بر اساس نویسندگان

آ

  • آرمن، سید عزیز [1] استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ا

ب

پ

ت

ح

خ

د

ز

ص

  • صلاح منش، احمد [1] استادیار گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ع

ف

ق

ک

گ

م

ن

ی