داوران

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

حسین آرامی سایر صاحبنظر آمایش سرزمین
محسن ابراهیمی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
محسن ابراهیمی خوسفی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
حمید ابریشمی استاد هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محمدامین ابوالحسنی استادیار فعال بازرگانی
مینا ابوطالبی سایر پژوهشگر، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، تهران
محمدعلی احسانی دانشیار عضو هیئت علمی  دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
علی محمد احمدی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مجید احمدیان استاد دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران
علا الدین ازوجی مربی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رضوان استادعلی دهقی سایر پژوهشگر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
کیومرث اشتریان دانشیار حقوق و سیاسی دانشگاه تهران
هما اصفهانیان استادیار اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
زهرا افشاری استاد هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا
نعمت‌ا... اکبری استاد دانشگاه اصفهان
سید رحمت الله اکرمی سایر خزانه داری کل کشور
ناصر الهی دانشیار دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید
سارا امامقلی پور دانشیار دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
کریم امامی   عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
علی امامی میبدی استاد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نیما امیرشکاری استادیار عضو هیئت علمی بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی
هادی امیری استادیار دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
میثم امیری استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا امینی دانشیار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده اقتصاد و حسابداری-گروه اقتصاد
حبیب انصاری سامانی استادیار عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد
علیرضا اوریوئی استادیار هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
کیومرث ایراندوست دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده هر. دانشگاه کردستان
محمدحسین ایمانی خوشخو دانشیار دکتری اقتصاد، تخصص اقتصاد گردشگری
بیژن باصری استادیار سازمان برنامه و بودجه کشور
شعله باقری پرمهر استادیار عضو هیئت علمی / دانشگاه غیردولتی خاتم
صادق بختیاری استاد عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سجاد برخورداری دورباش دانشیار هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
فاطمه بزازان سایر هیئت علمی دانشگاه الزهرا
داود بهبودی استاد استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
دکترای اقتصاد منابع و بین الملل
نفیسه بهرادمهر استادیار هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سید محمد بهشتی استادیار صاحبنظر حوزه امایش
بیژن بیدآباد استاد دانشگاه آزاد اسلامی
وحید بیگدلی راد استادیار استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
محمد حسین پاپلی یزدی   عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس و صاحبنظر حوزه آب
حمید پاداش استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
حسین پارسیان سایر پژوهشگر مستقل
ابوالفضل پاسبانی صومعه استادیار استادیار اقتصاد جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهشهای توسعه وآینده نگری
سهیلا پروین استاد عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
فرزام پوراصغر استادیار سازمان برنامه و بودجه کشور
ناهید پوررستمی استادیار هیئت علمی دانشگاه تهران
جواد پورکریمی استادیار هیئت علمی مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران
جواد پورمقیم استاد استاد اقتصاد توسعه و هیئت علمی بازنشسته دانشگاه الزهرا
مهرداد پیدایی استادیار دکتری منابع انسانی
میثم پیله فروش استادیار دکتری اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس
فتح الله تاری دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبیی
احمد تشکینی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
انوشیروان تقی پور   سازمان برنامه
سعید تقی ملایی سایر دانش آموخته دانشگاه تهران
سعید توتونچی   وزارت اقتصاد
سمیه توحیدلو استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
ابوالقاسم توحیدی نیا استادیار هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
فیروز توفیق استادیار  
حسین توکلیان    
سید رحیم تیموری سایر سازمان برنامه و بودجه کشور
شاهین جوادی استادیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
علی چشمی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمذ رضا حاج سید جوادی مربی موسسه تحقیقات
هاتف حاضری دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه محقق اردبیلی
حسن حیدری استادیار هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا حیدری استادیار عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
عسگر خادم وطنی استادیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت
مجتبی خالصی سایر دانشگاه تهران
احسان خاندوزی سایر عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
سید احسان خاندوزی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
فرهاد خداداد کاشی استاد استاد تمام دانشگاه پیام نور
بهروز خدارحمی استادیار هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر خسروی نژاد استادیار عضو هیئت علمی / گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد خوش چهره استادیار دانشگاه تهران
موسی خوشکلام خسروشاهی استادیار دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
یداللّه دادگر استاد هیئت علمی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
مسعود درخشان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
حسن درگاهی   دانشگاه شهید بهشتی
حسین درودیان استادیار مدرس دانشگاه تهران و علامه طباطبائی
علی دلشاد مربی گروه اقتصاد گردشگری دانشگاه یزد
محمد علی دهقان دهنوی استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی
علی دینی ترکمانی استادیار عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مهدی رازپور سایر کارشناس پژوهشی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه
حسین راغفر   دانشگاه الزهرا
تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
علی رستمیان سایر دکترای کارآفرینی
ابراهیم رضائی دانشیار معاون اجرایی سازمان سمت
ابراهیم رضایی دانشیار هیئت علمی سازمان سمت
مجید رضایی دانشیار عضو هیئت علمی
عطا الله رفیعی آتانی استادیار مدیر گروه مدیریت و فلسفه علم وفناوری دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
مجتبی رفیعیان دانشیار  
قاسم رمضانپور نرگسی دانشیار دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
جعفر رودری    
رضا زمانی استادیار دکتری اقتصاد توسعه و عضو هیئت علمی  دانشگاه علامه طباطبایی
فرزانه ساسان پور دانشیار دانشگاه خوارزمی
مرتضی سامتی استاد عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
حسن سبحانی استاد هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد هادی سبحانیان استادیار دکتر اقتصاد
بهرام سحابی دانشیار علوم اقتصادی_دانشگاه تربیت مدرس
علی سرخوش سرا سایر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
محمد سلیمانی استادیار دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
مصطفی سمیعی نسب استادیار هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
علی سوری دانشیار هیئت علمی دانشگاه تهران
سید محمد رضا سید نورانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
