ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مقرراتگذاری و مقررات‌زدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390 بهموجب ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و بهموجب بند «الف» ماده (11» (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» (مصوب بهمن 1390 (موظف شد در جهت بهبود محیط کسبوکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد. با توجه به مندرجات موجود در وبسایت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، دستاورد قطعی این شورا در طول هشت سال و نیم فعالیت در اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی تا دی ماه 1398، صرفاً اصلاح یک رویه اجرایی به موجب صدور یک بخشنامه، اصلاح یک بخشنامه و اصلاح یک نظامنامه بوده است. بررسی دستورجلسات و مصوبات شورای گفتوگو، نشان میدهد نهاد مذکور توفیقی در مشارکت در مقرراتگذاری و مقرراتزدایی نداشته است. عدم اقدام شورای گفتوگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده است، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است که موضوع بحث مقاله پیش روست. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که دلیل یا دلایل عدم توفیق شورای گفتوگو در انجام کارکرد پیشنهاد و اصلاح، حذف یا وضع مقررات چیست؟ تلاش شده به سؤال مذکور، بدون ورود به سطح تحلیل نظری، و صرفاً از طریق تحلیل عملکردی شورای گفتوگو، پاسخی ارائه شود. روش تحقیق، روش مبتنی بر موردکاوی و تلفیقی از روشهای اسنادی، هنجاری و تحلیل محتوا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Public Private Sector Dialogue Council in Regulation and Deregulation

نویسنده [English]

  • Ahmad Markaz Malmiri
Research Assistant Professor of Majles Research Center (MRC)
چکیده [English]

Iran’s Public-Private Dialogue Council was established in 2011 according to article (75) of the Law for theFifth Development Plan. According to the law for the Continuous Improvement of Business Environment (Article 11 (a)) the Council was obliged to propose modification, abolishment or regulation or applying procedure to related officials in order to improve the business environment in Iran. According to the available content in the Council's website, the definite achievement of this council during 8 and a half years of activity on the grounds remarked was just modifying a procedure as a result of issuing a directive, modifying a directive and a regulation. Configuring agendas and enactments (of the Council), indicates that it has not been successful in regulation and deregulation. The council has not taken any action to get into modifying rules and the fact that it has not got much success in the cases contributed in regulation and deregulationreveals that there are many obstacles in performing this task which is the topic of this article. The main question of the present text is that, what are the reasons for the Council's failure in not getting any achievements in the functions of purpose, modification, abolishing or setting rules? This paper aims to answer this question without getting into the theoric analyse level and solely by functional analyses of the Council. The research method is based on the case study and a combination of documentary, normative and content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public and Private Section Dialogue Council
  • Business Environment
  • Regulation
  • Deregulation
  • Legislation
احمدیان، مریم (1391). تجربه کشورها در اجرای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خرداد، شماره مسلسل 12406.
پیناد، نیکلاس (1391). گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه (فرصت‌ها و تهدیدها). ترجمه فرزاد حسین‌پور و سید محمدرضا حسینی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت، شماره مسلسل 12351.
دنیای اقتصاد (1398). تواتر «تولید مقررات» از پنج روز به یک روز و نیم رسید: رونق بخشنامه یا رونق تولید؟ ۴ آبان، شماره ۴۷۳۸.
دنیای اقتصاد (1398). «عمده مسائل فعالان اقتصادی با گمرک در یک نظرخواهی احصا شد: ۱۹ سرعت‌گیر در مسیر تجارت». ۲ مهر، شماره ۴۷۱۲.
دنیای اقتصاد (1398). «معاون وزیر اقتصاد: دوسوم قوانین مانع تولید و صادرات است». ۸ آبان، شماره ۴۷۴۰.
خاندوزی، سیداحسان و زهرا کاویانی (1395). «کانال‌های تأثیر بوروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران». مجلس و راهبرد، سال بیست‌وسوم، شماره 87.
مرکزمالمیری، احمد (1396). گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار؛ 3. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار (عملکرد کمیته ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تیر، شماره مسلسل 15421.
مرکزمالمیری، احمد (1398) (1). موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ایران: گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار.‌ تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ خرداد، شماره مسلسل 16460.
مرکزمالمیری، احمد (1398) (2). ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ 1. ارزیابی اجرای 14 حکم مندرج در ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بهمن، شماره مسلسل 16884.
والدرون، جرمی (1397). قانونگذاری: مفاهیم، نظریه‌ها و اصول. ترجمه حسن وکیلیان. تهران: نگاه معاصر.
وکیلیان، حسن (1394). بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه‌های ذی‌نفع در سیاستگذاری برای فضای کسب‌وکار. دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست‌ودوم، شماره 8.
Ellison, Robin (2018). Red Tape: Managing Excess in Law, Regulation and the Courts. Cambridge: Cambridge University Press.
Herzberg, B. & Wright, A. (2006). The PPD Handbook. Washington DC: World Bank.
OECD (2006). Cutting Red Tape: National Strategies for Administrative Simplification.
OECD (2010). Cutting Red Tape; Why Is Administrative Simplification So Complicated? Looking Beyond 2010. available online at: www.oecd.org/publishing/corrigenda.
Tape, C. R. (2010). Why is Administrative Simplification So Complicated? Looking beyond.
Voermans, W. Moll, C. Florijn, N. & Van Lochem, P. (2008). Codification and consolidation in the European Union: A means to untie red tape. Statute law review, Vol.29, No.2, 65-81.