تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه

چکیده

کسب سهم مناسب از بازارهای اقتصادی، تعاملات سیاسی، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بین‌المللی نیازمند برقراری شرایط و خصوصیات تقریباً مشابهی در محیط داخلی است. حضور گسترده دولت در بازارهای ملی یکی از مهم‌ترین عاملی است که مواجهه محیط داخلی علی‌الخصوص اقتصاد ملی را با رقابت‌های جهانی تضعیف می‌کند. مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص جهانی‌شدن با تمرکز بر جهانی‌شدن اقتصاد در 95 کشور منتخب جهان بین سال‌های 1985-2014 با استفاده از الگوی داده‌های پانل با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) انجام‌گرفته است. در این مقاله شاخص‌های متعددی مانند شاخص جهانی‌شدن KOF، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سهم صادرات کشورها از تولید داخلی موردبررسی واقع‌شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد افزایش حجم دولت در اقتصاد تأثیر منفی و معنی‌دار بر روی شاخص جهانی‌شدن، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات دارد. لذا می‌توان گفت حضور گسترده دولت، می‌تواند موفقیت یک جامعه در تعاملات جهانی و بازارهای بین‌المللی اقتصاد را تضعیف نماید. همچنین اثرات سایر متغیرهای موجود در مدل‌ها حاکی از آن است که توسعه انسانی، کنترل فساد، هزینه‌های تحقیق و توسعه و افزایش تولید داخلی تأثیر مثبت ولی تورم و نرخ بالای تعرفه‌ها تأثیر منفی بر روی موفقیت اقتصاد در جذب سرمایه‌های بین‌المللی و صادرات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of government size on globalization in selected countries with a dynamic panel approach

نویسندگان [English]

  • JAFAR yahyavi dizaj 1
  • yosef mohamadzade 2
1 , MSc, Health Economics, Researcher, Tehran University of Medical Sciences, Iran
2 PhD, Health Economics, Assistant Professor, Urmia University, Iran
چکیده [English]

