ارزیابی تطبیقی سیاست گذاری فقر در رویکردهای نئوکلاسیکی و رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

فقر همواره به عنوان یکی از مهم­ترین دغدغه ­های جوامع بشری مطرح بوده و با توجه به اهمیت موضوع، رویکردهای متفاوتی برای مواجهه با آن مطرح شده است که با توجه به تسلط بالای اقتصاد نئوکلاسیک از منظر تئوریک و مدل­سازی؛ عمده راه­ حل ­ها در این چارچوب ارائه شده ­اند. پژوهش حاضر با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و با ترکیب و تلفیق یافته ­های موجود در زمینه سیاست­ گذاری فقر بر اساس اقتصاد رفتاری، در صدد است تبیین جامعی از پیش­ فرض ­ها، نظریه ­ها و توصیه­ های سیاستی پارادایم رفتاری صورت داده و با مقایسه آن با پارادایم نئوکلاسیک، اثر این تفاوت دید را بر سیاست­ گذاری مبارزه با فقر ترسیم نماید. در این مقاله روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته که مبتنی بر تحلیل ثانویه مطالعات پیشین به صورت سیستماتیک است.
یافته­ های این بررسی دال بر آن هستند که تفاوت رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و رفتاری، کارکردهای متفاوتی را برای آن­ ها موجب شده است. به این ترتیب، رویکرد مفروض‌انگارانه و هنجاری اقتصاد نئوکلاسیک در برابر رویکرد تبیینی و توصیفی اقتصاد رفتاری باعث شده است که در مطالعات اقتصادی، اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان نمونه ایده‌آل و معیار سنجش کارآمدی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته و در تبیین فقر براساس واقعیت ­های عینی زندگی فقرا، نحوه تصمیم‌گیری و ساختار ترجیحات آنان، اقتصاد رفتاری به عنوان مکملی برای این رویکرد مطرح شده و از ارجحیت بالاتری برخوردار گردد. از سوی دیگر؛ یافته‌های جدید اقتصاد رفتاری مبین ماهیت جمعی و مبتنی بر نقطه مرجع تصمیمات فردی بوده و امکان استفاده از تلنگرها و ایجاد هم‌افزایی توسط سایرین را به جای مشاهده‌گر صرف (در اقتصاد نئوکلاسیک) فراهم آورده به نتایج بهتری در عرصه اجرا می ­انجامد. از این رو کارآمدی عملیاتی بیشتری را نسبت به رویکرد نئوکلاسیک موجب می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of Neoclassical and Behavioral Economics in their policy approach toward poverty alleviation

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Motevasseli 1
 • Mahmoud Amiri 2
 • Reza Akhshik 3
1 Professor, Economics, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Economics, ATU University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student, Economics, Mofid University, Ghom, Iran
چکیده [English]

Poverty has always been considered one of the most important concerns of human societies and due to high importance of the issue, different approaches are chosen to deal with it. However due to the high dominance of neoclassical economics in the theoretical aspect and modelling, most approaches are hinged on neoclassical framework. This study is based on exploratory approach and tries to combine and unify the findings of poverty policy making in the behavioral economics to build a comprehensive explanation of the policies, theories and policy recommendations of the behavioral paradigm in contrast with the neoclassical one. It will help us demonstrate the effect of different insights pertaining to these paradigms on selection of policy approach to tackle poverty. In this research descriptive- analytical method has been utilized, based on secondary systematic analysis on previous studies.
Our findings reveal that the different approaches of neoclassic and behavioral approach leads to different functions for them in economic studies. The Axiomatic and Normative approach of Neoclassical economics versus descriptive and explanative nature of the behavioral approach makes the neoclassical approach as ideal type and criterion for the theoretic maturity. However in the explanation of poverty based on the real life facts of the poor, decision making procedure and the preference structure, behavioral approach is considered as a complement to the neoclassical economics and is mostly preferred.
