تأثیر آستانه‌‏ای فین‌‏تک بر توسعۀ مالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران.

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران.

چکیده

طی دهه‌‏های اخیر، پیشرفت فناوری به توسعۀ قابل‌توجه فین‌‏تک در کشور منجر شده است. از آنجا که فین‌‏تک سیستم مالی را تحت‌تأثیر قرار می‏‌دهد، بررسی تأثیر فین‏‌تک بر توسعۀ مالی از اهمیت ویژه‌‏ای برخوردار است. براین‌اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فین‏‌تک بر توسعۀ مالی در ایران است. برای تجزیه‌وتحلیل ارتباط بین متغیّرها، از رویکرد رگرسیون آستانه‌‏ای و داده‏‌های فصلی دورۀ زمانی 1400-1392 استفاده شد. یافته‌‏ها نشان می‌‏دهند که فین‌‏تک، قبل و بعد از سطح آستانه، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعۀ مالی دارد. اما، پس از عبور فین‌‏تک از سطح آستانه، میزان اثرگذاری فین‌‏تک بر توسعۀ مالی افزایش می‏‌یابد. فین‏‌تک، از طریق به‌کارگیری فناوری‏‌هایی مانند هوش مصنوعی به کاهش هزینۀ مالی، افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی کارا به خدمات مالی می‏‌انجامد. کاهش هزینۀ مالی و افزایش شفافیت اطلاعات، با افزایش مشارکت در بازارهای مالی، کارایی بخش مالی را افزایش می‏‌دهد. همچنین، افزایش بیشتر فین‌‏تک، با افزایش رقابت در بازارهای مالی، سبب ارتقای نوآوری در ارائۀ محصولات و خدمات مالی، تخصیص بهینۀ منابع و افزایش کارایی بخش مالی می‏‌شود که افزایش بیشتر توسعۀ مالی را به‌دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Threshold Effect of Fintech on Financial Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Maaboudi 1
  • Zeynab Dare Nazari 2
1 Assistant Professor, Faculty Member of the Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Ozma Borujerdi University, Borujerd, Iran.
2 M.A. in Economics, Department of Economics, Ayatollah Ozma Borujerdi University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

