داوران

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
محسن ابراهیمی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
محسن ابراهیمی خوسفی استادیار مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
علی محمد احمدی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علا الدین ازوجی مربی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نعمت‌ا... اکبری استاد دانشگاه اصفهان
ناصر الهی دانشیار دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید
سارا امامقلی پور دانشیار دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
کریم امامی   عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
علی امامی میبدی استاد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
هادی امیری استادیار دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
علیرضا امینی دانشیار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده اقتصاد و حسابداری-گروه اقتصاد
حسین آرامی   صاحبنظر آمایش سرزمین
صادق بختیاری استاد عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
فاطمه بزازان   هیئت علمی دانشگاه الزهرا
داوود بهبودی استاد  گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
بیژن بیدآباد استاد دانشگاه آزاد اسلامی
وحید بیگدلی راد استادیار استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
محمد حسین پاپلی یزدی   عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس و صاحبنظر حوزه آب
حسین پارسیان سایر پژوهشگر مستقل
ابوالفضل پاسبانی صومعه استادیار عضو هیات علمی
سهیلا پروین استاد عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
فرزام پوراصغر استادیار سازمان برنامه و بودجه کشور
ناهید پوررستمی استادیار هیئت علمی دانشگاه تهران
جواد پورمقیم استاد استاد اقتصاد توسعه و هیئت علمی بازنشسته دانشگاه الزهرا
مهرداد پیدایی استادیار دکتری منابع انسانی
انوشیروان تقی پور   سازمان برنامه
سعید تقی ملایی سایر دانش آموخته دانشگاه تهران
سعید توتونچی   وزارت اقتصاد
سید رحیم تیموری سایر سازمان برنامه و بودجه کشور
شاهین جوادی استادیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
علی چشمی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمذ رضا حاج سید جوادی مربی موسسه تحقیقات
حسن حیدری استادیار هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی خالصی سایر دانشگاه تهران
احسان خاندوزی سایر عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
فرهاد خداداد کاشی استاد استاد تمام دانشگاه پیام نور
بهروز خدارحمی استادیار هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر خسروی نژاد استادیار عضو هیئت علمی / گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
موسی خوش کلام استادیار دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
علی دلشاد مربی گروه اقتصاد گردشگری دانشگاه یزد
علی دینی ترکمانی استادیار عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
حسین راغفر   دانشگاه الزهرا
تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
علی رستمیان سایر دکترای کارآفرینی
ابراهیم رضایی دانشیار هیئت علمی سازمان سمت
رضا زمانی   دکتری اقتصاد توسعه و عضو هیئت علمب دانشگاه علامه طباطبایی
فرزانه ساسان پور دانشیار دانشگاه خوارزمی
حسن سبحانی   هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد سلیمانی استادیار دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
مصطفی سمیعی نسب استادیار هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
سید محمد رضا سید نورانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی شریف دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمد رضا شهباز بگیان دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رسول صادقی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مهدی صادقی شاهدانی دانشیار دانشیار اقتصاد_دانشگاه امام صادق
اسماعیل صفرزاده استادیار عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
سعید صفری دانشیار دانشیار،عضو هیئت علمی  گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
حسن طایی دانشیار هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سید کمیل طیبی استاد هیئت علمی دانشگاه اصفهان
لطفعلی عاقلی دانشیار هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر عبادی دانشیار هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد جلال عباسی شوازی استاد استاد تمام جمعیت شناسی دانشگاه تهران
قهرمان عبدلی استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
عباس عرب مازار استاد  
مرتضی عزتی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس / عضو هیات علمی
محمد صادق علیپور استادیار عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار
سید فخرالدین فخرحسینی استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی
نعمت فلیحی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمد تقی فیاضی   مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
توحید فیروزان سرنقی استادیار هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
محمد قاسمی استادیار هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد قاسمی استادیار هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن قالیباف اصل دانشیار دکترای مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
مهدی قائمی اصل استادیار هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
پیمان قربانی   معاون بانک مرکزی ایران
غلامرضا گرایی نژاد دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سیاوش گلزاریان پور استادیار موسسه عالی آموزش بانکداری ایران/ هیات علمی
محمد تقی گیلک حکیم ابادی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
محمدمهدی مجاهدی موخر استادیار استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
رضا مجیدزاده سایر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
وحید محمودی دانشیار عضور هیئت علمی دانشگاه تهران گروه فاینانس
محمد علی مرادی   دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
امیرحسین مزینی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمود مشهدی احمد استادیار دکترا اقتصاد دانشگاه تهران
عباس معمارنژاد استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات
محمدرضا منجذب دانشیار هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
داوود منظور دانشیار هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق
مهدی موحدی بکنظر   هیئت علمی دانشگاه شاهد
میثم موسایی   دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وحید مهربانی استادیار هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی سایر پژوهشگر - مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
نادر مهرگان استاد استاد - دانشگاه بوعلی سینا
محمد میرزایی استاد استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
امینه نادری سایر دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه رازی کرمانشاه
ابوالقاسم نادری روشناوند استاد دانشگاه تهران
رضا نجارزاده دانشیار دانشیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمدباقر نجفی استادیار دکترا اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه
کامران ندری دانشیار هیئت علمی دانشگاه امام صادق
علی نصیری اقدم استادیار هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
نصرالله نفر دانشیار  
مهدی نوری   موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران
محمدسعید نوری نائینی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد نوفرستی دانشیار هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
الهام وفائی سایر دانشگاه تبریز
حسن وکیلیان استادیار استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
ناصر یارمحمدیان استادیار دانشگاه اصفهان-اقتصاد شهری
محمدرضا یوسفی شیخ رباط   هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مفید قم