بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

حرکت کشورها به سمت توسعه تجارت سبب کاهش مالیات های مستقیم تجاری و جایگزینی آنها با مالیات های داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده شده است. استفاده از مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمرنگ نمودن محدودیت های تجاری موضوع اثر گذاری آن بر تجارت را دارای اهمیت نموده است. نظریات متفاوتی در رابطه با اثرگذاری مالیات ارزش افزوده بر تجارت وجود دارد که اغلب نتایج یکسانی را در بر نمی گیرند. مطالعات تجربی اندکی نیز در این رابطه انجام شده است که از نظر شمول محدود اند. از اینرو در این مقاله تأثیر مالیات ارزش‌افزوده بر تجارت در 52 کشور شامل 10 کشور صادرکننده نفت و 42 کشور غیرصادرکننده نفت طی دوره 2015-2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی صادرات و حجم تجارت برای داده‌های کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالیات بر ارزش‌افزوده دارای اثر منفی و معنادار بر تجارت و صادرات در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است. اما اثر منفی آن در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Value Added Tax on Trade and Comparison of This Effect in Oil Exporting and Non-oil Exporting Countries

نویسندگان [English]

  • Zahra Azizi
  • Mansooreh Mansoori
Alzahra university
چکیده [English]

Moving countries toward trade development has led to a reduction in direct trade taxes and replaced them with domestic taxes such as value added tax (VAT). The use of value added tax with a view to curbing trade restrictions has had an important bearing on its impact on trade. There are different views on the impact of VAT on trade which often do not include the same results. There are few empirical studies in this regard that are limited in scope, too. Hence, in this paper, the impact of value added tax on trade in 52 countries, including the 10 oil exporting countries and 42 non-oil exporting countries during the period 2000-2015, has been studied. For this purpose, two models of exports and trade are estimated for the data of selected countries. The results indicate that value added tax has a negative and significant effect on trade and exports in both countries. But its negative impact on oil exporting countries is higher than non-exporting countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value added tax
  • Trade
  • Export
  • Panel data
  • Oil exporting countries