Abstract

Appropriate share of the economic markets, political interaction, social and cultural activities need international contact and properties almost similar conditions in the domestic environment. The presence of government in national markets one of the most important factors that indoor exposure especially with global competition undermines the national economy. This study aimed to investigate the effect of government size on globalization in 95 selected countries around the world between 1985-2014 using dynamic panel model (GMM) was performed. In this paper, multiple indicators for example globalization index KOF, attract foreign direct investment and share of export of domestic production has been studied. The results show that significant negative correlation between government size and globalization of society. It can be said that the widespread presence of government can interact successfully in a global society and international markets to weaken the economy. As well as the effects of other variables in the models suggest that human development, control of corruption, expenditure on research and development and increase domestic production have positive impact but inflation and high rates of tariffs have negative impact on economic success in attracting international investment and exports there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The size of government
  • Globalization
  • Economic globalization
  • Export development
  • Economic growth
آجیلی، هادی و بانکیان، نژال (1395). تأثیر تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی بر شکل‌گیری دولت رقابتی. فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 2، شماره 7: 192-163.
آذربایجانی، کریم؛ رنجبر، همایون و قدوسی دهنوی، پروین (1392). تأثیر نهادهای حاکمیتی بر تجارت کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC). اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران (با رویکرد حمایت از تولید ملی).
آذربایجانی، کریم؛ شیرازی، همایون و سمیعی، ندا (1390). اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهای منتخب منطقۀ خاورمیانه. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 2: 20-1.
آذرمند، حمید (1385). نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه اقتصادی. مجلۀ روند، شماره 50 و 51: 119.
اتاق بازرگانی (1387). تورم در ایران و پیامدهای آن بر تولید و اقتصاد. گروه اقتصاد کلان بیمه و بانک، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
بازمحمدی، حسین و چشمی، اکبر (1385). اندازه دولت در اقتصاد ایران. مجموعه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 29، بانک جمهوری اسلامی ایران.
توکلی، جعفر (1384). جهانی‌شدن و چالش فقر در کشورهای درحال‌توسعه. تهران: انتشارات سپهر اندیش.
جعفری صمیمی، احمد؛ قادری، سامان و قادری، صلاح‌الدین و کتابی، طه (1392). بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی‌شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه‌ها. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال چهارم، شماره 13: 26-1.
حمیدی، همایون و سرافرازی، مهرزاد (1389). جهانی‌شدن و مدیریت منابع انسانی. دوره 1، شماره 1: 48-1.
دهقانی، علی؛ خردمند، کامران و عبدی، محمد (1386). اثربخشی هزینه‌های تحقیق و توسعه (بررسی موردی تعاونی‌های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران). فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره ۴، شماره ۲، صفحات 114-99.
رکود اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد جهان (۱۳۸۷). وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.
رمضان، آذین سادات (1392). تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری. پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
سعیدی، رحمان و کیا، علی‌اصغر (1385). نقش جهانی‌شدن و رسانه‌ها در هویت فرهنگی. تهران: انتشارات خجسته.
سوری، علی و کیهانی حکمت، رضا (1382). متغیرهـای جمعیتـی، انـدازه دولـت و رشـد اقتـصادی در ایـران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 10-9(3): 75-53.
سوری، علی و کیهانی حکمت، رضا (1383). متغیرهای جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۹ و 10: 83-60.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و عبداله محمودی (1385). تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران. دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 5: 126-89.
شیرین بخش، شمس الله؛ امینی، تکتم و هراتی، جواد (1391). بررسی تأثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از الگوی داده‌هایی تابلویی. دو فصلنامه اقتصاد پولی و مالی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، سال نوزدهم، شماره 3، صفحات 150-130.
صادقی، حسن؛ صامتی، مجید و سامتی، مرتضی (1390). تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر اندازه دولت: مطالعه کشورهای منتخب آسیایی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره ششم، صفحات 249-209.
طیب‌نیا، علی و فولادی، معصومه (1388). بررسی افزایش قیمت‌های جهانی بر سطح قیمت‌های داخلی: تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک تعادل عمومی محاسبه‌ای. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89: 186-157.
عسکری، محسن (1389). تأثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 13: 197-181.
فریدمن، توماس (1380). مناظره توماس فریدمن و ایگنا سیور امونت درباره جهانی‌شدن. ترجمه علی دیواندری. جام جم: شماره 295.
فطرس، محمدحسن و امامی، معصومه (1390). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر اثر حق ثبت اختراع. مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 12: 72-53.
فلاحتی، علی و سپهبان قره بابا، اصغر (1388). اثرات آزادسازی‌های تجاری و مالی بر اندازه دولت (مطالعه موردی: ایران). فصلنامه مطالعات اقتصاد بین‌الملل، سال بیستم، شماره پیاپی (35)، شماره دوم (دوره جدید): 74-61.
کمیجانی، اکبر و معمارنژاد، عباس (1383). اهمیت کیفیت نیروی انسانی و تحقیـق و توسعه (R&D) در رشد اقتصادی ایران. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 8، شماره 31: 31-1.
کمیجانی، اکبر؛ هژبرکیانی، کامبیز و حق‌شناس، هادی (1393). بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی به روش هم‌جمعی ARDL. فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال 4: 60-49.
گجراتی، دامودار (1391). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران.
گل محمدی، احمد (1386). جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی، چاپ سوم.
لکزیان، مهرانگیز و غفرانی، پروین (1392). تأثیر اندازه دولت بر رشد تولید ملی در اقتصاد ابران. اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
مجدزاده طباطبایی، شراره و نعمت‌اللهی، فاطمه (1389). تأثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 53: 46-26.
مجیدی‌فر، محمد مسعود (1394). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر جریانات و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. شرکت علمی پژوهشی و مشاوره‌ای آینده‌ساز - استان مازندران.
 
