نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی فرد، مصیب تخمین تجارت کالا در منطقه خلیج فارس و سناریو سازی مسیر آتی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 209-245]
 • اسماعیلی، مهدی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 113-152]
 • اکبری فرد، حسین تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 179-208]
 • امینی، علیرضا آزمون تجربی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی:مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 47-72]
 • انصاری سامانی، حبیب تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 153-178]

ب

 • بهشتی، محمدباقر عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 13-46]

پ

 • پورفریدونی، ناهید تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 179-208]

خ

 • خیل کردی، ربابه تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 153-178]

ق

 • قاسملو، خلیل عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 13-46]
 • قاسمی نژاد، امین تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 179-208]

گ

 • گلزاریان پور، سیاوش عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 113-152]
 • گلمرادی، حسن عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 113-152]

م

 • محمدزاده، پرویز عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 13-46]
 • محمدزاده، یوسف تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 73-112]
 • مشرفی، رسام تخمین تجارت کالا در منطقه خلیج فارس و سناریو سازی مسیر آتی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 209-245]

ی

 • یحیوی دیزج، جعفر تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 73-112]