اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیات علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

journalatdfrc.ir

سردبیر

دکتر فرهاد دژپسند

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

f_dejpasandatsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت اله اکبری

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

ost61atmporg.ir

دکتر صادق بختیاری

علوم اقتصادی عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghatyahoo.com

دکتر داود بهبودی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

dbehbudiatgmail.com

دکتر سهیلا پروین

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

parvin2020athotmail.com

دکتر فرزانه ساسان پور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

f.sasanpouratgmail.com

دکتر علی طیب نیا

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

taiebniaatut.ac.ir

دکتر مرتضی عزتی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

mezzatiatmodares.ac.ir

دکتر محمد صادق علیپور

علوم اقتصادی عضو هیات علمی پژوهشکده آمار

msalipourathotmail.com

دکتر غلامرضا گرایی نژاد

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

r_geraeiatyahoo.com

دکتر شاپور محمدی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

shmohmadatut.ac.ir

دکتر نادر مهرگان

علوم اقتصادی عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا

mehregannaderatyahoo.com

مدیر داخلی

خسرو نورمحمدی

علوم اقتصادی مدیرکل آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

noormohamadi2004atyahoo.com

ویراستار

سید محمدحسن مصطفوی منتظری

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

mmostafaviatmodares.ac.ir