چالش‌های تدوین سیاست‌های توسعه در ایران (برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.22034/pbr.2022.306819.1168

چکیده

مرحلۀ تدوین سیاست یکی از مراحل مهم فرآیند سیاستگذاری است که تآثیرات قابل توجهی بر سایر مراحل دارد. در مطالعات توسعه، دولت­ به‌عنوان یکی از کنشگران تأثیرگذار بر فرآیند سیاست‌‍گذاری توسعه شناخته می­­­شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های مرحلۀ تدوین سیاست­های توسعه در ایران در قالب برنامه­های پنج‌سالۀ توسعه است. داده‌های پژوهش به‌روش اسنادی و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، جمع آوری و به‌روش تحلیل مضمون، تحلیل شده است. چالش‌های تدوین سیاست‌های توسعه در ایران در پنج مضمون 1) ماهیت سیاست‌های توسعه 2) عوامل مؤثر بر تدوین سیاست­‌های توسعه 3) بازیگران تدوین سیاست‌ها 4) راه‌حل‌های ارائه شده در سیاست‌های توسعه 5) تعیین اهداف سیاست­­‌های توسعه، سازماندهی شده‌اند. تبیین چالش‌های تدوین سیاست­‌های توسعه در ایران، می‌تواند به سیاست‌گذاران و تحلیلگران سیاست­‌های توسعه کمک کند تا در سیاست‌گذاری‌های آتی از آن اجتناب شود.

کلیدواژه‌ها