بررسی ارتباط بین منابع و مصارف بودجه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجۀ دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات‌ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه‌ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه‌های دولت، ضمن ارزیابی سیاست‌های جاری دولت و ارائۀ توصیه‌های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطۀ پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیۀ درآمد ـ هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می‌شود که می‌تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به‌منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Relationship between Budget Revenues and Expenditures in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Taghi Fayazi 1
  • Shahin Javadi 2
1 Faculty of the Islamic Parliament Research Center, Tehran, Iran.
2 Faculty of the Islamic Parliament Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to adopt the appropriate fiscal policy, one should know the correct relationship between the revenues and expenses of the government. The main goal of this study is to offer appropriate policy recommendations to reduce the budget deficit and resolve the imbalance between the government's revenues and expenses. In this research, the dynamic relationship and mutual effects between government revenues and government expenditures have been tested using the vector error correction (VEC) model. The results confirm the Tax-and-Spend Hypothesis for Iran. The political consequence of this hypothesis for Iran is that higher tax revenues lead to higher expenditures, which can cause an increase in the inflation rate and financial illusion in addition to the government's failure to resolve the budget deficit. Therefore, the government's efforts should be accompanied by appropriate reforms in public spending to enable productive investments and, as a result, sustainable economic growth. With increasing economic growth in the long term, it will be possible to increase tax revenues in order to compensate for the budget deficit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxes
  • Oil Revenues
  • Current Expenses
  • Capital Expenses
  • Budget Deficit
  • Vector Error Correction Model
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سری زمانی آمار مالی و پولی دولت
حیدری، حسن و آقانیا، پریسا (1398). «تعدیل نامتقارن اندازۀ دولت و تولید با هدف آزمون مجدد قانون واگنر در اقتصاد ایران»، مدل‌سازی اقتصادسنجی، (2)4: 33-52.
خداپرست مشهدی، مهدی؛ فلاحی، محمدعلی؛ سلیمی فر، مصطفی و امین حق‌نژاد (1391). «بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای اقتصاد ایران: یک تجزیه‌وتحلیل سری زمانی»، پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، (1)12: 78-112.
دادگر، یدالله و نظری، روح‌الله (1391)، «آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (1359-1389)»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 6 : 149-172.
صمدی، ‌علی‌حسین و ابوالحسن‌بیگی، ‌کبری (1391). «آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: شواهدی از هم جمعی پانلی». پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، (20)64: 115-130.
قانون بودجۀ کل کشور، 1402
کشتکاران، سلما؛ پیرایی، خسرو؛ ابراهیمی، مهرزاد و علی حقیقت (1398). «واکنش درآمد و مخارج دولت به عدم‌تعادل بودجه در ایران». پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، (4)19: 29-50.
لامعی، بهزاد (1384). «نگاهی به تعاریف کسری بودجه و روند آن در ایران در دورۀ 1358-1382»، مجلس و راهبرد، سال 12، شمارۀ 47.
 
Apergis, N., Payne, J. E., & Saunoris, J. W. (2012). Tax-Spend Nexus in Greece: Are there asymmetries?. Journal of Economic Studies, 39(3), 327–336. https://doi.org/10.1108/ 01443581211245 900.
Athanasenas, A., Katrakilidis, C., & Trachanas, E. (2013). Government Spending and Revenues in the Greek Economy: Evidence from Nonlinear Cointegration. Empirica, 41(2), 365–376. https://doi.org/10.1007/s10663-013-9221-3.
Baghestani, H., & McNown, R. (1994). Do revenue or expenditure respond to budgetary disequilibria?. Southern Economic Journal, 61(2): 311 -322.
Barnett, S. A., & Ossowski, R. (2002). Operational aspects of fiscal policy in oil-producing countries.‏
Barnett, S., & Ossowski, R. J. (2003). Why oil-producing states must husband their resources. Finance and Development, IMF, 40(1).‏
Buchanan, J. M., & Wagner, R. E. (1977). Democracy in Deficit : The Political Legacy of Lord Keynes. New York: Academic Press.
Buchanan, J. M., & Wagner, R. E. (1978). Fiscal Responsibility in Constitutional Democracy. Boston: Kluwer Boston, Inc.
 Champita, M. (2016). Causality between government revenue and expenditure: empirical evidence from Zambia. Zambia Social Science Journal, 6(1), 5.‏
Darrat, A. F. (1998). Tax and spend, or spend and tax? An inquiry into the Turkish budgetary process. Southern Economic Journal, 64(4), 940-956.‏
Engle, R. and Granger, C. (1987) Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 55, 251-276.
