راهنمای نویسندگان

 مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

سازمان برنامه و بودجه کشور

فصلنامه علمی "پژوهش‌های برنامه و توسعه"

 

برای دریافت قالب آماده شده جهت جایگذاری متن مقاله «اینجا» کلیک کنید.

برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان «اینجا» کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع نویسنده «اینجا» کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعهد نویسندگان«اینجا» کلیک کنید.