پژوهش های برنامه و توسعه (PBR) - واژه نامه اختصاصی