آزمون تجربی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی:مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده اقتصاد و حسابداری-گروه اقتصاد

چکیده

در این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی طی دوره 1385-1392 آزمون شده است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری پانل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در سطح کدهای دو رقمی ISIC نشانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت اثر منفی و معناداری بر اشتغال داشته است. بنابراین، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش مشاغل غیر تخصصی در قیاس با ایجاد مشاغل تخصصی قویتر بوده است. در این مطالعه، از متغیرهای ارزش افزوده واقعی، دستمزد واقعی، نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به عنوان هزینه استفاده از سرمایه) و اندازه صنعت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. ارزش افزوده و دستمزدهای واقعی مطابق انتظار نظری، بترتیب اثرات مثبت و منفی معنادار بر اشتغال داشته‌اند. نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی از هزینه استفاده از سرمایه، اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد و بیانگر رابطه مکملی بین کار و سرمایه است. سرانجام، متغیر کنترل اندازه صنعت، تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد.
کلید واژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقاضای نیروی کار، بهره‌وری، کاربری.
طبقه‌بندی JEL:J23,J24,O33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Test about Role of Information and Communication Technology: A case study of Iran industrial establishments

نویسنده [English]

  • alireza amini
associate professor, economic department,economics & accounting faculty,islamic azad university,central tehran branch
چکیده [English]

An Empirical Test about Role of Information and Communication Technology: A case study of Iran industrial establishments 10 employees and more
Alireza Amini , Maryam Malakan and Zahra Alizadeh

In this study, the role of information and communication technology (ICT) has been tested on industrial employment during the period of 2006-2013. The results of model is estimated by using panel data using generalized moment method (GMM) at the level of two-digit ISIC codes indicate that information and communication technology in the form of a combination of computer and internet users has had a negative and significant effect on employment. Therefore, the effects of information and communication technology on the reduction of non-specialized jobs have been stronger than the creation of specialized occupations. In this study, real value added, real wages, real interest rates of bank facilities (as cost of capital use) and industry size are used as control variables. Value added and real wages, according to theoretical expectations, have had a significant positive and negative impact on employment, respectively. The real interest rate of the banking facility as an indicator of the cost of capital utilization has a negative and significant effect on employment and represents the complementary relationship between labor and capital. Finally, the variable control of industry size has a positive and significant impact on employment.
Keywords: Information & Communication Technology, Labor Demand, Productivity, Labor Intensity.
JEL Classification: J23,J24,O33

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Information & Communication Technology"
  • "Labor Demand"
  • "Productivity"
  • "Labor Intensity"
اشرف زاده، حمیدرضا و مهرگان، نادر (1387). اقتصادسنجی پانل دیتا. جلد اول، چاپ اول، دانشگاه تهران: مؤسسه تحقیقات تعاون.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری زمانی.
باصری، بیژن و جهانگرد، اسفندیار (1385). نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 28، پاییز: 87-63.
جهانگرد، اسفندیار؛ طائی، حسن و قاسمی، فاطمه (1392). تأثیر فناوری بر اشتغال ایران رویکرد داده-ستاده و اقتصادسنجی. مجلة پژوهش‌های پولی و بانکی، سال ششم، شمارة 16، تابستان: 79-60.
سرلک، احمد (1391). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان مرکزی. فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال سوم، شماره هشتم، بهار 91: 109-80.
صمیمی، سحر و هژبر کیانی، کامبیز (1393). بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در صنایع کارخانه‌ای ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 70، تابستان: 74-55.
فرجادی، غلامعلی (1378). طرح تحقیقاتی مطالعات آماده‌سازی تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جلد سوم: نیروی انسانی، بازار کار و اشتغال). مجری طرح: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، کارفرما: سازمان برنامه و بودجه، خرداد.
کیانی، هژبر و اخوان زنجانی، شادی (1386). بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در صنایع استان تهران. پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم: 41-27.
مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور 10 نفر کارکن و بیشتر، 1392-1385، نتایج پرسش‌نامة آماری بخش صنعت، تهران: ناشر مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران (1395). حساب‌های ملی ایران به قیمت جاری و ثابت 1376.
ملکان، مریم و امینی، علیرضا (1396). آزمون نقش پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی؛ مطالعۀ موردی: کارگاه‌های صنعتی ایران، سال 22، شماره 1، بهار: 71-47.
Dachs, B.; Hud, M.; Koehler, C. & Peters, B. (2016). Employment Effects of Innovation over the Business Cycle: Firm-Level Evidence from European Countries. Paper to be Presented at DRUID15, Rome, June 15-17, 2015 (Coorganized with LUISS), ZEW Discussion Paper No. 16-076, Mannheim.
Harrison, R. & et al. (2006). Dose Innovation Stimulate Employment? A Firm Level Analysis Using Comparable Micro Data from Four Countries. Available at www.crest.fr.
Koellinger, P. (2006). Impact of ICT on Corporate performance, Productivity and Employment Dynamics.,e-Business W@tch, European Commission, DG Enterprise and Industry, Special Report No.01/2006: 3-22.
Lachenmaier, S. & Rottmann, H. (2011). Effects of Innovation on Employment: A dynamic Panel Analysis. Journal of Industrial Organization, Elsevier, Vol. 29, issue 2: 210-220.
Merikull, Jaankia (2003). The Impact of Innovation on Employment: Firm and Industry Level Evidence from Estonia. Esti Bank (Bank of Estonia).
O’ Mahony,M. et al. (2005). The Impact of ICT on The Demand for Skilled Labor: A Cross Country Comparison National Institute of Economic,Labour Economics, Elsevier, vol. 15(6), pages 1435-1450, December.
Reenen, J. V. & Lucy, C. (1999). Has Technology Hurt Less Skilled Workers?. The Institute for Fiscal Studies, Working Paper No. W99/27: 1-55.
Reenen, J. V. (1997). Employment and Technological Innovation: Evidence from UK Manufacturing Firms. Journal of Labor Economics, 15 (2): 255-284.