آزمون فرضیۀ هم‌گرایی مالی و برآورد سرعت هم‌گرایی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 پسادکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

10.22034/pbr.2022.321417.1191

چکیده

فرضیه هم‌گرایی مالی، به‌عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل‌های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم‌گرایی هم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین‌اساس،  هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم‌گرایی مالی و برآورد سرعت هم‌گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا  در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه‌یافته (38 کشور) و درحال‌توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم‎یافته (GMM) طی دورۀ زمانی 2020-1992 می‌‎باشد. نتایج یافته‌ها، باتوجه‌به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، نشان‌دهندۀ هم‌گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم‌گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال‌توسعه، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بی‎شتر است. بااین‌حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می‌‎گردد.

کلیدواژه‌ها