دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، خرداد 1402 
واکاوی مسائل توسعۀ دانش‌بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری

صفحه 101-135

10.22034/pbr.2023.363595.1277

حمید محمدی؛ یدالله دیوسالار؛ گل‏نساء صلواتی؛ محدثه بشیرمشهدی