مطالعۀ تطبیقی ایران و اقتصادهای نوظهور در خط‌سیرها و شاخص‌های بنیادینِ توسعه: دورۀ زمانی 2020ـ1980

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه‌‏شناسی توسعۀ دانشگاه تهران، پژوهشگر مطالعات توسعه در مرکز پژوهش‌‏های توسعه و آینده‌‍‏نگری، سازمان برنامه و بودجۀ کشور.

چکیده

پیداییِ اقتصادهای نوظهور، یکی از مشخصه‌های بنیادینِ امرِ توسعه در روزگار جدید است؛ به‌طوری‏‌که بازخیزی چین، هند و برزیل و غیره، دورنمای ژئوپولتیک جهانی را دگرگون می‌کند. نگاه به گروه‌بندی‌ها و ویژگی‌های اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد، این کشورها در یک تعریف اشتراک دارند و آن اینکه، همگام با رشد اقتصادی و تقلا برای همپایی در تکنولوژی، به‌شدت درگیر تجارت و بازارهای جهانی می‌شوند. پیداست که گذار ایران به جایگاه یک اقتصاد نوظهور، حدود و ثغوری دارد که جُستار کنونی، درصدد بیان تطبیقیِ آن است. پژوهش کنونی بر این مسئلۀ بنیادی قرار گرفته که تکوینِ اقتصادهای نوظهور بر بسترِ رویداد «آخرین موج جهانی شدن» در دهۀ 1980 و بسط سرمایه در «جنوب جهانی» قرار دارد. برای اثبات این مسئله، چهار کشور چین، هند، برزیل، و ترکیه انتخاب و به سیاق روش‌های تطبیقی کیفی، با ایران مقایسه شدند. دورۀ زمانیِ این مطالعه سال‌های 1980 تا 2020 انتخاب شدکه هم‌زمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، در بُعد داخلی، و رخداد آخرین موج جهانی شدن در اواخر دهۀ 1970 و دهۀ1980، در بُعد خارجی، است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، به‌دلایلی که اعم آن فقدان اصلاحات نهادی جامع در ایران و شرایط انقباضی ژئوپولیتیک و اقتصادی، به‌خصوص در دو دهۀ اخیر، ذیلِ تنش‌ هسته‌ای است، ایران از خط سیر تاریخیِ جدیدِ اقتصادهای نوظهور جا مانده که نمود بارز آن را در حرکت نوسانی، بطئی، و نزولی شاخص‌های بنیادین توسعه در ایران، در مقایسه با کشورهای مدلِ این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Iran and Emerging Economies in Trajectories and Fundamental Indexes of Development: 1980-2020

نویسنده [English]

