طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

3 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

4 عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل بیرونی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی از طریق روش آمیخته اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سیاست‌گذاران و خبرگان آموزش عالی و مدیران و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با تعداد 17 نفر مصاحبه صورت گرفت. همچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود که از این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی سهمی طبقه‌ای 302 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی از طریق اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه آماری استخراج و با استفاده از نرم‌افزار spss و smart-pls تجزیه‌وتحلیل گردید. روایی پرسشنامه پژوهش با نظر متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی توسط نرم‌افزارهای مذکور محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت.مطابق یافته‌های به‌دست‌آمده، عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها را می‌توان به ترتیب در پنج عامل شامل: سیاست‌گذاری بین‌المللی، ارتباطات دانشگاه با صنایع، پاسخگویی به ذینفعان، قوانین آموزش عالی و نظام رتبه‌بندی و علم‌سنجی طبقه‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the model of External Factors for Universitie’s promotion in National and International Rankings

نویسندگان [English]

  • mohammad khanazizi 1
  • aliakbar aminbeidokhti 2
  • Abdulrahim naveh abraham 3
  • maghsood farasatkhah 4
1 semnan university
2 head of Faculty of Psychology and Educational Sciences
3 Faculty Member of Kharazmi University
4 Associate Professor, Institute for Research & Planing in Higher Education
چکیده [English]

The present study aimed at designing the external factors model for promoting universities in national and international Rankings through exploratory mixed method. The statistical population in the qualitative section included policymakers and experts in higher education, university administrators and faculty members who were selected through targeted sampling and 17 interviewes were done. Also, in the quantitative section of the statistical society, 600 university administrators ,state universities of Tehran, among which 302 people by Stratified random sampling method were selected. The data in the qualitative section were analyzed through semi-structured interviews and in the quantitative section, a researcher-made questionnaire was extracted from the statistical sample and analyzed using spss and smart-pls software. Validity of the questionnaire was confirmed by experts and a divergent and convergent validity test. The reliability of the questionnaire was also calculated using Cronbach's alpha and Composite Reliability software. According to the findings, the external factors effecting the university promotion can be categorized into five factors: international policy-making, industry-university collaboration, accountability towards stakeholders, higher education rules and regulations and ranking-scientometrics systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extra-University Factors
  • Ranking
  • Exploratory research
  • factor analysis