راهنمای نویسندگان

 مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

سازمان برنامه و بودجه کشور

فصلنامه علمی "پژوهش‌های برنامه و توسعه"

 

برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان «اینجا» کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع نویسنده «اینجا» کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعهد نویسندگان«اینجا» کلیک کنید.