اثر ارزش افزوده صنعت حمل و نقل هوایی بر اشتغال این صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اقتصادی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

حمل‌ونقل هوایی یکی از زیربخش‌های اساسی خدمات حمل‌ونقل است که شامل ارزش‌افزوده بالا و فناوری‌های نوین می‌گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی صنعت حمل‌ونقل هوایی بر اشتغال ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش‌افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده‌اند. بازه پژوهش، سال‌های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده‌های استخراج شده از صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می‌دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش‌افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 0.16، 0.62 و 0.23- است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of value added in the Air Transport Industry on the employment of that sector

نویسندگان [English]

  • mahdi niknejad 1
  • Kambiz Hojabr Kiani 2
  • Ahmad Sarlak 3
  • Maryam Khoshnevis 4
1 PhD Student in Economics, Management Faculty, Arak, Iran
2 Professor of Economics, Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Azad University, Arak, Iran
4 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Air transport is one of the key sub-sector  of transport industry, which has a high value added and novel technologies. Taking into consideration the importance of the employment in Iranian economy, this research investigates the contribution of air transport industry to employment in Iran. In this research ,CES function is used to determine employment potential in this industry. This model considers workforce as dependent variable and value added, wage and capital price as independent variables  . Data time span covers the period 1382 to 1397 (2003 to 2018). The Econometric model is estimated by Autoregressive distributed lag model (ARDL( subject to a boundary test approach. Boundary test result confirms correlation among the variables,which indicates interpretable long-term relationship between the variables . Result of the long term model estimation shows that the estimated coefficients for the variables (value added, wage and capital price) are statistically meaningful and their values are 0.16, 0.62 and -0.23, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air transport Industry
  • Employment function
  • CES Function
  • Autoregressive distributed lag model (ARDL)
  • Boundary test