تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از ملاک های مؤثر بر اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی است. اما این تولید تنها ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد را در برمی‌گیرد و اثرات منفی زیست محیطی را در برنمی‌گیرد. از طرف دیگر در نتیجه آزاد سازی تجاری، حجم فعالیت های اقتصادی گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی به شکل نامناسبی افزایش می‌یابد. به همین دلیل از دیدگاه نظری، اثبات شده است که GDP معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نمی‌باشد. همواره معیار هایی برای محاسبه درآمدملی جهت رفع این نارسایی مطرح شده است از جمله این معیارهای اندازه گیری، تولید ناخالص داخلی سبز است. در این مطالعه، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری برتولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب در دوره زمانی 2015-1961 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری نشان می‌دهد،که این متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سبز دارد. بنابراین با توجه به تأثیر مثبت آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، این متغیر به عنوان یک متغیر کاهش دهنده آلودگی شناخته شده است؛ بدین معنی که افزایش مراودات تجاری در ایران منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Liberalization on the Growth of Green GDP in Iran Using Gravitational Search Algorithm and the Algorithm Firefly

نویسندگان [English]

  • nahid pourfereidooni
  • hosein akbarifard
  • amin Amin Ghaseminezhad
Kerman Shahid Bahonar University
چکیده [English]

One of the reason affecting on the national economy is, GDP . But it only covers market value of final goods and services produced in the economy;it is not inclusive negative environmental impacts.On the other hand as a result of trade liberalization, economic activity expanded and use of resources and energy inappropriately increases.So theoretically, demonstrate that GDP is not a good criterion for measuring the economic well-being. Consistently, standards for calculating national income has been proposed to raising the inadequacy of these measures standards, is green GDP. In this study, to evaluate the impact of trade liberalization on green GDP, methods gravitational search algorithm and Firefly algorithm that has been used for some given time in the years 1961- 2015. The results of the evaluation of the impact of trade liberalization show that this variable is positive and significant effect on green GDP. The results show that due to the positive impact of trade liberalization on green GDP, this variable as a variable known to reduce pollution; this means that an increase in trade transactions with Iran will lead to improved environmental quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GDP
  • Green GDP
  • Trade liberalization
  • Gravitational search algorithm
  • Firefly algorithm
اکبری‌فرد، حسین؛ قاسمی‌نژاد، امین و رضائی جعفری، مریم (1396). مدل‌سازی عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب و الگوریتم فاخته. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 3: 168-143.
امامی‌میبدی، علی؛ آماده، حمیده و معمارزاده، عباس و قاسمی‌نژاد، امین (1392). کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم‌یافته در مدل‌سازی قیمت نفت تک محموله ایران. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 14: صفحات 23-1.
برقی اسگویی، محمد مهدی (1387). آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‌ای (دی اکسید کربن) در منحنی زیست‌محیطی کوزنتس. مجله تحقیقات اقتصادی، 3: ، صفحات 21-1.
بهبودی، داود؛ میرانی، نینا و محرم جودی، نازیلا (1394). بررسی اثر اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب‌تاب. فصلنامه سیاست‌گذاری و پیشرفت اقتصادی، 8: 93-65.
بیات، علی و باقری، زینب (1396). پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 35: ، صفحات 145-135.
پژویان، جمشید و مرادحاصل، نیلوفر (1386). بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 4: 160-141.
جلائی اسفندآبادی؛ سیدعبدالمجید و عباسی، فاطمه و قاسمی، محبوبه (1391). تأثیر شوک‌های نفتی بر تولید سبز در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، 5: 105-81.
جلائی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید؛ قاسمی نژاد، امین و کریمیان، علی‌اکبر (1392). بررسی تأثیر تکانه‌های نفتی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوریتم‌های جستجوی گرانشی و بهینه‌سازی انبوه ذرات. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7: 129-113.
رحیمی بروجردی، علیرضا (1385). بررسی درجه باز بودن تجاری در کشورهای درحال‌توسعه. پژوهشنامه اقتصادی، 4: 182-163.
رضوی، سید علی و محمد طاهر احمدی شادمهری (1394). بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب و الگوریتم فاخته. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 17 و 18: 134-111.
زارع مهرجردی، محمدرضا؛ اسماعیلی علیائی، نعیمه و ضیاآبادی، مریم (1392). تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز در ایران. مجله اقتصاد کشاورزی،3: 40-27.
عاقلی، لطفعلی و حسین صادقی (1382). تولید سبز و روش‌های محاسبه آن. مجله منابع طبیعی ایران، 1: 92-83.
عاقلی، لطفعلی و همکاران (1389). مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست‌محیطی در ایران. راهبرد (بخش ویژه بررسی‌های اقتصادی)، 57: 216-197.
 فطرس، محمدحسن؛ نجارزاده، ابوالفضل و پیروز محمدی، فهیمه (1391). بررسی رابطه میان آلودگی هوا، شدت انرژی و باز بودن اقتصاد ایران. مجله اقتصادی- دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 11 و 12: 22-5.
گجراتی، دامودار (1393). مبانی اقتصاد سنجی، دکتر حمید ابریشمی، جلد دوم، چاپ دهم، تهران، دانشگاه تهران.
موسوی، سید علیرضا و غلامی، افسانه (1397). استفاده از الگوریتم ترکیبی عصبی کرم شب‌تاب و روش رگولاسیون بیزین جهت پیش‌بینی قیمت سهام. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 36: 321-295.
Frankel, J.A. and Rose, A. (2005). Is Trade Good or Bad for the Environment Sorting out the Casality. The Review of Economics and Statistics, 87: 85-91.
Grossman, G.M., &Krueger, A.B. (1995). Economic growth and the environment. Quarterly of Economics, 110(2): 353-357.
Hamilton,K, and E. Lutz (1996). Environmentally Sustainable Development. The World Bank: 1- 53.
Kara, Y.؛ Boyacioglu, M. A., & Baykan, Ö. K. (2011). Predicting direction of stock price index movement using artificial neural networks and support vector machines: The sample of the Istanbul Stock Exchange. Expert Systems with Applications, 38: 5311-19.
Lasso de la Vega, M.C., &Urrutia, A.M. (2001). HDPI: a framework for pollution-sensitive human development indicators. Environment, Development and Sustainability (3), 199-215.
Li, Binran; Yang, W.; Chen, Z.; Pan, Y. and M. Zhou (2011). Selection and Evaluation of Green Prodution Strategies: Analytic and Simulation Models, Journal of Cleaner Prodution, 26: 9-12.
Mankiw, G.; Romer, D., & Weil, D. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics 107: 407-437.
Rashedi, E; Nezamabadipour, H and Saryazdi, S (2009). GSA, A Gravitational Search Algorithm. Information Sciences, 179: 2232- 2248.
Solow, R.M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70: 65-94.
Talberth, J. & Bohara A. (2006). Economic openness and green GDP. Ecological Economics, 58: 743-758.
Word Development Indicators (WDI) Data Base (2010).
Yang, X. S. (2008). Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms. Luniver press.