دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1402 
اولویت‌بندی صنایع ایران براساس شاخص‌های جهش اقتصادی

صفحه 103-124

10.22034/pbr.2023.386558.1313

روح اله کهن هوش نژاد؛ سیدمهدی پاک‌ذات؛ رضا محمدیان امیری؛ فرهاد هادی نژاد