اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

وحید خاشعی

مدیریت استراتژیک عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

khasheiatu.ac.ir