بررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

به دلیل محدودیت منابع در دسترس و نقش و اهمیت قابل‌توجه انرژی در رشد و توسعه‌ اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به بررسی اثر عمق مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم‌یافته سری زمانی در بازه‌ زمانی 1357-1399 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که عمق مالی از کانال رشد اقتصادی، مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. متغیرهای عمق مالی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. همچنین قیمت حامل‌های انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی و قیمت انرژی به ترتیب منجر به تغییر 1.42 و 0.10درصدی در مصرف انرژی می‌شود. همچنین، اثرگذاری غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی، به میزان 0.0568 درصد است. نتایج این مطالعه به سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی مؤثر تقاضای انرژی در کنار توسعه‌ مالی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Financial Development on Energy Consumption

نویسندگان [English]

  • Elham Vafaei 1
  • Mahdi Pendar 2
  • Sara Masumzadeh 3
1 Assistant Professor, Development and Foresight Research Center, Planning and Budget Organization, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Ph. D Student in Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In the light of the fact that our available resources are limited and in particular the energy has a significant and important role in economic growth and development, it is thus important to determine key factors impacting on energy demand.
In this paper investigation is made on how the financial depth impacts on energy consumption through the economic growth channel, using the Generalized Method of Moments technique covering the period 1978-2020. The results show that financial depth does affect energy consumption through the channel of economic growth. The Findings also indicate that financial depth and gross domestic product had positive impact on energy consumption while the energy price had the negative impact on energy consumption. According to our research findings, one percent increase in GDP and energy prices brings about 1.42 and 0.10 percent change in energy consumption, respectively. Also, the indirect impact of financial development on energy consumption through economic growth channel is 0.0568%. Also, the results of this study help Policymakers adopt an effective planning for energy demand and promote private sector development in order to achieve economic growth envisaged in the plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • Financial Development
  • Economic Growth
  • Iran
بهبودی، داوود، خلیل پور، افشین و متفکر آزاد، محمدعلی (1385). بررسی رابطه‌ی تقاضای نهایی و واسطه ای انرژی با رشد اقتصادی در ایران در دوره ی 1346 - 1383. فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی، 22: 13- 36.
خورسندی، مرتضی، محمدی، تیمور، خزایی، محمد مهدی و بهروز، عارف (1394). بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (منتخبی از کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی). فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه، 9(33)، 15-34.
دادگر، یداله و نظری، روح الله (1388). ارزیابی شاخص‌های توسعه مالی در ایران. کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران (با رویکرد نوآوری‌های مالی): مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
صادقی، سید کمال؛ رنج پور، رضا و مختارزاده، نصرت (1393). مدل‌سازی رابطه بین مصرف برق و توسعه مالی در اقتصاد ایران. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط‌زیست و انرژی)، 3(10):131- 149.
فتحی‌زاده، حسین، نونژاد، مسعود، حقیقت، علی و امینی فرد، علی (1399). رابطه رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی: یک مقایسه از اقتصادهای ایران و ترکیه. اقتصاد کاربردی، 10 (32 و 33)، 19-42.
قزوینیان، محمد حسن؛ بهبودی، داوود و اصغرپور، حسین (1388). شکاف‌های ساختاری، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1365- 1386. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 9(4): 53- 84.
هراتی، جواد،  زمانیان، غلامرضا،  تقی زاده، حجت (1396). رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرژی: مقایسه بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفته. پژوهش‌های اقتصادی ایران. 22(73)، 197-236.
Abosedra. S., Shahbaz, M & Sbia, R (2015). The Links between Energy Consumption, Financial Development, and Economic Growth in Lebanon: Evidence from Cointegration with Unknown Structural Breaks. Journal of Energy, 6(2): 1- 16.
