انتشار پنجمین شماره از فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

پنجمین شماره از فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه منتشر گردید. این شماره شامل مقالات ذیل می باشد:

1- تاثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی برای ارائه گزارش کنترل های داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2- بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در ایران

3-اثر تعاملی شاخص های آموزش و توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

4- شناسایی پیشران های آینده تفکر استراتژیک مدیران در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده پژوهی

5- باروری در ایران: مقدمه ای بر یک رویکرد برنامه ای

6- بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس