گواهی رتبه علمی فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

گواهی رتبه علمی فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

 بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/2/9 فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه با صاحب امتیازی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری، در ارزیابی سال 1399 توسط دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی  امور پژوهشی و دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه علمی گردید.