برگزاری یازدهمین جلسۀ هیئت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه

یازدهمین جلسۀ هیئت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه با حضور سردبیر، مدیرمسئول و اعضای محترم هیئت تحریریه در روز دوشنبه 5 دی ماه 1401 (به‌صورت حضوری و مجازی) در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از آخرین وضعیت فصلنامه و اقدامات صورت پذیرفته از نشست قبلی تا تشکیل این جلسه و هم‌چنین اطلاعات مربوط به مقالات پذیرفته‌شده از سوی داوران به شرح ذیل توسط مدیر فصلنامه، ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هم‌چنین اعضای محترم هیئت تحریریه نظرات و پیشنهاد‌هایی را برای ارتقای جایگاه و اعتبار علمی فصلنامه ارائه نمودند.

با توجه به نتایج ارزیابی داوران و نظرات هیئت تحریریه، مقاله‌های مشروحۀ ذیل، به ترتیب برای چاپ در شماره‌های آتی فصلنامه به تأیید نهایی رسیدند:

 

 • شناسایی نظریه اسلامی پیشرفت با تاکید بر ارکان، ابعاد و مولفه‌ها از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (با استفاده از تکنیک داده بنیاد)

     سعید وکیلی

 

 • نهاد مطلوب نظارت عملیاتی بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در پرتو تحلیل اقتصادی حقوق و بایسته‌های حقوقی

     محمد حسین صادقی ؛ ولی رستمی

 

 • تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر مخارج مصرفی خصوصی کالاهای بادوام و بی‌دوام در ایران

     یزدان گودرزی فراهانی؛ مجتبی اکبری؛ امیدعلی عادلی

 

 • نظام مالیه عمومی در کشورهای آسیایی: مطالعه موردی ایران، چین، روسیه و اندونزی

     الهه پروری ؛ پریسا سادات بهبهانی نیا

 

 • تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران از منظر توجه به فقر و طرد اجتماعی

     زهرا آذری ؛ پرویز محمدزاده ؛ داوود بهبودی

 

 • بررسی تغییر سرمایه گذاری در دارایی ها در واکنش به تغییر رشد اقتصادی

     فرامرز طهماسبی ؛ یونس تیموری

 

 • طراحی الگوی توسعۀ اقتصادی- اجتماعی ایران با رهیافت فراترکیب

     ناهید عبدلی

 

 • ارائه مدلی برای تعیین راهبردها و روش های توسعه همکاری های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها

     بهزاد جعفری؛ فریدون امیدی؛ قاسم رکابدار

 

 • بررسی تراز مالی دولت اقتصاد ایران در رژیم پایدار و ناپایدار: رویکرد تغییر رژیمی

     داود محمودی نیا؛ فاطمه همایونی خلاری

 

 • بررسی رابطه مخارج بودجه عمومی بر روی عملکرد دولت با استفاده از داده تابلویی (1368-1398)

     علی حیدر نوری ؛ احمد سرلک؛ محمد حسین رحمتی

 

 • شناسایی و تحلیل پیشران‌های اثرگذار بر آینده منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی

     سید هادی عربی؛ محمد حسن ملکی؛ حامد انصاری