Afonso, A., & Furceri, D. (2010). Government size, composition, volatility and economic growth. European Journal of Political Economy. Vol 26. Issue 4: 517-532.
Ajide, K. B.; Raheem, I. D., & Asongu, S. A. (2019). Dollarization and the “Unbundling” of Globalization in sub-Saharan Africa. Research in International Business and Finance, 47: 398-409.‌
Alesina, A. R. Wacziarg (1998). Openness: Country Size and the Government. Journal of public Economics, 69: 305-322.
Alesina, A., and Perotti (1997). The Welfare State and Competitiveness. Americon Economic Review, 87: 921-939.
Andreas, G. (2013). The Impact of Globalization on Government Size: Causality and Policy Implications for the Case of Greece. International Research Journal of Finance and Economics, Issue 105: 138-148.
Aschauer, D. (1989). Public Investment and Productivity Growth in the Group of Seven. Economic Perspectives, 13.: 17-25.
Balli, F.; Pericoli, F. M., & Pierucci, E. (2018). Globalization and international risk-sharing: The role of social and political integration. European Journal of Political Economy.‌
Barankay, I., & Lockwood, B. (2007). Decentralization and the productive efficiency of government: Evidence from Swiss cantons. Journal of public economics, 91(5): 1197-1218.
Barro,R.J. (1990). government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy, No.16 October: 103-25.
Benarroch, M., & Pandey, M. (2008). Trade openness and government size. Economics Letters, 101(3): 157-159.‌
Bergh, A., & Henrekson, M. (2011). Government size and growth: a survey and interpretation of the evidence. Journal of Economic Surveys, 25(5): 872-897.
Bjornskov, Christian; Axel Dreher & Justina A.V. Fischer (2005). The bigger the better? Evidence of the effect of government size on life satisfaction around the world. WIF-Institute of Economic Research. Working Paper.
Bowdler, C., & Malik, A. (2005). Openness and inflation volatility: Cross-country evidence (No. 2005-08). Centre for the Study of African Economies, University of Oxford.‌
Bretschger, F. (2002). Hettich Globalization. Capital Mobility and Tax Competition: Theory and Evidence for OECD Countries. European Journal of Political Economy, 18(4): 695-716.
Coccia, M. (2012). Political economy of R&D to support the modern competitiveness of nations and determinants of economic optimization and inertia. Technovation, 32(6): 370-379.‌
Colombier, C. (2015). Government size and growth: a survey and interpretation of the evidence-a comment. Journal of Economic Surveys, 29(5): 887-895.
Crocker, D.A. (2004). Development Ethics. Globalization.and Stiglitz. www.wam.umd.edu.
Davis, J. S., & Van Wincoop, E. (2018). Globalization and the increasing correlation between capital inflows and outflows. Journal of Monetary Economics, 100: 83-100.‌
De Jong, E., & Bogmans, C. (2011). Does corruption discourage international trade?. European Journal of Political Economy, 27(2): 385-398.‌
Denise. E. & Van. A. (2007). Regulation. market structure and service trade liberalization. Economic Modelling, 6. 24: 895-923.
Doessel, D. P. & Valadkhani, A. (2003). The Effects of Government on Economic Growth in Fiji. Singapore Economic Review, 48(1): 27-38.
Easterly, W. & Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation. Journal of Monetary Economics, 32: 417-458.
Epifani, P. & G. Gancia (2007). On Globalization and the Growth of Governments. Discussion Paper No. 6065. Centre of Economic Policy Research.
Gali, J. (1994). Government size and macroeconomic stability. European Economic Review, 38(1): 117-132.
Garrett, G. and Mitchell. D. (2001). Globalization. Government Spending and Taxation in the OECD. European Journal of Political Research, 39: 145-170.
Gilpin, R. and Gilpin, J.M. (2000). The challenge of global capitalism: The world economy in the 21st. century. Vol. 5. Princeton. NJ: Princeton University.
Gramlich, E. (1994). Infrastructure Investment: A Review Essay. Journal of Economic Literature, 32: 1176-96.
