اثر متغیّرهای جمعیت‏‌شناختی بر پویایی درآمد خالص خانوارهای شهری و روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

3 استادیار اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف مطالعۀ حاضر، بررسی اثر متغیّرهای جمعیت‏‌شناختی، نظیر سن، جنسیت، تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، بر پویایی درآمد خالص خانوار شهری و روستایی کشور، در بازۀ زمانی 1398-1380، با داده‌‏های شبه پانل و ساخت 25 نسل سنی، از متولدین 1383-1309، با استفاده از روش پانل است. نتایج مطالعه نشان می‏‌دهد که جنسیت مرد و تحصیلات بالای سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، تأثیر مثبت بر پویایی درآمد خانوار دارد و متغیّر سن تأثیر منفی می‏‌گذارد. بالا بودن درآمد در دورۀ قبل، تغییرات درآمد در دوره‏‌های آتی را کاهش خواهد داد. بر اساس یافته‌ها، تمامی عوامل مؤثر بر پویایی درآمد خانوار، منجر به افزایش نابرابری در تغییرات درآمدی خواهد شد که بیشترین تأثیرگذاری آن متعلق به متغیّرهای تحصیلات، درآمد دورۀ قبل و سنّ سرپرست خانوار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Demographic Variables on Dynamic Net Income in Urban and Rural Households

نویسندگان [English]

  • Hamid Abrishami 1
  • Sajjad Barkhordari 2
  • Ali Jadidzadeh 3
  • Maede Abdi 4
1 Professor of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran .
3 Assistant Professor of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper aims to investigate the effect of demographic variables such as age, gender, education of the head of household, and the number of family members on the dynamics of net income in urban and rural households for the period 2000-2019. To this end, pseudo panel data constructing 25 age generations of people born in 1930-2004 has been used. The results show that males, the education of the family head, and the number of family members have a positive effect on the dynamics of the net income of households, while age has a negative effect. High level of income in the previous period will decrease the income change in future periods. In addition, the results show that all of the effective factors on dynamics of household income will increase the inequality in income changes, of which education, previous income, and age of head have the most determinant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamics of Income
  • Inequality in Dynamics of Income
  • Demographic Property
  • Pseudo-Panel
دژپسند، فرهاد؛ عرب مازار، عباس و سیفی، شاپور. (1395). «بررسی تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد»، فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازی ، سال هفتم، شمارۀ 25: ص 76-100
راغفر، حسین؛ موسوی، میرحسین؛ آذری بنی، بتول و باباپور، میترا. (1393). «اندازه‌‏گیری غیرخطی تحرک شرطی درآمدی در ایران «کاربردی از داده‏‌های شبکه ترکیبی»»، فصلنامۀ تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شمارۀ 15: ص 117-145.
راغفر، حسین؛ موسوی، میرحسین و آذری بنی، بتول. (1395). «بررسی تحرک مطلق غیرخطی در توزیع درآمدی ایران»، فصلنامۀ پژوهش‏‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، سال 16 شمارۀ 4: ص 19-36.
راغفر، حسین؛ موسوی، میرحسین و قاسمی دهقی، مرضیه. (1396). «بررسی تحرک فقر در خانوارهای شهری به روش ناپارمتریک: رویکرد داده‏‌های شبه‌تابلویی بررسی تحرک فقر با استفاده از داده‌‏های مقطعی»، تحقیقات اقتصادی، دورۀ 2، شمارۀ 4: ص859-878.
کشاورز حداد، غلامرضا و علویان قوانین، آرش. (1392). «شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق شهری ایران». فصلنامۀ پژوهش‏‌های اقتصادی ایران، سال هفدهم: ص 101-133.
فطرس، محمدحسن و شهبازی، فاطمه. (1393). «بررسی تحرک درآمدی در ایران طی سال‏‌های پیش و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‏های نقدی 1363-1392»، فصلنامۀ علمی‌ـ پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شمارۀ 12: ص 183-201.
فلاحتی، علی؛ فتاحی، شهرام؛ گلی، یونس و گلی، سمیه. (1396). «تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد»، فصلنامۀ مدل‌سازی اقتصادی، سال یازدهم: ص 23-44
فیض‏پور، محمدعلی؛ صالحی فیروزآبادی، گلسا و ده‏موبد، بابک. (1393)، «بررسی سطح توسعۀ بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران»، پژوهش‏نامۀ زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم: ص89-109.
گوگردچیان، احمد؛ طیبی، سید کمیل و قضاوی، عفت. (1393). «اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران (1370-1390)»، فصلنامۀ تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شمارۀ 17: ص 145-169.
علمی، زهرا؛ کریمی پتانلر، سعید و کسرایی، کامران. (1385). «اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‏‌های چندسطحی»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 73: ص 241-272.
عالمی نیسی، مسعود. (1394). «بررسی تطبیقی تأثیر تعداد فرزندان بر فقر اعضای نهاد خانواده در کشورهای مختلف»، فصلنامۀ جامعه‏‌شناسی نهادهای اجتماعی 2 (6): ص 39-78.
عرب‏‌مازار، عباس و حسینی‌‏نژاد، سید مرتضی (1383). «عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی در ایران». جستارهای اقتصادی، 1(1): ص 67-94.
موسوی، میرحسین و آذری بنی، بتول. (1395). «اندازه‏گیری بین‌نسلی تلۀ فقر در میان نسل سنی سرپرست خانوار»، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، فصل هفتم، شمارۀ 2: ص 135-154.
 
