درباره نشریه

فصلنامۀ علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه در چارچوب رسالت‌ها و سیاست‌های مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، از سال 1397 میزبان مطالعاتی بوده که در حوزه های گفتمانی برنامه ریزی، توسعه و آینده پژوهی انجام پذیرفته اند.