بررسی پدیده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تغییرات زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه غیردولتی خاتم، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر رشد بیکاری و بروز پدیده‌ای به نام رشد بدون اشتغال در بسیاری از کشورها یک مشکل اساسی بوده است، هرچند که ریشه ایجاد آن در هر کشوری می‌تواند متفاوت باشد، بررسی آمارهای اقتصادی ایران نشان می‌دهد تغییرات اشتغال از دهه 1380 تا سال 1395 در اغلب سال‌ها هم‌سو با رشد اقتصادی نبوده است. از این‌رو در این پژوهش به بررسی این فرضیه پرداخته شده است که آیا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران رو به کاهش است؛ به عبارت دیگر آیا می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران از مشکل رشدهای اقتصادی ناتوان در ایجاد اشتغال رنج می‌برد. برای این بررسی با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا-حالت و تصریح رابطه اشتغال با کمک متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی، جمعیت فعال، دستمزد واقعی، درآمد نفتی و تورم، طی سال‌های 1395-1357 به بررسی پدیده رشد بدون اشتغال پرداخته شد. طی تخمین الگو میزان و جهت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر اشتغال و همچنین ضریب اثرگذاری رشد اقتصادی بر اشتغال برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره مورد بررسی ثابت نبوده و در دهه 1390 رابطه این دو متغیر منفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Jobless Growth phenomenon in Iran’s economy Using the pattern Time-Varying

نویسندگان [English]

  • sholeh Bagheri pormehr
  • zahra rahmani
Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the growth of unemployment and the phenomenon of "jobless growth" has been a major problem in many countries, although the root of it can vary from country to country. The survey of Iran's economic data reveals that since the decade of the 1380s, changes employment has not been the same as economic growth for many years. Therefore, in this research, the hypothesis is examined whether the relationship between economic growth and employment in the Iranian economy is declining; in other words, can it be claimed that the Iranian economy is incapacitated by the economic difficulties of creating suffering takes for this study, using the time-varying model in the form of space-state model and clarifying the employment relationship with the help of explanatory variables of economic growth, active population, real wages, oil revenues and inflation, examined the phenomenon of jobless growth during the years 1357-1395 paid. During the model estimation, the amount and effect of explanatory variables on employment as well as the effect of economic growth on employment have been estimated. The results indicate that the relationship between economic growth and employment during the period under review was not constant and in the decade of 1390 the relationship between these two variables was negated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Employment
  • Okun’s Law
  • Jobless Growth
  • Space-State Model