فصلنامۀ علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه در پایگاه DOAJ (پایگاه نشریات دسترسی آزاد) نمایه شد.

فصلنامۀ علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه در پایگاه DOAJ (پایگاه نشریات دسترسی آزاد) نمایه شد.

فصلنامۀ علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه متعلق به مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری موفق به نمایه‌ شدن در پایگاه اطلاعاتی DOAJ گردید. نمایه DOAJ (Directory of Open Access Journals) در سال ۲۰۰۳ با هدف فهرست نمودن مجلات دسترسی آزاد حائز کیفیت و فرآیند داوری (peer review) صحیح ایجاد شد. با گذشت زمان تعداد ژورنال‌های لیست شده بطور فزاینده در حال رشد بود تا آنکه DOAJ در سال ۲۰۱۴ معیارهای ارزیابی خود را ارتقا بخشید و در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳۰۰ ژورنال را از لیست خود حذف نمود. هم اکنون در بسیاری از ارزیابی‌ها و مقالات معتبر منتشر شده در حوزۀ اعتبارسنجی علمی مجلات، از نمایۀ DOAJ به عنوان لیست سفید "White List"  و یا به تعبیر دقیق‌تر فیلتری برای ژورنال‌های دسترسی آزاد یاد می‌شود.