صدور مجوز علمی پژوهشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صدور مجوز علمی پژوهشی   از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پس از ارسال پرونده فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  پیگیریهای مستمر به عمل آمده طی دو فصل اخیر،

خوشبختانه مجوز علمی فصلنامه توسط آن وزارتخانه صادر گردید. لازم به ذکر آنکه بر اساس مصوبه مذکور کلیه شمارگان فصلنامه واجد ارزش علمی قلمداد شده اند.