پژوهش های برنامه و توسعه (PBR) - فرایند پذیرش مقالات