  • Seyed Rahim Teimouri
PHD in Sociology of Development, Faculty of Social Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the fundamental characteristics of development in the new era is the rise of emerging economies; So that the revival of China, India and Brazil, etc., will change the global geopolitical perspective. A look at the groupings and characteristics of emerging economies shows that these countries share one definition and that is that, along with economic growth and the struggle to keep pace in technology, they are heavily involved in trade and global markets. It is clear that Iran's transition to the status of an emerging economy, or rather, the country's current lack of success in upgrading to the rank of emerging economies, has its limits and differences, which the current study is trying to express comparatively. The current research is based on the fundamental proposition that the formation of emerging economies is based on the "last wave of globalization" in the 1980s and the expansion of capital in the "Global South". To demonstrate this proposition, four countries (China, India, Brazil, and Turkey) have been selected and compared with Iran in the context of qualitative comparative methods. The period of this study was chosen as 1980-2020, which coincides with the occurrence of the Islamic Revolution in Iran (as for the domestic dimension), and the occurrence of the last wave of globalization in the late 1970s and 1980s (as for the external dimension). The findings of the research show that due to the lack of comprehensive institutional reforms in Iran and the geopolitical and economic contractive conditions, especially in the last two decades, under nuclear tension sanctions, Iran is left behind from the new historical trajectory of emerging economies. Its obvious manifestation is the fluctuating, slow, and downward movement of the fundamental indicators of development in Iran compared to the model countries of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emerging Economies
  • Globalization
  • Global South
  • Institutional Reforms
  • Developmental Indexes
اریگی، جووانی (1400)، آدام اسمیت در پکن: تبارهای قرن بیست‌ویکم، ترجمۀ سید رحیم تیموری، نشر اختران.
اوانز، پیتر (1380)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمۀ عباس زندباف و عباس مخبر، چاپ دوّم، تهران، طرح نو.
باقریان، باقر و امیرهادی اسمعیل‌وندی (1393)، «بررسی اقتصادهای نوظهور با تأکید بر گروه بریکس»، نخستین کنفرانس آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه.
پسران، هاشم و هادی صالحی‌اصفهانی (1392)، «اقتصاد ایران در قرن بیستم؛ چشم‌انداز جهانی»، اقتصاد آنلاین.
پیکتی، توماس (1396)، سرمایه در قرن بیست‌ویکم، ترجمۀ ناصر زرافشان، مؤسسۀ انتشارات نگاه.
تیموری، سید رحیم (1395)، فراسوی دولت‌های توسعه‌گرا ، انتشرات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
تیموری، سید رحیم (1400)، «بن‌بستِ دولت توسعه‌گرا در ایران سدۀ چهاردهم»، درس‌های یک قرن، نقد اقتصاد سیاسی.
چانگ، هاـ‏چون (1388)، «سرنگون کردن نردبان توسعه: استراتژی توسعه از منظر تاریخی»، در: دولت توسعه‌گرا، آرش اسلامی و میثم قاسم‌نژاد، انتشارات مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
چانگ، هاـ‏چون (1395)، بیست و سه گفتار دربارۀ سرمایه‌داری، ترجمۀ ناصر زرافشان، انتشارات مهرویستا، 109-105.
سلیمان‌پور، هادی و عبادالله مولایی(1392)،« قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل»، فصلنامۀ روابط خارجی، سال پنجم، شمارۀ اول:34-7.
طالبان، محمدرضا (1388)، روش شناسی مطالعات انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران، مؤسسۀ چاپ و نشر عروج.
علیزاده، الهام (1392)،« اقتصادهای بازار نوظهور(EME)»، روزنامۀ دنیای اقتصاد، بیست‌وسوم شهریور.
کوملوسی، آندره‌ا (1398)، «چین در قرن بیست‌ویکم: چشم‌اندازها، محدودیت‌ها، پیامدها»، ترجمۀ سید رحیم تیموری، فصلنامۀ نقد اقتصاد سیاسی، شمارۀ سیزدهم: 379-341.
لفت ویچ، آدریان (1385)، دولتهایتوسعهگرا، ترجمۀ جواد افشارکهن، چاپ اول، مرندیز، نی نگار.
لفی، جعفر و فاضل فیضی (1398)، «جایگاه گروه بریکس در روابط شمال و جنوب»، فصلنامۀ پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، سال دهم، شمارۀ سی‌وهشتم.
ویلیس، کتی (1393)، نظریه‌ها و تجربه‌های توسعه، مترجمان: حسین ایمانی جاجرمی و پیمان پورجب، نشر پژواک.
Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. A. (2000). The Colonial Origins of Comparative Development. Cambridge, MA: National Nureau of Economic Research.