During recent decades, technological progress has led to the considerable growth and development of fintech in Iran. Since fintech affects the financial system, examining the impact of fintech on financial development is of particular importance. Accordingly, the current research aims to investigate the effect of fintech on financial development in Iran. To analyze the relationship between variables the thresholds regression approach and seasonal data for the period 2013-2022 were used. The results show that fintech leaves a positive and significant impact on financial development before and after the threshold level. However, after crossing the threshold level, such an impact will surge. Fintech causes a reduction in transaction costs through the use of technologies such as artificial intelligence, information transparency rising, and efficient access to financial services. Diminishing the financial cost and raising the information transparency increases financial sector efficiency by growing participation in the financial markets. Also, more rise in fintech, through increasing competition in financial markets, promotes innovation in providing financial products and services, the efficient allocation of resources, and the rise of the financial sector efficiency, which in turn leads to more expansion of financial development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fintech
  • Financial Development
  • Economic Growth
  • Threshold Regression Approach
  • Iran
ترکی، لیلا؛ جهانیان، سعید؛ کامیاب، نجمه و شفیعی، ساناز. (1401). «ارزیابی پویای تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعۀ مالی». مطالعات مدیریت راهبردی، 5: 219-246.
سبحانی، ستایش؛ بابکی، روح‏اله و خوشنودی، عبدالله. (1399). «بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک‏‌ها در ایران(در دورۀ 1384-1396)». فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین، 15(4): 53-84.
سپهردوست، حمید و صدری، لیلی. (1396). «اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بازار سرمایه؛ شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 5(19): 1-28.
صمدی، علی‌‏حسین (1388). «توسعۀ مالی و آزمون فرضیۀ بازبودن هم‌زمانی (تجاری و مالی) اقتصاد ایران(1350-1385)». سیاست‏‌گذاری اقتصادی، 1(2)، 159-184.
مرادی، شیوا؛ نادری، نادر و دل‏‌انگیزان، سهراب. (1400). «آینده‌‏نگاری صنعت بانکداری ایران، با تأکید بر نقش استارت‏‌آپ‏‌های فین‌‏تک، در افق 1404»، مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 10(38): 27-67.
مهدوی عادلی، محمدحسین و روحانی، مریم. (1308). «اثر وفور منابع طبیعی بر توسعۀ مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تأکید بر شاخص چندبُعدی توسعۀ مالی در بازار سهام)». نشریۀ علمی دانش ملی تحلیل اوراق بهادار، 12(42): 71-83.
ورهرامی، ویدا و حجتی، مانا. (1400). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی(کشورهای منتخب صادرکنندۀ نفت)». اقتصاد و تجارت نوین، 16(4): 163-190.
Bollaert, H., Lopez-de-Silanes, F., & Schwienbacher, A. (2021). FinTech and access to finance. Journal of Corporate Finance, 68, 101941.
Chen, Y., Chiu, J., & Chung, H. (2022). Givers or Receivers? Return and volatility spillovers between FinTech and the Traditional Financial Industry. Finance Research Letters, 46, 102458.
Daud, S. N. M., Ahmad, A. H., Khalid, A., & Azman-Saini, W. N. W. (2022). FinTech and financial stability: Threat or opportunity? Finance Research Letters, 47, 102667.
Endiana, D. M., & Merawati, L. K. (2022). Financial Inclusion on Indonesia's Financial System Stability: The Role Intervening of Financial Technology. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26(2): 405-415.
Fung, D. W. H., Lee, W. Y., Yeh, J. J. H., & Yuen, f. l. (2020). Friend or foe: The divergent effects of FinTech on financial stability. Emerging Markets Review, 45, 100727.
Haddad, C., & Hornuf, L. (2021). The Impact of FinTech Startups on Financial Institutions' Performance and Default Risk. Center for Economic Studies and info Institute Working Paper No. 9050, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3837778
Hansen, B.E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3): 575-603.
Hermuningsih, S., Sari, P. P., & Rahmawati, A. D. (2022). The moderating role of bank size: influence of FinTech, liquidity on financial performance. Jurnal Siasat Bisnis, 27(1): 106–117.
Lavrinenko, O., Cižo, E., Ignatjeva, S., Danilevica, A., & Krukowski, K. (2023). Financial Technology (FinTech) as a Financial Development Factor in the EU Countries. Economies, 11(2): 1-20.
Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). FinTech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1): 35–46.
Le, T.-H., Chuc, A. T., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability: Empirical evidence from Asia. Borsa Istanbul Review, 19(4): 310-322.
Muganyi, T., Yan, L., Yin, Y., Sun, H., Gong, X., & Taghizadeh-Hesary, F. (2022) FinTech, regtech, and financial development: evidence from China. FinancInnov, 8(29): 1-20.
Musabegovic, I., Özer, M., Djukovic, S., & Jovanovic, S. (2019). Influence of financial technology (FinTech) on financial industry. Economics of Agriculture, 66(4): 1003-1021.
Nguyen, Q. K., & Dang, V. C. (2022). The effect of FinTech development on financial stability in an emerging market: The role of market discipline. Research in Globalization, 5, 100105.
Nicoletti, B. (2017). The future of FinTech: Integrating Finance and Technology. Springer International Publishing.
Pierri, N., & Timmer, Y. (2020). Tech in Fin before FinTech: Blessing or Curse for Financial Stability? Center for Economic Studies and ifo Institute Working Paper, No. 8067.
Safullah, M., & Paramati, S. R. (2022). The impact of FinTech firms on bank financial stability. Electronic Commerce Research, Published: 03 August 2022, 10.1007/s10660-022-09595-z.
Sawyer, M. (2013). What Is Financialization? International Journal of Political Economy, 42(4): 5-18.
Sikalao-Lekobane, O. L. (2022). The Impact of FinTech Credit on Financial Stability: An Empirical Study. Doctoral Thesis (Doctoral). Bournemouth University.
Stankevičienė, J., & Kabulova, J. (2022). Financial technology impact on stability of financial institutions. Technological and Economic Development of Economy, 28(4): 1089–1114.
Vucinic, M. (2020). FinTech and Financial Stability Potential Influence of FinTech on Financial Stability, Risks and Benefits. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2, 43-66.
Wu, Y. H., Bai, L., & Chen, X. (2022). How does the development of FinTech affect financial efficiency? Evidence from China. Economic Research-EkonomskaIstraživanja, Published online: 05 Aug 2022, https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2106278.