الله مراد سیف دانشیار هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع)
عباس شاکری استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی شریف دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
علیمراد شریفی   عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
وحید شقاقی شهری استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی
محمد رضا شهباز بگیان دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
جواد شهرکی دانشیار دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدنبی شهیکی تاش دانشیار دانشیار  دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
رسول صادقی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مهدی صادقی شاهدانی دانشیار دانشیار اقتصاد_دانشگاه امام صادق
مینو صدیقی کسمایی استادیار  
اسماعیل صفرزاده استادیار عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
سعید صفری دانشیار دانشیار،عضو هیئت علمی  گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
حسین صمصامی مزرعه آخوند استادیار عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
حسن طایی دانشیار هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علی طیب نیا استاد استاد اقتصاد دانشگاه تهران
سید کمیل طیبی استاد هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سعید عابدینی درکوش استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
لطفعلی عاقلی دانشیار هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر عبادی دانشیار هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد جلال عباسی شوازی استاد استاد تمام جمعیت شناسی دانشگاه تهران
قهرمان عبدلی استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
عباس عرب مازار دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی عزتی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس / عضو هیات علمی
فاطمه عزیزخانی سایر پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
صمد عزیزنژاد استادیار دکتری اقتصاد و هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس
عباس عصاری آرانی دانشیار دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد صادق علیپور استادیار عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار
فرشاد فاطمی اردستانی استادیار هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سید فخرالدین فخرحسینی استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی فدائی استادیار عضو هیات علمی
حسن فرازمند استاد هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز-مدیر مسئول نشریه علمی اقتصاد مقداری
نعمت فلیحی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمد تقی فیاضی   مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
توحید فیروزان سرنقی استادیار هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
مهدی قائمی اصل استادیار هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
محمد قاسمی استادیار هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ایرج قاسمی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مهدی قاسمی علی آبادی سایر مدیر ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشوئی بانک پارسیان
حسن قالیباف اصل دانشیار دکترای مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
پیمان قربانی   معاون بانک مرکزی ایران
مهدی قربانی   دانشگاه تهران
اکبر کمیجانی استاد قایم مقام بانک مرکزی
سید ضیا کیاالحسینی دانشیار ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید
غلامرضا گرایی نژاد دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سیاوش گلزاریان پور استادیار موسسه عالی آموزش بانکداری ایران/ هیات علمی
محمد تقی گیلک حکیم ابادی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
وحید ماجد دانشیار دانشگاه تهران
محمود متوسلی استاد دانشگاه تهران
محمدمهدی مجاهدی موخر استادیار استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
رضا مجیدزاده سایر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
آزاده محرابیان استادیار عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
سید جمال الدین محسنی زنوزی دانشیار هیئت علمی اقتصاد دانشگاه ارومیه
حمید محمدی استادیار رییس گروه آینده نگری و فناوری های نو، مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری
شاپور محمدی استادیار پژوهشگر سازمان برنامه
وحید محمودی دانشیار عضور هیئت علمی دانشگاه تهران گروه فاینانس
محمد علی مرادی   دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
بایزید مردوخی استاد همکار مرکز پژوهشهای توسعه واینده نگری
امیرحسین مزینی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
رسام مشرفی   دانشگاه شهید بهشتی
محمود مشهدی احمد استادیار دکترا اقتصاد دانشگاه تهران
محمد حسن مصطفوی سایر هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
عباس معمارنژاد استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات
سید نظام الدین مکیان دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری  دانشگاه یزد
محمدرضا منجذب دانشیار هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
داوود منظور دانشیار هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق
پریسا مهاجری استادیار استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
وحید مهربانی استادیار هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی سایر پژوهشگر - مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
نادر مهرگان استاد استاد - دانشگاه بوعلی سینا
مهدی موحدی بکنظر استادیار هیئت علمی دانشگاه شاهد
میثم موسایی   دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سید هادی موسوی نیک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسین میرزایی    
حجت میرزایی دانشیار دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
محمد میرزایی استاد استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
امینه نادری سایر دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه رازی کرمانشاه
ابوالقاسم نادری روشناوند استاد دانشگاه تهران
علیرضا ناصری استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا نجارزاده دانشیار دانشیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمدباقر نجفی استادیار دکترا اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه
کامران ندری دانشیار هیئت علمی دانشگاه امام صادق
علی نصیری اقدم استادیار هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
محمد نعمتی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
نصرالله نفر دانشیار  
زریر نگین‌تاجی استادیار عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی نوری   موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران
محمدسعید نوری نائینی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد نوفرستی دانشیار هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مسعود نیلی استاد دانشگاه صنعتی شریف
محمد واعظ برزانی استادیار دانشگاه اصفهان
محمدرضا واعظ مهدوی استادیار دکتری تخصصی فیزیولوژی
الهام وفائی استادیار استادیار، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران
حسن وکیلیان استادیار استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
ناصر یارمحمدیان استادیار دانشگاه اصفهان-اقتصاد شهری
محسن یزدان پناه سایر دانشگاه اراسموس روتردام هلند
محمدقلی یوسفی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا یوسفی شیخ رباط   هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مفید قم