Gunalp, Burak & Oguzhan C. Dincer (2006). The Optimal Government Size in Transition Countries. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=832605.
Gupta, S. & Verhoeven, M. (2001). The efficiency of government expenditure: experiences from Africa. Journal of Policy Modeling, 23: 433-467.
Hromcová, J., & Agnese, P. (2018). Globalization, welfare, and the attitudes toward higher education. Economic Modelling.‌
http://www.e.govt.nz/research/public-sector-2004/index.html
IMF (1997). World economic outlook. International Monetary Fund: 45.
Kimakova, A. (2009). Government size and openness revisited: the case of financial globalization. Kyklos, 62(3): 394-406.‌
Kirzner, I. (1985). Discovery and the capitalist process. Chicago: University of Chicago Press.
Kleymenova, A.; Rose, A. K., & Wieladek, T. (2016). Does government intervention affect banking globalization?. Journal of the Japanese and International Economies, 40: 43-58.‌
Kopits, M. G., & Craig, M. J. (1998). Transparency in government operations (No. 158). International Monetary Fund.
Kotera, G.; Okada, K., & Samreth, S. (2012). Government size, democracy, and corruption: An empirical investigation. Economic Modelling, 29(6): 2340-48.
Kumar, N. (1998). Emerging outward foreign direct investment from Asian developing countries: prospects and implications. Globalization, foreign direct investment and technology transfers: 177-194.
Lalountas, D. A.; Manolas, G. A., & Vavouras, I. S. (2011). Corruption, globalization and development: How are these three phenomena related?. Journal of Policy Modeling, 33(4): 636-648.‌
Landau, D., (1983). Government Expenditure and Economic growth: A cross- country study. Southern Economic Journal,:786-792.
Lee, S., & Bowdler, C. (2019). Banking sector globalization and monetary policy transmission: Evidence from Asian countries. Journal of International Money and Finance, 93: 101-116.
Levchenko, Andrei (2004). Institutional quality and international trade. IMF Working Paper.
Onyeiwu, Steve (2002). Analysis of FDI Flows to Developing Countries: Is the MENA Region Different?. Pennsylvania: Allegheny College, 16335. USA.
Perraton, J. (1997). The globalization of economic activity. New Political Economy, 2: 257-277.
Porter, Michael (1996). The Adam smith address: Location, clusters and the New microeconomics of competition. Business Economics, No. 1.
Ram, R. (1986). Government size and economic growth: A new framework and some evidence from cross-section and time-series data. The American Economic Review. 76(1): 191-203.
Ram, R. (2008). Openness. Country Size and Government: Additional Evidence from a Large Cross-country Panel. Journal of Public Economics, 93: 213-218.
Romer, P.M. (1990). Capital, labor and Productivity. Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomic: 337-367.
Roy, A. G. (2009). Evidence on Economic Growth and Government Size. Applied Economics, Vol. 41: 607-614.
Stubbs, Richard & Underhill, Geoffrey (2005). Political Economy and The Changing Global Order, New York: Macmillan.
Tanzi, V. (1997). The Changing Role of the State in the Economy: A Historical Perspective. IMF Working Paper. No: WP/۹۷/۱۱۴. Washington. D.C. International Monetary Fund: 97-114.
Themudo, N. S. (2014). Government Size, Nonprofit Sector Strength and Corruption: A Cross-National Examination. The American Review of Public Administration, 44(3): 309-323.
Ursprung, (2006). The Impact of Globalization on the Composition of Government Expenditures: Evidence from Panel Data. CESifo Working Paper No.1755.
Vedder, R.K. and L.E. Gallaway (1998). Government size and economic Growth. http://www.house.gov/jec/
Waheeduzzaman, A. N. M. (2002). Competitiveness, human development and inequality: A cross-national comparative inquiry. Competitiveness Review: An International Business Journal, 12(2): 13-29.‌
World Bank (1996). Global Economic Prospects and the Developing Countries Washington.