اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست‌های اخلاقی نشریه پژوهش‌های برنامه و توسعه  براساس منشور و موازین اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بر این اساس مؤلفان، داوران و ارکان اجرایی اصول موارد زیر را رعایت می‌نمایند.

الف) موضوعات مورد توجه ارکان اجرایی

–        مقالات ارسال شده به این نشریه تا هنگام انتشار، محرمانه نگه داشته می‌شوند و اطلاعات آنها برای افرادی غیر از هیئت تحریریه و داوران فاش نمی‌شود.

–        اصل بینامی داوران حفظ می‌شود.

–        از تعارض منافع جلوگیری می‌شود.

–    تلاش می­شود تا از سرقت ادبی و علمی،  تقلب و کلاهبرداری‌های احتمالی ممانعت به عمل آید و در موارد نیاز، اصلاحات، توضیحات و عذرخواهی ارائه می‌گردد.

–        مقالات منتشر نشده برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

ب) موضوعات مورد توجه داوران:

–        داوران با ارکان اجرایی این نشریه برای تصمیم‌گیری در رابطه با انتشار مقالات همکاری می‌کنند.

–        داوران  مقالات ارسال شده را محرمانه حفظ می‌نمایند و از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی استفاده نمی‌نمایند.

–        داوران زمانبندی ارائه نظرات در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقالات، را رعایت می‌نمایند.

–        داوران مقالاتی که در آن­ها تعارض علایق با یکی از مؤلفین دارند را داوری نمی‌کنند.

–        داوران،‌ اگر در پژوهش نقشی داشته‌اند از داوری آن پرهیز می‌کنند.

ج) موضوعات مورد توجه مولفان:

–        تمامی مؤلفان یک مقاله، در خصوص اینکه نویسنده مسئول  فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال مقاله بر عهده می‌گیرد، توافق دارند.

–        مسئولیت حصول اطمینان و کسب اجازه از موسسه­ای که مقاله ارسال شده مربوط به آن است بر عهده نویسنده مسئول مقاله است.

–        از حامی مالی پژوهش که مقاله بر اساس حمایت‌های آنان تهیه شده است، نام برده می‌شود.

–        نویسنده مسئول پیش از ارسال مقاله، از رضایت دیگر مؤلفان مطمئن می‌شود.

–        فرم تعهد اخلاقی توسط نویسنده مسئول تایید و ارائه می‌گردد.

–        مقالات منطبق با فرمت مصوب نشریه ارسال می‌گردند.

–    مقالات نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله­ی مروری، یا پایان­نامه) چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.

–        مولفان با حفظ حق مالکیت معنوی، به عموم افراد اجازه بهره‌گیری از مقاله خود را می‌دهند.

–        مولفان،‌ اجازه‌ی ویرایش مقاله خود را برای خوانایی بیشتر از سوی مؤلفان به نشریه اعطاء می‌کنند.

–        مولفان از هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود استفاده نمی‌کنند.

–        هنگامیکه مؤلف یا مؤلفین مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، سریعا مدیرداخلی نشریه را برای تصحیح آن مطلع می‌کنند.

د)‌ برخی از مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط مولفان:

–    سرقت ادبی و علمی: سرقت، به معنای استفاده عمدی از مقالات یا ایده­های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می‌شود.

–    داده­سازی و تحریف: داده­سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه­ای را انجام نداده اما داده و نتیجه­گیری ارائه می‌دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می­دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده­ها و نتایج آن را تغییر می­دهد.

–      ارسال همزمان: هنگامیست که یک مقاله به دو نشریه ارسال می­شود.

–        ارسال تکراری (اضافی): به معنی مشابهت بیش از 50 درصد محتوی، تحلیل و نتایج مندرج در مقاله است.

–        سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه مؤلفان لیست شده در مقاله می‌بایست در انجام آن سهیم باشند.

–     دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر می­شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن­ها برده نشده است.