الگوی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز: توسعه پایدار شرکت های دانش بنیان نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه ارائه مدل کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز در شرکت­ های دانش ­بنیان نفت و گاز ایران بمنظور دستیابی به موفقیت این شرکت­ ها در راستای توسعه اقتصادی پایدار بوده است. لذا از رویکرد آمیخته اکتشافی شامل تحلیل محتوا در بخش کیفی و پیمایشی در بخش کمی استفاده شد. بخش کیفی با انتخاب 87 مقاله از بین 336 مقاله در پایگاه­ های داده آی ­اس ­ای و اسکوپوس و بخش کمی در مرحله دلفی با توزیع هدفمند 15 پرسشنامه بین آگاهان کلیدی و در مرحله تحلیل مسیر با توزیع تصادفی ساده 230 پرسشنامه بین مدیران شرکت­ های دانش بنیان انجام شد. روایی و پایایی بخش کیفی از طریق معیارهای ورود به بررسی، بازبینی توسط کدگذار متخصص، توافق چند کد­گذار و بخش کمی توسط خبرگان و آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده­ های بخش کیفی با کدگذاری باز و محوری و بخش کمی با دلفی فازی و تحلیل مسیر انجام گردید. نتایج نشان داد نوآوری باز در کشف و توسعه فناوری­ های جدید، خلق نوآوری ­های محصولی یا فرآیندی و درنهایت ارزش ­آفرینی و کسب مزیت رقابتی موثر بوده و ضمن تسهیل فرآیند کارآفرینی فناورانه سبب سودآوری و افزایش سهم بازار شرکت­ ها می ­گردد . همچنین عوامل سازمانی و محیطی به ­واسطه نوآوری باز بر کارآفرینی فناورانه و موفقیت شرکت­ ها بیشترین تاثیر را دارند. لذا این پژوهش می­تواند در برطرف نمودن چالش­ های این شرکت­ ها جهت دستیابی به موفقیت و به سیاست گذاران این حوزه در کارآفرینی فناورانه و توسعه پایدار کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Entrepreneurship Model with Open Innovation Approach: Sustainable Development of Oil and Gas Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Saber Kohne Goorabi 1
  • Seyed Hossein Iranmanesh 2
  • Parivash Jafari 3
1 Ph.D. student in Department of Entrepreneurship Management, College of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 2. Associate Prof. in Business Engineering Group, Industrial Engineering Department, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Prof. in Department of Educational Administration, College of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Purpose of this study is to develope a technologically entrepreneurial model with Open Innovation Approach for Iranian knowledge-based companies operating in oil and gas industries. It helps them achieve their goals in line with the sustainable economic development considerations. Therefore, a mixed exploratory approach is adapted which incorporates both content and survey analysis to captures the qualitative   and quantitative aspects. In Qualitative section of this study 87 articles out of 336 articles from ISI and Scopus databases were selected while in quantitative section Delphi method was used in which 15 questionnaires designed and distributed in relevance to key respondents. In Path Analysis Stage a sample of 230 questionnaires were randomly distributed among company managers. Validity and reliability of qualitative part were confirmed by inclusion criteria, review by expert coder, multi-coder agreement, and that of quantitative part were confirmed by experts and Cronbach's alpha. Qualitative data and quantitative data were analyzed respectively by open and axial coding, and fuzzy Delphi and path analysis. The results indicate that open innovation is effective in discovering new technologies, creating product or process innovations and thus creating value and gaining a competitive advantage. It facilitates the technological entrepreneurship and increases the profitability and market share. Also, organizational and environmental factors have the greatest impact on technological entrepreneurship and corporate success through open innovation. This research help companies succeeds in their goals and policy makers to achieve sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Entrepreneurship
  • Open Innovation
  • Knowledge-based Company
  • Fuzzy Delphi
  • Path Analysis
بندریان، رضا. (1397). لزوم بین‌المللی شدن صنعت نفت ایران و جایگاه فناوری در تحقق آن. ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 154:154-22.
جهانگرد، اسفندیار؛ فریدزاد، علی؛ کاکائی، جمال و احمدی، اکبر. (1398). تجزیه‌وتحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران. پژوهش‌های برنامه و توسعه، 1(4): 66-37.
