اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه پیشین

محمد صادق علیپور

علوم اقتصادی عضو هیات علمی پژوهشکده آمار

msalipourhotmail.com