برنامه‌ریزی خروج نظام‌مند از قاچاق کالا با رویکرد مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه (موردمطالعه: بحران شیوع کرونا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت بازرگانی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران .

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

چکیده

قاچاق کالا پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که ازیک‌طرف، به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و ازسوی‌دیگر، به نظم اجتماعی، فرهنگ‌ها و نگرش‌ها مربوط می‌شود که زیان‏‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی ایجاد می‌کند. در شرایط شیوع بیماری کرونا، به‌عنوان یک بحران جهانی، بر پیچیدگی وضعیت قاچاق کالا افزوده شد. خروج از وضعیت قاچاق، به‌عنوان بیماری اقتصادی و شرایطی بحرانی که از چالش‌های توسعۀ کشور محسوب می‌شود، مستلزم اقدامات هماهنگ و یکپارچه است و از رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه می‌توان، جهت خروج از این بحران بهره برد. لذا، برنامه‌ریزی خروج نظام‌مند از قاچاق کالا با رویکرد مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه (مطالعۀ موردی: بحران شیوع کرونا) برای اولین بار مطرح شد.
پژوهش اکتشافی حاضر، ازطریق مصاحبۀ نیم‌ساخت‌یافته 12نفر از متخصصان و بهره‌گیری از نظریۀ داده‌بنیاد و روش دلفی انجام و مدل مفهومی و نظریۀ متناسب ارائه شد و ضمن استخراج 18مقوله و 82 زیرمؤلفه، روایی محتوایی (0.71)، پایایی بازآزمون (77%) و پایایی دو کدگذار (65%)، مطلوب ارزیابی شد و با مستندسازی دانش سازمانی، پیشنهادهای کاربردی ارائه گشت. از بین مقوله‌ها، «حمایت از تجارت قانونی ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تجارت» و «حمایت از تولید ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تولید و اشتغال» دارای بیشترین فراوانی بودند. به نظر می‌رسد، در بحران شیوع کرونا، برنامه‌ریزی ازطریق مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه می‌تواند، در پیشگیری و خروج از وضعیت قاچاق کالا به‌سمت سالم‌سازی محیط کسب‌وکار و توسعۀ اقتصادی، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Planning a Systematic Way Out of Commodity Smuggling with Integrated Marketing Communications Management Approach (Case Study: Covid-19 Outbreak Crisis)

نویسندگان [English]

