طراحی مکانیسم سیاست پولی مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد،دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

یکی از چالشهای سیاست پولی، وقوع شوکها و تورشهای تورمی است. اقتصاددانان دو نوع رویکرد به سیاست پولی دارند: الف) صلاحدیدی؛ ب) قاعده پولی. در حال حاضر، دو مکتب اصلی کینزیهای جدید و کلاسیکهای جدید، بر به- کارگیری قاعده پولی در بلندمدت توافق دارند؛ اما در کوتاهمدت، کینزیهای جدید، گاهی سیاست صلاحدیدی را تجویز کرده، حال آنکه کلاسیکهای جدید، حتی در کوتاهمدت نیز قاعده پولی را تجویز میکنند. اگر مبنا را گرایش فکری کلاسیکهای جدید در نظر گرفته و قائل به برتری قاعده پولی در کوتاه و بلندمدت باشیم، آنگاه میتوان علت شوکها و تورشهای تورمی را تخطی از قاعده پولی دانست. طبق نظریه کلاسیکهای جدید، هرگونه سیاست پولی اعلامشده، با فرض عقلایی بودن انتظارات کارگزاران اقتصادی، تأثیر حقیقی نداشته و صرفاً تورمزا خواهد بود. یک تلاش اقتصاددانان، میتواند مبنی بر این باشد که انگیزههای دولتها برای تخطی از قاعده پولی را تبیین کنند و بر مبنای آن، توصیههای سیاستی ارائه بدهند. در این راستا، توسعه علمی این مقاله، به کارگیری و کاربردی کردن «مکانیسم کلارک» ) است و همچنین طراحی پایههای خردی برای 2) مکانیسم پیووتال یا فردمحوری رفتار دولتها و کارگزاران عقلایی را با تکیه بر مسأله شهرت دولتها، تبیین کند و راهحل جدیدی برای جلوگیری از تخطی از قاعده پولی، ارائه دهد.

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Monetary Policy Mechanism Based on Policymaker’s Reputation and Rational Agent’s Power

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadi 1
  • Ehsan Barin 2
1 Associate Professor, Department of Economics, University of Tehran
2 PhD student of Economics, Mofid University, Qom, Iran.
چکیده [English]

One of the most challenging issues related to the monetary policy is the causes and origins of inflationary shocks and biases. There are two approaches to the monetary policy in general: first, monetary policy based on discretion, and second, monetary policy based on a specific rule. Economists of New Classical School believe that monetary policy should be based on a monetary rule. Accordingly, the cause of inflationary shocks and biases can be considered as a violation of the monetary rule. They believe that economic agents make their expectations rationally. Therefore, an announced monetary policy will not have a real impact and will only cause inflation. As a result, an economists' effort could be to explain the government's motives for violating the monetary rule and to make policy recommendations based on it. This article tries to provide a new solution to the problem of violation of the monetary rule by using a special type of mechanism so called "Clark mechanism" (pivotal or person-centered mechanism) as well as designing micro-bases for the government behavior and rational agents and relying on the issue of government reputation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Rule
  • Mechanism Design
  • Clarke Mechanism
  • Pivotal Mechanism
اسنودن، برایان و هوارد وین (1383). راهنمای نوین اقتصاد کلان. ترجمه منصور خلیلی‌عراقی و علی سوری. تهران: برادران.
عبدلی، قهرمان (1392). نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن (بازی‌های اطلاعات ناقص، تکاملی و همکارانه). تهران: سمت.
Alesina, A. and Tabellini, G. (2007). “Bureaucrats or politicians? part I: A single policy task. The American Economic Review,  Vol.97, No.1, 169-179.
Alesina, A. and Tabellini, G. (2008). “Bureaucrats or politicians? part II: Multiple policy tasks. Journal of Public Economics, Vol.92, No.(3-4), 426-447.
Backus, D. and Driffill, J. (1985). “Inflation and Reputation. The American Economic Review, Vol.75, No.3, 530-538.
Backus, D. and Driffill, J. (1985). “Rational expectations and policy credibility following a change in regime. The Review of Economic Studies, Vol.52, No.2, 211-221.
Barro, R. J. and Gordon, D. B. (1983). “Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. Journal of Monetary Economics, Vol.12, No.1, 101-121.
Barro, R. J. and Gordon, D. B. (1983). “A positive theory of monetary policy in a natural rate model. The Journal of Political Economy, Vol.91, No.4, 589-610.
Barro, R. J. (1986). “Reputation in a model of monetary policy with incomplete information. Journal of Monetary Economics, Vol.17, No.1, 3-20.
Freytag, A. (2005). “The credibility of monetary reform-new evidence. Public Choice, Vol.124, No(3-4), 391-409.
Friedman, James W. (1971). “A non-cooperative equilibrium for supergames. Rev. Econ. Studies Vol.38, No.1, 1-12.
Kreps, D. M. (1990). A Course in Microeconomic Theory. Princeton University Press.
Kreps, D. M. and Wilson, R. (1982). “Sequential equilibria.” Econometrica, Vol.50, No.4, 863-894.
Kydland, F. E. and Prescott, E. C. (1977). “Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, Vol.85, No.3, 473-492.
Li, J. Liu, Y. and Tian, G. (2009). “A reputation strategic model of monetary policy in continuous-time.” Journal of Macroeconomics, Vol.31, No.4, 523-533.
Maskin, Eric and Jean Tirole (2004). “The politician and the judge: Accountability in government.” American Economic Review, Vol.94, No.4, 1034-54.
Narahari, Y. Garg, D. Narayanam, R. & Prakash, H. (2009). Game Theoretic Problems in Network Economics and Mechanism Design Solutions. Springer-Verlag, London, Limited, Chapters I and II.
Rogoff, K. (1985). “The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target”. The Quarterly Journal of Economics, Vol.100, No.4, 1169-1189.
Snowdon, B. and Vane, H. R. (2005). Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Published by Edward Elgar.
Tian, G. (2005). Reputation and optimal contract for central bankers: A Unified Approach.