اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا آزموده اردلان

استاد ژئودزی رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آیندنگری

ardalanut.ac.ir

سردبیر

محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

journaldfrc.ir

اعضای هیات تحریریه

نعمت اله اکبری

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

ost61mporg.ir

صادق بختیاری

علوم اقتصادی عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghyahoo.com

داود بهبودی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

dbehbudigmail.com

سهیلا پروین

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

parvin2020hotmail.com

فرهاد دژپسند

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

f_dejpasandsbu.ac.ir

فرزانه ساسان پور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

f.sasanpourgmail.com

علی طیب نیا

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

taiebniaut.ac.ir

مرتضی عزتی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس

mezzatimodares.ac.ir

محمد صادق علیپور

علوم اقتصادی عضو هیات علمی پژوهشکده آمار

msalipourhotmail.com

غلامرضا گرایی نژاد

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

r_geraeiyahoo.com

شاپور محمدی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

shmohmadut.ac.ir

نادر مهرگان

علوم اقتصادی عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا

mehregannaderyahoo.com

مدیر داخلی

ابوالفضل پاسبانی صومعه

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

a.pasebanismgmail.com