On the other hand, findings of Behavioral Economics reveal the Social Nature and dependence of the decisions to a Reference Point. So, the Possibility for the use of Nudges and more synergy from peers instead of an Impartial Observer (in Neoclassical Economics) results in more efficient outcomes in practice. Therefore, Behavioral Economics emerges more efficient in application in contrast with the Neoclassical one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Poverty
 • Behavioral economics
 • Neoclassical economics
 • Paradigm
 • Policy Making
 • Reference point
 • Collective nature
 • Preference structure
امیری، میثم (1392)، اقتصاد رفتاری و بینش سیاست‌گذاری عمومی، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، اسفند 1392.
بلاگ،‌مارک (1387)، روش‌شناسی علم اقتصاد ترجمه غلامرضا آزاد‌ارمکی،‌تهران،‌نشر نی.
تیسن، ویل ای اچ، واکر، وارن ای، (1394{2013})، تحلیل خط‌مشی ‌عمومی: پیشرفت­های جدید، ترجمه حسن دانایی فرد، هانیه احمدی، انتشارات صفار.
دولا کامپانی، کریستیان (1382)، تاریخ فلسفه در قرن بیستم ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات آگاه.
کوهن، تامس، (1393)، ساختار انقلاب‌های علمی ترجمه سعید زیبا کلام، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
محمدزاده، پرویز، بهشتی، محمدباقر، اکبری، اکرم (1396)، «علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف‌کننده»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره ۵۲، شماره ۱، بهار ۹۶، صص ۳۴-۱.
Abhijit Banerjee, Esther Duflo (2012), Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, PublicAffairs.
Acocella N., (2005), Me Foundations of Economic Policy: Values and Techniques, Cambridge University Press, Cambridge.
Adrian Solek “Behavioral economics approaches to public policy”, Journal of International Studies, Vol. 7, No 2, 2014, pp. 33-45. DOI: 10.14254/2071-8330.2014/7-2/3.
Ali Dini & Victor Lippit (2009), "Poverty, from orthodox to heterodox," Working Papers 200910, University of California at Riverside, Department of Economics, revised Aug 2009.
Angner, Erik, 'To Navigate Safely in the Vast Sea of Empirical Facts': Ontology and Methodology in Behavioral Economics (August 24, 2014). Forthcoming in Synthese, GMU Working Paper in Economics No. 14-35, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2489061
Angner, Erik and Loewenstein, George F., Behavioral Economics (January 14, 2007). HANDBOOK OF THE PHILOSOPHY OF SCIENCE: PHILOSOPHY OF ECONOMIC, pp. 641-690, Uskali Mäki ed., Amsterdam: Elsevier, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=957148
Douglas Bernheim, Debraj Ray, Şevin Yeltekin (2012), POVERTY AND SELF-CONTROL, ٍEconometrica, Volume83, Issue5, September 2015, Pages 1877-1911.
Bénassy- Quéré, Agnès, Coeuré, Benoît, Jacquet, Pisani- Ferry,(2019), Economic Policy: Theory and Practice, Oxford University Press
Birkland, Thomas A.,(2011), An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Routledge
Caterina Ruggeri Laderchi, Ruhi Saith and Frances Stewart (2003), "Does it matter that we don't agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches," QEH Working Papers qehwps107, Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Calhoun, C. (Ed.). (2002). Dictionary of the social sciences. Oxford, UK: Oxford University Press.
Chaudry, Ajay, Wimer, Christopher, Macartney, Suzanne, Frohlich, Lauren, Campbell, Colin, Swenson, Kendall, Oellerich, Don , Hauan, Susan (2016),"Poverty in the United States: 50-Year Trends and Safety Net Impacts",United States Department of Health and Human Services. Office of Human Services Policy..
 Dye,Thomas R,(2017), Understanding Public Policy (15th Edition), Pearson.
E Philip Davis and Miguel Sanchez-Martinez (2015),Economic theories of poverty: An overview of the main economic theories relating to the causes of and responses to poverty in the UK, Josef Rowntree Foundation (JRF).