Anand and et.al (2006),”Strategic responses to economic liberalization in emerging economies:Lessons from experience”, Journal of Business Research, 365 – 371
Baldwin, Richard. (2016). The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
Daniel, C. Betty and John Bailey Jones(2007), “Financial liberalization and banking crises in emerging economies”, Journal of International Economics ,pp. 202–221
Evans, P. (2010). “Constructing the 21st Century Developmental State”. In: Edigheji, O. (ed.) Constructing a democratic developmental state in South Africa: Potentials and challenges. Cape Town: Human Sciences Research Council.
Evans, P. (2010). “Constructing the 21st Century Developmental State”. In: Edigheji, O. (ed.)Constructing a democratic developmental state in South Africa: Potentials and challenges. Cape Town: Human Sciences Research Council.
Franco, Eliane, Sangeeta Ray and Pradeep Kanta Ray,(2011)” Patterns of Innovation Practices of Multinational-affiliates in Emerging Economies: Evidences from Brazil and India”, World Development Vol. 39, No. 7, pp. 1249–1260
Haggard, S., Kang, D. & Moon, C.-I. (1997).”Japanese Colonialism and Korean Development: A Critique”. World Development, 25(6), 867-881.
Hawksworth John and Gordon Cookson,(2008) ‘The World in 2050 – Beyond the BRICs: A Broader Look at Emerging Market Growth Prospects’, Pricewaterhouse Coopers, March, p. 3
Hayashi, S. (2010). “The developmental state in the era of globalization: beyond the Northeast Asian model of political economy”. The Pacific Review, 23(1), 45-69.
Jacques, Martin (2012), When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order, PENGUIN BOOKS
Johnson, C. (1982), MITI and the Japanease Miracle (Stanford, CA, Stanford University Press).
Kohli, Atul(2004), State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the global periphery, Cambridge University Press
Leftwich, A. (2010), “Beyond Institutions: Rethinking the Role of Leaders, Elites and Coalitions in the Industrial Formation of Developmental States and Strategies”.
List, Friedrich (1841), The National System of Political Economy, translated by Sampson S. Lloyd M.P., 1885 edition, Fourth Book, "The Politics", Chapter 33
Milanovic, Branko. (2019), Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World, Harvard University of Press: P-P, 265-253
Naik,Gautam (2010), ‘China is poised to top Japan in R&D’, Wall Street Journal, 16 December.
Nandi, Sutirtho(2011), Comparative Analysis of Foreign Direct Investment Trends in Emerging Economies, Symbiosis Institute of International Business (SIIB, Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi,Pune, India,2011
Pempel , T.J. (1999) , “the developmental regime in a changing world environment” in M. woo – cuming s (ed) the Development state citaca , N y . conell university press .
Przeworski, Adam and Henry, Teune (1970), “The Logic of Comparative Social Inquiry”, London: Wiley-Interscience
Przeworski, Adam and Henry, Teune (1970), “The Logic of Comparative Social Inquiry”, London: Wiley-Interscience
Routley, Laura(2012), “Developmental states: a review of the literature”, ESID Working Paper, No. 03
Sender, Henny (2008), “China Turns Risk Averse, Even as Capital Outflows Rise”, Financial Times, 17 January 2008.
Tilly,C.( 1975a), The Formation of National State in Western Europe, Princeton University Press
Ulrich, Jing (2007) ‘China Holds the Key to Food Prices’, Financial Times, 7 November.
Vu, T. (2007). “State Formation and the Origins of Developmental States in South Korea and Indonesia”. Studies in Comparative International Development, 41(4), 27-56.
Wade, R. (2003).“What strategies are viable fo developing countries today? The World Trade Organization and the shreinking of 'development space'”. Review of International Political Economy, 10(4), 621-644.
Wilsdon James and James Keeley (2007), China: The Next Science Superpower? (London: Demos).
Wilson, Dominic and Anna Stupnytska, ‘The N-11: More Than an Acronym’, Goldman Sachs Global Economics Papers, 153, 28 March 2007, pp. 8–9.
Wolf,Martin, ‘Life in a Tough World of High Commodity Prices’, Financial Times, 4 March 2008.
Woo-Cumings, M. (1999).”Introduction: Chalmers Johnson and the Politics of Nationalismand Development”. In: Woo-Cumings, M. (ed.) The Developmental State. Ithaca, NY:Cornell University.
Woodall, Pam (2006), ‘The New Titans’, survey, The Economist, 16 September.