Fasano, U., & Wang, Q. (2002). Testing the relationship between government spending and revenue: Evidence from GCC countries. IMF Working Paper No. 02/201
Friedman, M. (1978). The limitations of tax limitation. Quadrant, 22(8), 22–24.
Hussain, M. H. (2004). On the causal relationship between government expenditure and tax revenue in Pakistan. The Lahore Journal of Economics, 9(2), 105-118.‏
Karlsson, H. K. (2020). Investigation of the Time-Dependent Dynamics between Government Revenue and Expenditure in China: A wavelet approach. Journal of the Asia Pacific Economy, 25(2), 250– 269. https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1646573.
Koren, S., & Stiassny, A. (1998). Tax and spend, or spend and tax? An international study. Journal of Policy Modeling, 20(2), 163-191.‏
Landau, J.-P. (2021): “Inflation and the Biden stimulus,” VoxEU column February 8, 2021.
Meltzer, A. H., & Richard, S. F. (1981). A Rational Theory of the Size of Government. Journal of Political Economy, 89(5), 914–927. https://doi.org/10.1086/261013.
 Mishkin, Frederic S. (2003). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (7th ed.). Addison Wesley. p. 643. ISBN 978-0-321-10683-4.
 Musgrave, R. A. (1966). Principles of Budget Determination. In H. A. Henderson, Public Finance: Selected Readings (pp. 15-27). New York: Random House.
Narayan, P.K., & Narayan, S. (2006). Government Revenue and Government Expenditure Nexus: 19 Evidence from Developing Countries. Applied Economics, 38(3): 285-291.
Obioma, E. C., & Ozughalu, U. M. (2010). An examination of the relationship between government revenue and government expenditure in Nigeria: Cointegration and causality approach. Economic and Financial Review, 48(2), 35-57.‏
Omoshoro-Jones, O. S. (2020). Investigating the government revenue–expenditure nexus: empirical evidence for the Free State Province in a multivariate model. Theoretical and Practical Research in Economic Fields (TPREF), 11(22), 138-156.‏
Payne, J. E. (1998). The tax-spend debate: Time series evidence from state budgets. Public Choice, 95(3-4), 307-320.‏
Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1979). Approaches to the Analysis of Government Expenditure Growth. Public Finance Review, 7(1), 3-23. https://doi.org/10.1177/109114217900700101.
Rahman, S. A., & Wadud, M. A. (2014). Tax and spend, spend and tax, fiscal synchronization or fiscal neutrality: evidence from Bangladesh. The International Journal of Applied Economics and Finance, 8(3), 98.‏
Richter, C., & Dimitrios, P. (2013). Tax and Spend, Spend and Tax, Fiscal Synchronization or Institutional Separation? Examining the Case of Greece. Romanian Journal of Fiscal Policy, 4(2), 1-17.
Roberts, P.C., (1978). Idealism in public choice theory. Journal of Monetary Economics, pp. 603-616.
Sanusi, K. A. (2020). On the relation between government expenditure and revenue in South Africa: An empirical investigation in a nonlinear framework. Cogent Economics & Finance, 8(1), 1803523.
Sargent, T. J. and N. Wallace (1981): “Some unpleasant monetarist arithmetic,” Quarterly Review, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 5
Saunoris, J. W. (2013). The Dynamics of the Revenue–Expenditure Nexus: Evidence from U.S State Government Finances. Public Finance Review, 43(1), 108–134. https://doi.org/10.1177/1091142113515051.
Sims, C. A. (1972), The Role of Approximate Prior Restrictions in Distributed Lag Estimation, Journal of the American Statistical Association 67 (337), 169–175.
Soomro, N. A. (2020). Causal link between government revenues and expenditures. Available at SSRN 3641521.‏
 Stock, J. H., & Watson, M. W. (2020). Introduction to Econometrics. United Kingdom: Pearson Education Limited.
Tashevska, B. (2018). The tax-spend debate–review of the empirical literature. Annual of the Faculty of Economics-Skopje.‏
Tashevska, B., Trenovski, B., & Trpkova - Nestorovska, M. (2020). The Government Revenue– Expenditure Nexus in Southeast Europe: A Bootstrap Panel Granger-Causality Approach. Eastern European Economics, 58(4), 309–326. https://doi.org/10.1080/00128775.2020.
Vamvoukas, G. (2012). Panel Data Modelling and the Tax-Spend Controversy in the Euro Zone. Applied Economics, 44(31), 4073–4085. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.587777.
Yale, School of management, 2020, Monetization of Fiscal Deficits and COVID-19 : https://som.yale.edu/blog/monetization-of-fiscal-deficits-and-covid-19-primer