  • Hamed Riahi 1
  • Naser Azad 2
  • Tahmores Hasangholipor yasory 3
  • Kiamars Fathi Hafshejani 4
1 Ph.D. student, Department of Marketing Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Marketing Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Marketing Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Commodity smuggling is a complex phenomenon with multiple dimensions, which is related to the hidden and underground economy on the one hand, and to social order, cultures, and attitudes on the other hand. In the conditions of the spread of Covid-19 as a global crisis, the complexity of the situation of goods smuggling has increased. Getting out of the situation of smuggling as an economic disease and a critical situation that is considered as one of the country's development challenges, requires coordinated and integrated measures, and the approach of integrated marketing communications can be used to deal with such challenges. Therefore, planning a systematic way out of commodity smuggling with the integrated marketing communication management approach (case study: Covid-19  outbreak crisis) was proposed for the first time.
The present exploratory research was presented through semi-structured interviews of 12 experts and using the database theory and the Delphi method, conceptual model and appropriate theory, extracting 18 categories and 82 sub-components, content validity (0.71), retest reliability (77%), and reliability two coders (65%) were evaluated favorably and practical suggestions were presented by documenting organizational knowledge.
It seems that in the crisis of the Covid-19 outbreak, planning through the management of integrated marketing communications can be used to prevent and get out of the situation of smuggling of goods towards the health of the business environment and economic development.
Therefore, planning a systematic way out of commodity smuggling with the integrated marketing communication management approach (case study: Corona outbreak crisis) was proposed for the first time.
The present exploratory research was presented through semi-structured interviews of 12 experts and using the data base theory and the Delphi method, conceptual model and appropriate theory, while extracting 18 categories and 82 sub-components, content validity (0.71), retest reliability (77%) and reliability Two coders (65%) were evaluated favorably and practical suggestions were presented by documenting organizational knowledge.
Among the categories, "supporting legal trade while modifying and completing the business model" and "supporting production while modifying and completing the production and employment model" had the highest frequency. It seems that in the crisis of corona outbreak, planning through the management of integrated marketing communications can be used to prevent and get out of the situation of smuggling of goods towards the health of the business environment and economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Systematic Way out
  • Commodity Smuggling
  • Integrated Marketing Communications
  • Crisis Management
اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریۀ مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمۀ بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
امیری، سحر (1397). «بررسی تدابیر پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی (موردمطالعه: شهرستان کرمانشاه، سال 1393)». فصلنامۀ علمی- حقوقی قانون یار، دورۀ دوم، شمارۀ 5: 323-334.
آزاد، ناصر. ریاحی، حامد (1398). «طراحی الگوی بومی فرایند کنترل قاچاق کالا و ارز از منظر رفاه اجتماعی»، دوماهنامۀ اقتصاد پنهان، دورۀ 4، شمارۀ 18 و 19: 7-45.
بازرگان، عباس (1388). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: انتشارات دیدار.
پیرس، جان ای و رابینسون، ریچارد بی (1389). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمۀ سهراب خلیلی شورینی. چاپ ششم، تهران: انتشارات یادوارۀ کتاب.
دالوند، سیروس و محمد نسل، غلامرضا (1396). «راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم‌خانگی (موردمطالعه: شهر بندرعباس سال 1395)». فصلنامۀ پژوهش‌های دانش انتظامی. سال نوزدهم. شمارۀ 3: 69-84.
دانایی‌‌فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386). «تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد: استراتژی‌های پژوهش کیفی». فصلنامۀ اندیشۀ مدیریت. شمارۀ 2: 69-97.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، مهدی و آذر، عادل (۱۳۸۳). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: انتشارات صفار.
رازینی، روح‌الله و عزیزی، مهدی. (1384). «طراحی الگوی تصمیم‌گیری با رویکرد اسلامی». مدیریت اسلامی. سال 23. شمارۀ 4: 73-100.
رضوانی، حمیدرضا (1386). «مدیریت بحران سازمانی». تدبیر، دورۀ 18، شمارۀ 170: 20-25.
شیخ اسماعیلی، سامان؛ نوربخش، سیّدکامران و حیدری، سیّدعباس (1400). «طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری». نشریۀ مطالعات رفتار مصرف‌کننده، دورۀ 8 شمارۀ 1: 133-157.
طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه؛ پرداختچی، محمدحسن و قهرمانی، محمد (1393). «کاوش فرایند توسعه حرفه‌ای معلمان در مراکز تربیت‌معلم: نظریه داده بنیاد». فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. سال دوازدهم. شمارۀ 45: 149-176.
عمید، حسن (1381). فرهنگ لغات فارسی به فارسی. تهران: امیرکبیر.
فیض‌آبادی، اعظم (1396). «تأثیر مدیریت بحران بر عملکرد بازاریابی بین‌الملل شرکت‌های صادرکننده با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گری متغیرهای برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز و پویایی بازار». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور کرج.
کرسول، جولیت (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش، انتخاب از میان پنج رویکرد روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده‌بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی. ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسن کاظمی. تهران: انتشارات صفار.
کندری، امیر و صادقی، سیدحسین (1401). «مبارزه با قاچاق کالا و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه». نشریۀ کارآگاه. سال شانزدهم. شماره 58: 49-74.
محب‌زادگان، یوسف؛ پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد و فراستخواه، مقصود (1392). «تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد». فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 70: 1-25.
مسیبی، داود؛ عابدی، حسین و همتی‌فر، محمد (1398). «تأثیر قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر توسعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، واحد خرم‌دره، مؤسسۀ آموزش عالی کار.
معین، محمد (1386). فرهنگ معین. تهران: نشر زرین.
ملک‌زاده، حمیدرضا (1394). «بررسی نقش برندسازی احساسی در ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور استان تهران.
منتظری، محمد؛ زاهدی، شمس‌السادات؛ الوانی، سیدمهدی و قربانی‌زاده، وجه‌الله (1390). «طراحی مدلی برای ارتقای انگیزۀ خدمت عمومی مدیران در ایران». پایان‌نامۀ دکتری. دانشکدۀ مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامۀ طباطبایی.
منصوریان، یزدان (۱۳۸۶). «گراندد تئوری: نظریه‌سازی استقرایی بر اساس داده‌های واقعی». فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره 17: 10-16.
نعامی، عبدالله؛ ریاحی، حامد (1398). «زنجیره تأمین، فناوری بلک چین و تأثیر آن بر پیشگیری از قاچاق کالا»، دوماهنامۀ اقتصاد پنهان، دورۀ 4، شمارۀ 17: 39-63.
Andrews, J.; Shimp, T. (2018). Advertisig, Promotion, and Other Aspects of Integrated Marketing Communications; Cengage: Boston, MA, USA.
Bhagwati, Jagdish & Hansen, Bent. (1973). A Theoretical Analysis of Smuggling. The Quarterly Journal of Economics. 87. 172-87. Doi:10.2307/1882182
Broderick, A. & Pickton, D. (2005). Integrated marketing communications. Pearson Education UK.
Creswell JW. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. London: sage publications.
Canavire-Bacarreza, G. J. Lundberg, A. L. & Montoya-Agudelo, A. (2019). Survey Evidence on Black Market Liquor in Colombia. In The Econometrics of Complex Survey Data. Emerald Publishing Limited.
Duncan, T. & Ouwersloot, H. (2008). Integrated Marketing Communication, European ed. McGraw-Hill.
Gibberd, J. (2017). Integrating Informal Trade.
Glaser, B. G. Strauss, A. L. & Strutzel, E. (1968). The discovery of grounded theory; strategies for qualitative research. Nursing research, 17(4), 364.
Golub, S. (2015). Informal cross-border trade and smuggling in Africa. In Handbook on Trade and Development. Edward Elgar Publishing.
Hampson, F.O. Lindberg, T. (2012), No Exit Strategy, https://www.hoover.org.
Hawkey, J. (2002). Exit Strategy Planning: Grooming your business for sale or succession. Gower Publishing, Ltd.‏
Key, T.M. Czaplewski, A. J. (2017). Upstream social marketing strategy: An integrated marketing communications approach Thomas Martin. Business Horizons, 60 (3): 325-333.
Kvale, S. (1996). Inter Views: An introduction to qualitative research writing. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 1975, 28, 563-575.
Lovely, M. E. & Nelson, D. (1995). Smuggling and welfare in a Ricardo‐Viner economy. Journal of Economic Studies, 22(6), 26-45.
Mulhern.F (2009). Inegrated marketing communications: From media channels to digital connectivity, Journal of Marketing Communications, vol. 15, no. 2.
Nguyen, N. P. & Mogaji, E. (2022). Marketing communications strategies for public transport organisations. In Public Sector Marketing Communications Volume, I: Public Relations and Brand Communication Perspectives (pp. 41-68). Cham: Springer International Publishing.
Souchon, A. L. Souchon, A. L. Hughes, P. Hughes, P. Farrell, A. M. Farrell, A. M. & Oliveira, J. S. (2016). Spontaneity and international marketing performance. International Marketing Review, 33(5), 671-690.
Systematic (2023), Encyclopaedia Britannica. Available at: https://www.britannica.com/dictionary/systematic.
Turner, P, (2017) "Implementing integrated marketing communications (IMC) through major event ambassadors", European Journal of Marketing, Vol. 51 Issue: 3, pp.605-626.
Wang, X. Xiong, Y. & Zhao, W. (2020). Tobacco control challenges in China: Big data analysis of online tobacco marketing information. International journal of nursing sciences, 7, 52-60.