حسینی، سیدحسین؛ آقایی، سید امیر و اسحاقپور، شهداد. (1394). آسیب‌شناسی عدم توسعه ساخت داخل در پروژه‌های نفت و گاز کشور در راستا تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 14708.
حقیقت، عطیه. (1396). ارائه مدل اولویت­بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل. رشد فناوری، 13(51): 18-15.
دانشجووش، خاطره؛ جعفری، پریوش و خمسه، عباس. (1399). چرخه تجاری­سازی ایده­های کارآفرینانه در شرکت­های مبتنی بر فناوری پیشرفته. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(3): 68-41.
داوودی، نازی؛ اکبری، مرتضی و پاداش، حمید. (1395). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات. توسعه کارآفرینی، 9(1): 239-256.
رمضانپور، قاسم؛ رمضانپور، سمیه و غفاری، علی. (1394). عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش­بنیان مستقر در پارک­های علم و فناوری در ایران. توسعه کارآفرینی، 8(4): 766-749.
صابر کهنه­گورابی، محمدحسین؛ ایرانمنش، سیدحسین و جعفری، پریوش. (1399). اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز در شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر کارآفرینی فناورانه نفت و گاز. پژوهش­های سیاست‌گذاری و برنامه­ریزی انرژی، 6(21): 123-81.
فرتوکزاده، حمیدرضا؛ وزیری، جواد و آذرآیین، محمدرضا. (1391). الگوی توسعه صنعت و فناوری در ایران؛ هسته‌های کوچک - شبکه‌های بزرگ، درس‌هایی از صنایع دفاعی و الگوسازی برای صنعت نفت. بهبود مدیریت، 6(3): 97-60.
کریمی، مجتبی. (1395). تصویری از وضعیت کنونی پژوهش و فناوری در صنعت نفت ایران. ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 138: 19-14.
نوبخت، محمدباقر. (1388). نفت، بخش پیشرو در توسعه نامتوازن ایران. راهبرد، 18(52)، 54-35.
نوبخت، محمدباقر؛ غلامی­ نتاج ­امیری، سعید و میراحسنی، زهرا. (1390). کارکردهای الگوی توسعه. راهبرد، 20(61)، 231-213.
Ajagbe, M., Isiavwe, D., Ogbari, M., & Sholanke, A. (2015). Financing Early Staged Technology Based Firms in Malaysia. Research Journal of Finance and Accounting, 6(4): 210-221.
Badzinska, E. (2016). The Concept of Technological Entrepreneurship: The Example of Business Implementation. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3): 57-72.
Bailetti, T. (2012). Technology entrepreneurship: overview, definition, and distinctive aspects. Technology Innovation Management Review, 2(2): 5-12.
Chesbrough, H. (2003). Open innovation: Boston Harvard Business School Press.
Colovic, A., & Lamotte, O. (2015). Technological Environment and Technology Entrepreneurship: A Cross‐Country Analysis. Creativity and Innovation Management, 24(4): 617-628.
Daneshjoovash, S. K., Jafari, P., & Khamseh, A. (2021). Effective commercialization of high-technology entrepreneurial ideas: a meta-synthetic exploration of the literature. Journal of Small Business & Entrepreneurship, Published online 11 July.
Elia, G., Margherita, A., & Petti, C. (2016). An Operational Model to Develop Technology Entrepreneurship “EGO-System”. International Journal of Innovation and Technology Management, 13(05): 1-23.
Felin, T., & Zenger, T. (2014). Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice. Research Policy, 43(5): 914-925.
Greco, M., Locatelli, G., & Lisi, S. (2017). Open innovation in the power & energy sector: Bringing together government policies, companies’ interests, and academic essence. Energy Policy, 104: 316-324.
Hochleitner, F., Arbussà, A., & Coenders, G. (2017). Inbound open innovation in SMEs: indicators, non-financial outcomes and entry-timing. Technology Analysis and Strategic Management, 29(2): 204-218.
Jugend, D., Jabbour, C. J. C., Scaliza, J. A. A., Rocha, R. S., Junior, J. A. G., Latan, H., & Salgado, M. H. (2018). Relationships among open innovation, innovative performance, government support and firm size: Comparing Brazilian firms embracing different levels of radicalism in innovation. Technovation, 74: 54-65.
Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd edition). California: Sage Publications.
MartíndeCastro, G. (2015). Knowledge management and innovation in knowledge-based and high-tech industrial markets: The role of openness and absorptive capacity. Industrial Marketing Management, 47: 143-146.