Blinder, A. S. (1973), “Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates”, Journal of human Resourses: 436-455.
Becker, Gary S. (1991): A Treatise on the Family. Enlarged Edition. Cambridge: Harvard University Press.
Becker, G.S. (1975). Human capital: A theoretical and empirical analyses with special reference to education, New York: National Bureau of Economic Research.
Chiswick, B. R. (2003). Jacob Mincer, Experience and the Distribution of Earnings. IZA Discussion Paper. No. 847.
Cuesta, J. Nope, H. And Pizzolitto, G. (2011). Using Pseudo panels to measure income mobility in Latin America, IZA Discussion Papers, No. 5449. pp1-38.
Coale, A.J. and Hoover, E. M. (1959). Population Growth and Economic Development in Low-Income Countries, The American Economic Review, Vol. 49, No.3, pp. 436-438
Casabianca, E. And Giarda, E. (2020). Household Income Dynamics in Europe before and after the Great Recession: A four country Analysis. Economics Bulletin, Volume 40, Issue 3. pp. 1-15.
Fields, G. Cichello, P. Freije, S. Menendez, M. And Newhouse, D. (2003). Household income dynamics: a four-country story, the Journal of Development Studies, 40:2, pp. 30-54.
Fields, Gary S. and Gyeongjoon Yoo, 2000, Falling Labor Income Inequality in Korea’s Economic Growth. Reviews of Economic and Wealth, vol 146. No 2.
Duncan, G. J. (1983). The implications of changing family composition for the dynamic analysis of family economic well-being. Panel Data on Incomes. Occasional Paper, (2), 203-39.‏
Gardes, F., & Canelas, C. (2010). Poverty, Inequality, and Income Mobility: The Case of Ecuador. A Pseudo-Panel Approach. Master Models and Methods for Quantitative Economics. Paris: School of Economics.‏
Garibaldi, P., J. Oliveial Martins and J.C. van Ours (2010) Health, Lingevity and Productivity, Oxford University Press, forthcoming.
Girvani, F. Shadmehri, M. Fallahi, M.A. And Raghfar, H. (2019). Dynamic Poverty Analysis in Rural Areas of Iran, Journal of Research and Rural Planning, V8, No. 3, pp. 13-23.
Jenkins, S. (2000). Modelling household income dynamics, Journal of Population Economics. 13: pp. 529-567.
Jenkins, S. and Rigg.J. (2001). The Dynamics of Poverty in Britain. Department for Work and Pensions Research Report No. 157.
Koenker, R. and Bassett, G. (1978). Regression Quantiles, Econometrica, Vol. 46, No. 1. pp.33-50
Launov, Andrey (2004). An Alternative Appriach to Testing Dual Labour Market Theory. IZA Discussion Paper, No. 1289. PP 89-109.
Lazear, E. (1979) Why is there mandatory retirement, Journal of Political Economy 87, pp. 1261-1284.
Lillard, L.A. and R.J. Willis, (1978), Dynamic Aspects of Earnings Mobility, Econometrica Vol.46, No.5.
Li, Luping, (2009). Household Income Dynamics in Rural China, 2009 Conference, August 16-22, 2009, Beijing, China 51561, International Association of Agricultural Economists.
Marotta, D. And Yemtsov, R. (2010). Determinants of households’ income mobility and poverty dynamics in Egypt. Paper presented at the 5thIZA-World Bank conference on Employment and Development, Cape Town.
Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy 66, no. 4:281-302.
Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and Earnings, New York: Colombia university press.
Navarro, A. I. (2006). Estimating Income Mobility in Argentina with pseudo-panel data. Preliminary Version Department of Economics, Universidad de San Andres and Universidad Austral.‏ PhD thesis.
Narciso, V. and Henriques, P. (2010), Women and Land in Timor-LesteIssues inGender and Development, Indian Journal of Gender Studies, 17(1). pp 49-72.
Perugini, C. (2020). Patterns and drivers of household income dynamics in Russia: The role of access to credit. BOFIT Discussion Papers 11/2020. pp. 4-41.
Srinivasan, S. and Griffiths, D. (1997), Crucible steel in South India: Prelimanary investigations on crucibles from some newly identified sites. In: Vandivar, P., Druzik, J., Markel, J. and Stewart, J., Materials Issues in Art and Archaeology V, MRS Symposium Proceedings Vol. 462. Warrendale: Materials Research Society. Pp. 111-27
Van Ours, J. And Stoeldtraijer, L. (2010). Age, Wage and Productivity, IZA Discussion Paper No. 4765, pp.1-48.
Van Vuuren, D. and P. de Hek (2009) Firms, workers, and life-cycle wage profiles, in Euwals, R., R. de Mooij and D. van Vuuren (2009). Rethinking Retirement, CPB Netherland Bureau for Economic Policy Analysis. The Hangue.
Woolard, I. And Klasen, S. (2004). Determinants of Income Mobility and Household Poverty Dynamics in South Africa, IZA Discussion Paper No. 1030. pp. 1-39.