اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمهدی پاک ذات

علوم اقتصادی رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آیندنگری

pakzatgmail.com

سردبیر

محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و استاد مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

journaldfrc.ir

مدیر داخلی

ابوالفضل پاسبانی صومعه

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و, استادیار مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

a.pasebanismgmail.com
09124236734
0000-0003-0665-3216

اعضای هیات تحریریه

نعمت اله اکبری

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان

ost61mporg.ir

علیرضا آزموده اردلان

مهندسی نقشه برداری عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران

ardalanut.ac.ir
0000-0001-5549-3189

داود بهبودی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تبریز

dbehbudigmail.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

ابوالفضل پاسبانی صومعه

علوم اقتصادی عضو هیأت علمی و استادیارمرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری/ جهاد دانشگاهی

www.dfrc.ir
a.pasebanismgmail.com
09124236734

اعضای هیات تحریریه

فرهاد دژپسند

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

f_dejpasandsbu.ac.ir

فرزانه ساسان پور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه خوارزمی

f.sasanpourgmail.com

علی طیب نیا

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه تهران

taiebniaut.ac.ir
09121120944

اعضای هیات تحریریه پیشین

محمد صادق علیپور

علوم اقتصادی عضو هیات علمی پژوهشکده آمار

msalipourhotmail.com

غلامرضا گرایی نژاد

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

r_geraeiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و استاد مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

journaldfrc.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

شاپور محمدی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

shmohmadut.ac.ir

نادر مهرگان

علوم اقتصادی عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا

mehregannaderyahoo.com

سهیلا پروین

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

parvin2020hotmail.com

مرتضی عزتی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس

mezzatimodares.ac.ir

صادق بختیاری

علوم اقتصادی عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghyahoo.com