نویسنده = شاهین جوادی
بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-164

10.22034/pbr.2021.129157

حبیبه رضوانی آهنگرکلایی؛ فریده طالب‌پور؛ شاهین جوادی