برگزاری دوازدهمین جلسۀ هیئت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه

دوازدهمین جلسۀ هیئت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه با حضور سردبیر، مدیرمسئول و اعضای محترم هیئت تحریریه در روز چهارشنبه 6 اردیبهشت‌ماه 1402 (به‌صورت حضوری و مجازی) در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از آخرین وضعیت فصلنامه و اقدامات صورت پذیرفته از زمان نشست قبلی تا تشکیل این جلسه و هم‌چنین اطلاعات مربوط به مقالات پذیرفته‌شده از سوی داوران به شرح ذیل توسط مدیر فصلنامه، ارائه و موردبحث و بررسی قرار گرفت. هم‌چنین اعضای محترم هیئت تحریریه نظرات و پیشنهاد‌هایی را برای حفظ و ارتقای جایگاه فصلنامه و اعتبار علمی مقالات ارائه نمودند.

با توجه به نتایج ارزیابی داوران و نظرات هیئت تحریریه، مقاله‌های مشروحۀ ذیل، به ترتیب برای چاپ در شماره‌های آتی فصلنامه به تأیید نهایی رسیدند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی با تأکید بر توسعۀ کارآفرینی
  • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری اطلاعات
  • اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر پویایی درآمد خالص خانوارهای شهری و روستایی
  • واکاوی مسائل توسعۀ دانش‌بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری
  • طراحی مدل راهبردی برای مدیریت هوشمند زنجیرۀ تأمین محصولات اساسی کشاورزی با هدف بهبود فرایند برنامه‌ریزی از مزرعه تا بازار
  • برنامه‌ریزی توسعۀ نیروگاه‌های حرارتی در ایران در برنامۀ هفتم توسعه بر اساس محدودیت سوخت گاز
  • آسیب‌شناسی و ارائۀ راهبردهای تحقق الزامات استقرار زیرساخت داده مکانی (SDI) در مدیریت یکپارچۀ حریم کلان‌شهر تهران
  • تأثیر آستانه‌ای فین‌تک بر توسعۀ مالی در ایران