Arellano, M (1993). On Testing of Correlation Effects with Panel Data. Journal of Economics, 59: 87-97.
Arellano, M. & Bond, S. (1991), Some Tests of Specifications for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Emplotment Equations. Rev Econ Stud, 58:  277-297.
Beck, T. & Levine, R. (2004). Stock Markets, Bank and Growth, Panel Evidence. Journal of bank finance, 28: 423-432.
Berndt, E. R. & Wood, D. O. (1979). Technology Prices and the Derived Demand of Energy. Reviews of Economics and Statistics, 57:  259-268.
Branson, W. H. (1999). The Theory of Macro Economic Policies, Abbas Shakeri. Tehran, Fourth Edition, Published Ney.
Islam, F., Shahbaz, M., Ahmed, A. U & Alam, M. M (2013). Financial Development and Energy Consumption Nexus in Malaysia: A Multivariate Time Series Analysis. Econ Model, 30: 435-441.
Jamil, F. & Ahmad, E. (2010). The Relationship between Electricity Consumption, Electricity Prices and GDP in Pakistan. Energy Policy, 38:  6016-6025.
Jones, D. W. (1991), How Urbanization Affect Energy Use in Developing Countries. Energy Policy, 19 (7): 621-630.
Kahsai, S. M., Mondo, C., Schaeffer, P. V. & Gebremedhin, T. G. (2012). Income Level and the Energy Consumption- GDP Nexus Evidence from Sub-Saharan Africa. Energy Economics, 34:  739-746.
Kakar, Z. K., Khilji, B. A & Khan, M. J (2011). Financial Development and Energy Consumption: Empirical Evidence from Pakistan. International Journal of Trade Economic Finance, 2:  469-471.
King, R. G. & Leviene, R. (1993), Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. Q J Econ, 108 (3): 717-737.
Komal, R. & Abbas, F. (2015), Linking Financial Development, Economic Growth and Energy Consumption in Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44: 211-220.
Masih, M. M. & Masih, R. (1996). Energy Consumption, Real Income and Temporal Causality: Result from a Multi-Country Study based on Cointegration and Error-Correction Modeling Techniques. Energy Economics, 18:  165-183.
Mehrara, M. & Musai, M. (2012). Energy Consumption, Financial Development and Economic Growth: An ARDL Approach for the Case of Iran. Int J Bus BehavSci, 2 (6): 92-99.
Mukhtarov, S., Humbatova, S., Seyfullayev, I. & Kalbiyev, Y. (2020). The Effect of Financial Development on Energy Consumption in the Case of Kazakhstan. Journal of Applied Economics, 29(1), 75-88.
Odhiambo, N. M (2010), Energy Consumption, Prices and Economic Growth in Three SSA Countries: A Comparative Study. Energy Policy, 38:  2463-2469.
Ozdeser, H., Somoye,  O. A. & Seraj , M. (2021). The Impact of Financial Development on Energy Consumption in Nigeria. OPEC Energy Review, 45(2), 240-256.
Parikh, J. & Shukla, V. (1995). Urbanization, Energy Used and Greenhouse Effects in Economic Development: Results from a Cross-National Study of Developing Countries. Global Environment Change, 5:  87-103.
Poumanyvong, P., Kaneko, S. & Dhakal, S. (2012). Impacts of Urbanization on National Transport and Road Energy Use: Evidence from Low, Middle and High Income Countries. Energy Policy, 46: 268-277.
Rufael, W. Y. (2009). Re-Examining the Financial Development and Economic Growth Nexus in Kenya. Journal of Economic Models, 26: 1140-1146.
Sadrosky, P. (2011), Financial Development and Energy Consumption in Central and Eastern European Frontier Economics. Energy Policy, 39: 999-1006.
Sakrosky, P. (2011). Financial Development and Energy Consumption in Central and Eastern European Economies. Energy Policy, 39:  999-1006.
Shahbaz, M & Lean, H. H (2012). Does Financial Development Increase Energy Consumption? The Role of Industrialization and Urbanization in Tunisia. Energy Policy, 40: 437-479.
Solarin, S. A & Shahbaz, M (2013). Trivariate Causality between Economic Growth, Urbanization and Electricity Consumption in Angola: Cointegration and Causality Analysis. Energy Policy, 60:  876-884.
Stern, D. I. (1993). Energy and Growth in the USA: A Multivariate Approach. Energy Economics, 15: 37-50.
Tang, C. F. & Tan, E. C. (2013). Exploring the Nexus of Electricity Consumption, Economic Growth, Energy Prices and Technology Innovation in Malaysia. Approach Energy, 104: 297-305.
Yang, H. Y. (2000). A Note on a Casual Relationship between Energy Consumption and GDP in Taiwan. Energy Economics, 22:  309-317.
Zhang, C. & Lin, Y. (2012). Panel Estimation for Urbanization, Energy Consumption and CO2 Emissions: A Regional Analysis in China. Energy Policy, 49: 488-498.