Nacu, C., & Avasilcăi, S. (2014). Environmental factors influencing technological entrepreneurship: research framework and results. Procedia-social behavioral sciences, 109: 1309-1315.
Nambisan, S., Siegel, D., & Kenney, M. (2018). On Open Innovation, Platforms, and Entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal: 1-31.
Natalicchio, A., MesseniPetruzzelli, A., Cardinali, S., & Savino, T. (2018). Open innovation and the human resource dimension: An investigation into the Italian manufacturing sector. Management Decision, 56(6): 1271-1284.
Naqshbandi, M., & Tabche, I. (2018). The interplay of leadership, absorptive capacity, and organizational learning culture in open innovation: Testing a moderated mediation model. Technological Forecasting and Social Change, 133: 156-167.
Parente, S., Perfili, M., Morales-Alonso, G., & Grimaldi, M. (2019). Culture and Environment as Antecedents of Technological Entrepreneurship Engineering Digital Transformation (pp. 67-74): Springer.
Pathak, S., XavierOliveira, E., & Laplume, A. (2013). Influence of intellectual property, foreign investment, and technological adoption on technology entrepreneurship. Journal of Business Research, 66(10): 2090-2101.
Petti, C., & Zhang, S. (2011). Factors influencing technological entrepreneurship capabilities: Towards an integrated research framework for Chinese enterprises. Journal of Technology Management in China, 6(1): 7-25.
Podmetina, D., Soderquist, K., Petraite, M., & Teplov, R. (2018). Developing a competency model for open innovation: From the individual to the organisational level. Management Decision, 56(6): 1306-1335.
Prodan, I. (2007). A model of technological entrepreneurship. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
Radnejad, A., & Vredenburg, H. (2015). Collaborative competitors in a fast–changing technology environment: open innovation in environmental technology development in the oil and gas industry. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 19(1-2): 77-98.
Roja, A., & Năstase, M. (2014, 2014). Technology Entrepreneurship and Entrepreneurial Strategies. Paper presented at the Proceedings of the 8th International Management Conference, Bucharest, Romania.
Sadeghi, A. (2018). Success factors of high-tech SMEs in Iran: A fuzzy MCDM approach. The Journal of High Technology Management Research: 1-17.
Sivam, A., Dieguez, T., Ferreira, L. P., & Silva, F. (2019). Key settings for successful Open Innovation Arena. Journal of Computational Design and Engineering, 6(4): 507-515.
Staniec, I. (2018). Technological Entrepreneurship: How does Environmental Turbulence Impact upon Collaboration Risk? Sustainability, 10(8): 2762.
SubtildeOliveira, L., Echeveste, M., & Cortimiglia, M. (2018). Critical success factors for open innovation implementation. Journal of Organizational Change Management, 31(6): 1283-1294.
Tobiassen, A., & Pettersen, I. (2018). Exploring open innovation collaboration between SMEs and larger customers: The case of high-technology firms. Baltic Journal of Management, 13(1): 65-83.
Turoff, M., & Linstone, H. A. (2002). The Delphi method-techniques and applications.
Urbano, D., Guerrero, M., Ferreira, J., & Fernandes, C. (2019). New technology entrepreneurship initiatives: Which strategic orientations and environmental conditions matter in the new socio-economic landscape? The Journal of Technology Transfer, 44(5): 1577-1602.
Usman, M., Roijakkers, N., Vanhaverbeke, W., & Frattini, F. (2018). A systematic review of the literature on open innovation in SMEs Researching Open Innovation in SMEs.
Xie, K., Song, Y., Zhang, W., Hao, J., Liu, Z., & Chen, Y. (2018). Technological entrepreneurship in science parks: A case study of Wuhan Donghu High-Tech Zone. Technological Forecasting and Social Change: 1-13.
Zapata-Huamaní, G., Fernández-López, S., Rodríguez-Gulías, M., & Rodeiro-Pazos, D. (2019). Technology Entrepreneurship and Gender in Emerging Countries Sustainable Entrepreneurship (pp. 47-62): Springer.
Zhang, L., Cui, Y., & Zheng, M.-B. (2016). Two-way open innovation and firm growth: the moderating effect of external environment. Asian Journal of Technology Innovation, 24(1): 123-141.