Frank Schilbach, Heather Schofield, and Sendhil Mullainathan (2016),The Psychological Lives of the Poor, American Economic Review: Papers & Proceedings 2016, 106(5): 435–440.
Hirsch, Donald (2013): An estimate of the cost of child poverty in 2013. Loughborough University. Report. https://hdl.handle.net/2134/16983.
Hogan, John, Howlet, Michael (2015), Reflections on Our Understanding of Policy Paradigms and Policy Change, in book: Policy Paradigms in Theory and Practice (pp.3-18)
Holzer, Harry & Schanzenbach, Diane & Duncan, Greg & Ludwig, Jens. (2008). The economic costs of childhood poverty in the United States. Journal of Children and Poverty. 23. 1-4.
JAMIE HOLMES (2011),  Why Can’t More Poor People Escape Poverty? A radical new explanation from psychologists,,Columbia University, School of International and Public Affairs
Jensen, Eric (2009), Teaching with poverty in mind : what being poor does to kids’ brains and what schools can do about it, ASCD publications, United States of America.
Jiaying Zhao and Brandon M. Tomm(2018)," Psychological Responses to Scarcity", Oxford Research Encyclopedia of Psychology.
Jr. E. Araral,. Fritzen, S, Howlett, M,Ramesh, . M,eds,(2013), Routledge Handbook of Public Policy, Routledge
Kuhn, Thomas S.(1996), The Structure of Scientific Revolutions. 3rd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Laderchi, C. R., Saith, R., Stewart, F. (2003), "Does it matter that we do not agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches", Oxford Development Studies, Volume 31, Issue 3.
Ly, Kim, Mažar, Nina, Zhao , Min and Soman, Dilip (2013), A Practitioner’s Guide To Nudging, Rotman School of Management, University of Toronto.
Matúš Adamkovicˇ, Marcel Martoncik (2017)," A Review of Consequences of Poverty on Economic Decision-Making: A Hypothesized Model of a Cognitive Mechanism",Institute of Psychology, Faculty of Arts, University of Prešov, Prešov, Slovakia
Miguel Sanchez-Martinez & Philip Davis, (2014). "A review of the economic theories of poverty," National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Discussion Papers 435, National Institute of Economic and Social Research.
North, Douglass C. and Alt, John (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, University of Illinois.
Oliver, Adam (2015) Nudging, shoving and budging: behavioural economic-informed policy. Public Administration, 93 (3). pp. 700-714. ISSN 0033-3298
Piirainen, Kalle A.,(2014), Monitoring and Evaluating Investments,in: Kimmo Halme, Ilari Lindy, Kalle A. Piirainen, Vesa Salminen, Justine White, (eds), Finland as a Knowledge Economy 2:Lessons on Policies and Governance, World Bank
Richard H. Thaler and H. M. Shefrin (2012), "An Economic Theory of Self-Control," Journal of Political Economy 89, no. 2 (Apr., 1981): 392-406.
Schettkat, Ronald (2018) : Revision or Revolution? A Note on Behavioral vs. Neoclassical Economics, Schumpeter Discussion Papers, No. 2018-005, University of Wuppertal, Schumpeter School of Business and Economics, Wuppertal, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:468-20180606-104034-4
Sunstein, Cass (2017), Human Agency and Behavioral Economics; Nudging Fast and Slow, Palgrave Macmillan, Palgrave Advances in Behavioral Economics.
Ulimwengu, J. (2008), "Persistent poverty and Welfare Programs in the United States", IFPRI Discussion Paper 00818.
United Nations (2013), “Human Development Report 2013”, New York, United Nations.
What You Need to Know about Willpower: The Psychological Science of Self-Control was written by Kirsten Weir, American Psychological Association 2012
World Development Report( 2015): Mind, Society, and Behavio.. Washington, DC: World Bank Group.
World Bank; International Monetary Fund. 2016. Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change. Washington, DC