

The main issue in this paper is why the planning system in Iran with more than seven decades of planning experience has not been able to remove the obstacles to accelerate the development. To answer this important question, the pathology of the planning system is examined from two dimensions: Its stages (preparation and compiling (prerequisite, structure, process and product), approval, pre-implementation, implementation and Supervision and evaluation) and its source (inside and outside the organization). Causal relationships between identified disadvantages based on the effectiveness matrix obtained and root disadvantages has been extracted using the 5-Why technique.
The results show that the root disadvantages of the planning system are: "Lack of common understanding of concepts by planners, policy makers and implementers", "The rule of centralized and non-participatory methods in planning", "Lack of mechanism for resolving conflicts of interest between program elites", "Rigidity in considering the situation and not paying attention to possible scenarios in the future", "Failure to prepare an action plan and link it to the approved plan", "Existence of sectorial-regional and local orientations in the approval of programs", "Relying on government resources and not paying attention to internal and external capacities and resources", "Lack of attention of the planning system to the system of reform and adjustment in policies, goals and executive plans after monitoring and evaluation" and "severe weakness of regulatory mechanisms". Also, suggestions have been made to policy makers and planners to design an optimal planning system.
The results show that "Lack of common understanding of concepts by planners, policy makers and implementers", "The rule of centralized and non-participatory methods in planning", "Lack of mechanism for resolving conflicts of interest between program elites", "Stable in considering the situation and not paying attention to possible scenarios in the future", "Failure to prepare an action plan and link it to the approved plan", "Existence of sectoral-regional and local orientations in the approval of programs", "Relying on government resources and not paying attention to internal and external capacities and resources", "Lack of attention of the planning system to the system of reform and adjustment in policies, goals and executive plans after monitoring and evaluation" and "severe weakness of regulatory mechanisms" are the root damage of the planning system. Also, suggestions have been made to policy makers and planners to design an optimal planning system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rooting
  • Pathology
  • Optimal Planning System
  • Iran
احمدی‌نژاد، فاطمه، کمالی، یحیی و شیخ‌زاده جوشانی، صدیقه (1400). «بررسی چالش‌های اجرای سیاست‌های توسعه در ایران با استفاده از تحلیل مضمون». فرآیند مدیریت توسعه، 34(2)، 62-29.
آلمیندینگر، فیلیپ (2009). نظریۀ برنامه‌ریزی، ترجمۀ الهام بهمن تیموری، 1397، تهران: آذرخش.
آرائی، سیدمهدی (1384). «آسیب‌شناسی برنامه‌‌های فقرزدایی در ایران». رفاه اجتماعی، 5(18)، 410-387.
آقاسی‌زاده، فتح‌اله و غلامی‌نتاج‌امیری، سعید (1399). هفتاد سال نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران؛ آسیب‌ها و چالش‌ها. سازمان برنامه و بودجۀ کشور: انتشارات مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، تهران.
برمکی، افشین (1393). آسیب‌شناسی برنامههای توسعه بعد از انقلاب اسلامی. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تهران.
پوراسد، مجتبی، احمدی، کیومرث و فاطمی، عادل (1400). «ریشه‌یابی آسیب‌های موجود در نظام‌های مدیریت منابع انسانی سازمان‌های دولتی بر اساس روش RCA». پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 13(3)، 70-39.
رستمی ، ولی و ابراهیمی، محمود (1397). «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه‌ریزی». فصلنامۀ دانش حقوق عمومی، 7(19). 72-49.
رضوانی، محمدرضا (1380). «نگرشی بر نظام برنامه‌ریزی توسعۀ روستایی در ایران». پژوهش‌های جغرافیایی، 41، 25-38.
زالی، نادر (1391). «آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی در ایران با پیشنهاد مأموریت‌محوری در سیاست‌گذاری‌های توسعۀ منطقه‌ای. فصلنامۀ برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 2(6)، 89-81.
سازمان برنامه و بودجه کشور (1394). «مستندات برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: نظام تهیه، تدوین و تصویب برنامۀ ششم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران (سومین برنامه از سند چشم‌‎انداز)». 1395-1399: تهران.
شیعه، اسماعیل، حبیبی، کیومرث و سعیدی، مهدی (1394). «برنامه‌ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی». فصلنامۀ پژوهشکدۀ هنر معماری و شهرسازی نظر. 12(35)، 3-14.
صیفوری، بتول و تقوی، رامین (1397). «آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعۀ ایران قبل و بعد از انقلاب و ارائۀ راهبردهای محوری». ماهنامۀ آفاق علوم انسانی، 22، 1-23.
عبادی، محمدحسین و رضایی، محمد جواد (1397). «آسیب‌شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه‌ریزی توسعۀ ایران». فصلنامۀ سیاست‌های راهبردی و کلان، 6(21)، 23-1.
فاطمی، مهران، رضایی، حجت، مطیعی انگرودی، سیدحسن، فرحی سبکبار، حسنعلی، دربان آستانه، علیرضا (1398). «تحلیل الگوی حاکم بر نظام برنامه‌ریزی توسعۀ پایدار اقتصاد روستایی ایران (مطالعۀ موردی: استان یزد)». مجلۀ پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 8(3)، 99-118.
مصطفوی ثانی، علی و نعمتی، محمد (1398). «تحلیل آسیب‌شناسانۀ توسعۀ متوازن منطقه‌ای در برنامه‌های توسعۀ کشور». فصلنامۀ سیا‌ست مالی و اقتصادی، 7(26)، 31-69.
مکنون، رضا، سلیمی، جلیل و بهرامی، محسن (1393). «فراتحلیلی بر آسیب‌شناسی‌های برنامه‌های توسعه در ایران». راهبرد اقتصادی، 3(10)، 167-137.
Agabii, Chiyere O and Ogah, Joseph I (2010) Education and Human Resource Planning In Nigeria: The Case of National Manpower Board (NMB) International Journal of Scientific Research in Education, DECEMBER 2010, Vol. 3(3), pp 152-165.
Alvardo, J. M. (2000). “Organizational Pathology”,(www. centrogeo.com).
Barbuto, E. J. (2002). How Is Strategy Formed in Organizations? A Multi Disciplinary Taxonomy of Strategy Making Approaches. The Journal of Behavioral Management Summer. 3(1).
Bissel, B. L. & Keim, J. (2008). Organizational Diagnosis: the Role of Contagion Groups. The International Journal of Organizational Analysis. 16(2), 7-17.
Chenery, H. (1984). The evolution of development planning. Journal of Policy Modeling, 6(2), 159-174.
Dangi, M. B., Schoenberger, E., Boland, J. J. & Chaudharyc, R. P. (2021). Quest for development: An examination of more than a half-century of national planning and foreign aid practice in Nepal. Sustainable Futures, 3, 1-13.
FAO (1985). Toward Improved Multilevel Planning for Agricultural and Rural Development in Asia & the Pacific, FAO Economic and Social Development Paper 52, FAO, Rome.
Gary, M. S,,Kunc, M.; Morecroft, J. D.W. & Rockart S. F. (2008). System dynamics and strategy. System Dynamics Review. 24(4), 407-429.
Gano, D. (2008). Apollo Root Cause Analysis: Appollonian Publication.
Huertas Ramos, J. D. (2017). Development Planning: from the Concepts to the Technique. Administraciony Desarrollo, 47(2), 24-35.
Nafziger, E. W. (2005). Economic Development: from Part V - Development Strategies (Development Planning and Policy Making: The State and the Market). 4th edition. PP. 655 – 676. https://doi.org/10.1017/CBO9780511805615.